Ktl-icon-tai-lieu

Quy tắc bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Được đăng lên bởi caovothanhvan
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY TẮC
BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN
Ban hành theo CV số 6476/BTC- QLBH ngày 20 tháng 05 năm 2015
của Cục Quản lý giám sát Bảo hiểm - Bộ Tài Chính

Đây là Quy tắc Bảo hiểm Sức khỏe Toàn diện dành cho những khách hàng cá nhân có yêu cầu tham gia bảo
hiểm. Xin vui lòng kiểm tra và đọc kỹ để chắc chắn rằng Quý khách hàng đã hiểu toàn bộ các nội dung được
quy định trong Quy tắc này. Xin lưu ý, việc Quý khách hàng ký vào Giấy yêu cầu bảo hiểm là bằng chứng xác
nhận việc Quý khách hàng đã hiểu rõ tất cả các nội dung được quy định trong Quy tắc này.

MỤC LỤC

Phần I : Quy định chung
Phần II: Quyền lợi bảo hiểm chính
Phần III: Quyền lợi bảo hiểm bổ sung
Phần IV: Các điểm loại trừ chung
Phần V: Thủ tục yêu cầu bồi thường và bảo lãnh viện phí
Phần VI: Phụ lục bảng tỷ lệ thương tật vĩnh viễn do tai nạn

1

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG
I.

ĐỊNH NGHĨA

1.

Công ty Bảo hiểm

Là Bảo hiểm Bảo Việt được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Bảo hiểm Bảo Việt có các quyền và nghĩa vụ được
nêu trong Hợp đồng bảo hiểm và bị ràng buộc bởi các điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.
2.

Người được bảo hiểm

Là cá nhân có tính mạng hoặc tình trạng sức khỏe được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm. Người
được bảo hiểm đã hoàn thành việc kê khai trong Giấy yêu cầu bảo hiểm và hiệu lực bảo hiểm đã được xác nhận.
3.

Người tham gia bảo hiểm

Là người đại diện như bố/mẹ cho những người phụ thuộc là con dưới 18 tuổi đứng ra yêu cầu và ký kết Hợp đồng bảo hiểm với
Bảo hiểm Bảo Việt và đóng phí bảo hiểm.
4.

Người phụ thuộc

Là con của Người được bảo hiểm theo luật pháp có độ tuổi từ 12 tháng tuổi đến 18 tuổi hoặc 24 tuổi nếu đang theo học các
khóa học dài hạn và chưa kết hôn, kể từ ngày có hiệu lực bảo hiểm hoặc ngày tái tục bảo hiểm tiếp theo. Tất cả những người
phụ thuộc phải có tên trong Danh sách yêu cầu được bảo hiểm.
5.

Người thụ hưởng

Là cá nhân, hoặc nhóm cá nhân được người tham gia bảo hiểm chỉ định nhận toàn bộ hoặc một phần các quyền lợi bảo hiểm
của Hợp đồng bảo hiểm này. Người thụ hưởng được ghi tên trong Giấy yêu cầu bảo hiểm, Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc
trong Hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp không có chỉ định người thụ hưởng Bảo hiểm Bảo Việt sẽ giải quyết theo các quy định
về Thừa kế của Bộ Luật Dân sự.
6.

Tuổi được bảo hiểm

Là tuổi của Người được bảo hiểm vào ngày có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm tính theo lần sinh nhật liền trước ngày Hợp
đồng có hiệu lực.
7.

Hợp đồng bảo hiểm

Là hợp đồng được ký kết giữa Bảo hiểm Bảo Việt và Người được ...
1
QUY TẮC
BẢO HIỂM SỨC KHỎE TN DIN
Ban hành theo CV số 6476/BTC- QLBH ngày 20 tháng 05 năm 2015
của Cục Qun lý giám sát Bảo hiểm - Bộ Tài Chính
Đây là Quy tắc Bảo him Sức khỏe Toàn diện nh cho những khách hàng nhân có yêu cầu tham gia bảo
hiểm. Xin vui lòng kiểm tra đọc kỹ để chắc chắn rằng Quý khách hàng đã hiểu toàn bộ các nội dung được
quy định trong Quy tắc này. Xin lưu ý, việc Quý khách hàng ký vào Giấy u cu bảo hiểm là bằng chứng xác
nhận vic Quý khách hàng đã hiểu rõ tất ccác nội dung được quy định trong Quy tắc này.
MỤC LỤC
Phần I : Quy định chung
Phần II: Quyền lợi bảo hiểm chính
Phần III: Quyền li bảo hiểm bổ sung
Phần IV: Các điểm loại trừ chung
Phần V: Thủ tục yêu cầu bồi thường và bảo lãnh viện phí
Phần VI: Phụ lục bảng tỷ lệ thương tật vĩnh viễn do tai nạn
Quy tắc bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy tắc bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Người đăng: caovothanhvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Quy tắc bảo hiểm sức khỏe toàn diện 9 10 39