Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình về án toàn sử dụng hóa chất Clo trong xử lý nước

Được đăng lên bởi Nguyễn Trung Hiếu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1225 lần   |   Lượt tải: 4 lần
QUY ÑÒNH VEÀ AN TOAØN SÖÛ DUÏNG HOAÙ CHAÁT Clo TRONG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC
Khöû truøng nöôùc laø khaâu baét buoäc trong quaù trình xöû lyù nöôùc aên uoáng sinh hoaït. Caùc traïm xöû lyù nöôùc cuûa
coâng ty ñeàu duøng hoaù chaát Clo ôû daïng voâi boät vaø loûng trong khaâu khöû truøng nöôùc. Caùc hôïp chaát Clo ôû daïng boät
duøng trong khöû truøng nöôùc coù ñoäc tính khoâng cao, ít taùc ñoäng nhieàu ñeán söùc khoeû con ngöôøi vaø taùc haïi moâi
tröôøng hôn daïng Clo nguyeân chaát ôû daïng loûng vaø khí.. Do Clo laø chaát raát nguy hieåm ñoái vôùi con ngöôøi vaø moâi
tröôøng xung quanh, neân vieäc tìm hieåu, ban haønh nhöõng quy ñònh veà söû duïng vaø quaûn lyù hoaù chaát Clo caàn phaûi
tuaân thuû chaët cheõ ñeå traùnh gaây ra nhöõng haäu quaû ñaùng tieác.
1. Taùc haïi cuûa Clo ñoái vôùi con ngöôøi:
- Taùc ñoäng ñeán heä hoâ haáp, maøng nhaøy cuûa maét vaø da ngöôøi.
- Vôùi haøm löôïng nhieãm thaáp, cô theå seõ töï ñaøo thaûi Clo, khoâng gaây taùc haïi maõn tính.
- Khi hít phaûi löôïng lôùn khí Clo seõ gaây soác, ho, noân möûa co thaét daï daøy vaø hít trong thôøi gian daøi
coù theå ñöa ñeán töû vong.
- Caây coû, ñoäng vaät seõ cheát neáu bò nhieãm Clo.
2. Quy ñònh veà an toaøn söû duïng Clo
2.1. Vaän chuyeån bình Clo
- Bình chöùa Clo phaûi laép ñaày ñuû naép van, muõ van vaø söû duïng caùc phöông tieän
choáng va ñaäp cho bình khi vaän chuyeån. nh phaûi ñöôïc coá ñònh treân xe, caùc van bình phaûi quay veà cuøng
moät phía vaø xe vaän chuyeån phaûi coù mui hoaëc baït che möa naéng.
- Troïng löôïng chuyeân chôû khoâng vöôït quaù 70% taûi troïng xe.
- Khoâng chôû Clo loûng vôùi vaät lieäu deã chaùy, daàu môõ…Khoâng ñeå bình Clo nhoâ ra
khoûi thuøng xe; khoâng ñaäu xe chôû Clo ôû vuøng ñoâng daân cö vaø naéng gaét.
- Khi gaëp söï coá treân ñöôøng vaän chuyeån, phaûi ñöa xe ñeán nôi vaéng veû ñeå xöû lyù
nhaèm giaûm thieåu möùc ñoä taùc haïi.
- Khi boác dôõ, di chuyeån bình phaûi duøng xe ñaåy, laên qua maët phaúng nghieâng
hoaëc duøng tay vaàn bình ñi ôû tö theá nghieâng 30
0
. Traùnh gaây va ñaäp, quaêng quaät vaø laøm ngaõ ñoå bình.
2.2. Baûo quaûn bình Clo
- Kho chöùa Clo loûng thieát k theo quy caùch kho phoøng chaùy
loaïi 2, bieät laäp vôùi caùc kho vaø nhaø xöôûng khaùc. Kho chöùa phaûi thoaùng maùt, khoâ raùo, nhieät ñoä khoâng quaù
35
0
C vaø coù baûng quy ñònh noäi quy an toaøn, quy trình toùm taét giaûi quyeát söï coá.
- Bình Clo khoâng ñöôïc ñeå gaàn nguoàn phaùt nhieät; khoâng ñöôïc
ñeå naéng chieáu tröïc tieáp vaøo bình.
- Phaûi coù soå theo doõi nhaäp xuaát kho, bình Clo ñöôïc xeáp heo
thöù töï thôøi gian naïp(bình naïp Clo tröôùc söû duïng tröôùc) vaø thôøi gian löu kho khoâng quaù 30 ngaøy.
- Bình Clo ñöôïc ñaët thaúng ñöùng, coá ñònh vöõng chaéc vaø raøng
buoäc caån thaän; söû duïng caân ñeå kieåm tra khoái löôïng bình thöôøng xuyeân trong quaù trình söû duïng. Löu yù,
phaûi luoân ñeå laïi 1% khoái löôïng Clo loûng trong bình.
2.3. Ñöa Clo vaøo heä thoáng söû duïng
- Gaùn boä keïp vaøo ngoõ ra cuûa van; thay ron ñeäm môùi giöõa boä keïp ngoõ ra cuûa van moãi laàn keát noái; duøng
oáng daãn ñaøn hoài noái giöõa mieäng van vaø heä thoáng coâng ngheä cung caáp Clo.
- Môû ¼ voøng ty van sau ñoù ñoùng laïi ngay
- Söû duïng hôi dung dòch NH
4
OH (amoniac) ñeå kieåm tra ñoä xì hôû(neáu coù xì hôû thöïc hieän laïi keát noái).
Quy trình về án toàn sử dụng hóa chất Clo trong xử lý nước - Trang 2
Quy trình về án toàn sử dụng hóa chất Clo trong xử lý nước - Người đăng: Nguyễn Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quy trình về án toàn sử dụng hóa chất Clo trong xử lý nước 9 10 26