Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định số 43/2005/ QĐ-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành “Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm”

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2595 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ
-------Số: 43/2005/ QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành “Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn
thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm”
---------------------BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ “Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế”;
Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối
với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục An
toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trịnh Quân Huấn

Bé y tÕ

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp -Tù do - H¹nh phóc

Quy ®Þnh
Yªu cÇu kiÕn thøc vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm
®èi víi ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè:

43

/2005/Q§-BYT

ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Y tÕ)

Dù th¶o 5 ®· söa ch÷a,
bæ sung.

Ch¬ng I
NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
Quy ®Þnh nµy quy ®Þnh yªu cÇu kiÕn thøc vÒ vÖ sinh an toµn thùc
phÈm ®èi víi ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm phï hîp
víi tõng ngµnh nghÒ s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm trªn l·nh thæ
ViÖt Nam.
§iÒu 2. §èi tîng ¸p dông
Ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh thùc phÈm trªn l·nh thæ ViÖt
Nam trong c¸c c¬ së sau:
1. C¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn thùc phÈm: lµ c¸c c¬ së t¹o ra c¸c
s¶n phÈm thùc phÈm, bao gåm:
a) C¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn thùc phÈm c«ng nghiÖp: lµ c¸c c¬
së cã d©y chuyÒn s¶n xuÊt, chÕ biÕn phÇn lín lµ m¸y mãc ®Ó s¶n
xuÊt, chÕ biÕn nguyªn liÖu thùc phÈm thµnh s¶n phÈm thùc phÈm.
b) C¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn thñ c«ng vµ thñ c«ng nghiÖp: lµ c¬
së cã d©y chuyÒn s¶n xuÊt, chÕ biÕn phÇn lín lµ lµm b»ng t...
BỘ Y TẾ
--------
Số: 43/2005/ QĐ-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2005
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành “Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn
thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm”
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị đnh số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ “Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế”;
Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003;
Căn cứ Nghị đnh số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định yêu cầu kiến thức v vệ sinh an toàn thực phm đi
với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục An
toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc B Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn
Quyết định số 43/2005/ QĐ-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành “Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định số 43/2005/ QĐ-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành “Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm” - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quyết định số 43/2005/ QĐ-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2005 Về việc ban hành “Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm” 9 10 336