Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án “Xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công”

Được đăng lên bởi Nguyen Xuan Son
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1071 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 4448 /QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án “Xác định phương pháp đo lường
sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công”
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011của Chính phủ ban hành
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ về
việc ban hành "Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011
– 2020”
Căn cứ Quyết định số 1695/QĐ-BYT ngày 16/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế
về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án “Xác định phương
pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt và ban hành Đề án “Xác định phương pháp đo lường sự
hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công” với các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu, yêu cầu, phạm vi và đối tượng
a) Mục tiêu
-

Mục tiêu chung:

Tiến hành thường xuyên việc đo lường sự hài lòng của người dân trên cơ sở
đó khắc phục những bất cập trong cung cấp dịch vụ y tế công, góp phần nâng cao
chất lượng dịch vụ y tế công nhằm phát huy vai trò chủ đạo của các cơ sở y tế công
lập trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
-

Mục tiêu cụ thể:

+ Xác định nội dung các tiêu chí và bộ chỉ số đo lường sự hài lòng của người
dân đối với dịch vụ y tế công bao gồm: dịch vụ hành chính công của các đơn vị quản
lý nhà nước và dịch vụ xã hội cơ bản của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.
+ Xây dựng phương pháp đo lường: bộ công cụ thu thập thông tin và phương
pháp chọn mẫu, xử lý số liệu;

1

+ Triển khai thí điểm bộ công cụ đo lường sự hài lòng đối với dịch vụ công
trong một số lĩnh vực;
+ Triển khai ứng dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của ngành;
+ Tổ chức công bố Chỉ số hài lòng về dịch vụ y tế công hàng năm trên phạm
vi toàn quốc và tại mỗi địa phương.
b) Yêu cầu
- Phương pháp đo lường sự hài lòng đối với dịch vụ y tế công phải đảm bảo
tính khách quan, trung thực và chính xác;
- Phương pháp đo lường sự hài lòng đối với dịch vụ y tế công phải phù hợp
với cách tiếp cận và phương pháp đo lường đối với dịch vụ công trên thế giới cũng
...
BỘ Y TẾ
Số : 4448 /QĐ-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án “Xác định phương pháp đo lường
sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công”
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011của Chính phủ ban hành
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
Căn c Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ về
việc ban hành "Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011
– 2020”
Căn cứ Quyết định số 1695/QĐ-BYT ngày 16/5/2013 của B trưởng B Y tế
về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Đề án “Xác định phương
pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt ban hành Đề án “Xác định phương pháp đo lường sự
hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công” với các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu, yêu cầu, phạm vi và đối tượng
a) Mục tiêu
- Mục tiêu chung:
Tiến hành thường xuyên việc đo lường sự hài lòng của người dân trên sở
đó khắc phục những bất cập trong cung cấp dịch vụ y tế công, góp phần nâng cao
chất lượng dịch vụ y tế công nhằm phát huy vai trò chủ đạo của các sở y tế công
lập trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Xác định nội dung các tiêu chí và bộ chỉ số đo lường sự hài lòng của người
dân đối với dịch vụ y tế công bao gồm: dịch vụ hành chính công của các đơn vị quản
lý nhà nước và dịch vụ xã hội cơ bản của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.
+ Xây dựng phương pháp đo lường: bộ công cụ thu thập thông tin phương
pháp chọn mẫu, xử lý số liệu;
1
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án “Xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án “Xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công” - Người đăng: Nguyen Xuan Son
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án “Xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công” 9 10 330