Ktl-icon-tai-lieu

rau tiền đạo

Được đăng lên bởi dchinh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
rau tiÒn ®¹o
1.§¹i c­¬ng:
1.1. §Þnh nghÜa:

Rau kh«ng b¸m ë ®¸y TC mµ b¸m
ë eo, lç trong cæ TC, c¶n trë ®­
êng ra cña thai khi chuyÓn d¹

1.2.Th«ng tin chung:
- TØ lÖ RT§/tæng sè ®Î
- TØ lÖ MLT v× RT§/tæng sè MLT
- §é tuæi: 26 – 35 chiÕm 62,6%
- Vµo viÖn v× ch¶y m¸u

2.Nguyªn nh©n:
 Cã sÑo mæ cò ë TC
 TiÒn sö sÈy, n¹o, hót thai nhiÒu lÇn
 TiÒn sö ®Î nhiÒu lÇn

3. Phân loại:
3.1.Phân loại theo giải phẫu:
• RTĐ bám bên
• RTĐ bám mép
• RTĐTT không hoàn toàn
• RTĐTT hoàn toàn
3.2. Phân loại theo lâm sàng:
RTĐ chảy máu ít
RTĐ chảy máu nhiều

4. đặc điểm giải phẫu:





Bánh rau
Màng rau
Dây rau
Đoạn dưới

5. Cơ chế chảy máu:
 Hình thành đoạn dưới ở 3 tháng cuối
 Cơn co tử cung ở 3 tháng cuối
 Thành lập đầu ối khi chuyển dạ
 Khi thai đi ngang qua bánh rau

6.TriÖu chøng, chẩn đoán:
6.1. Chưa chuyển dạ:
 Cơ năng:
−TiÒn sö ch¶y m¸u 3 th¸ng cuèi
−ThiÕu m¸u- tuú møc ®é mÊt
m¸u

 Thực thể:
- ThiÕu m¸u- tuú møc ®é mÊt m¸u
- Ng«i thai bÊt th­êng, hoÆc ng«i
®Çu cao
- Tim thai nhanh, chËm, hoÆc mÊt tuú
theo møc ®é mÊt m¸u
- Đặt mỏ vịt, van âm đạo để phân biệt
chảy máu tại chỗ

 Cận lâm sàng:
• Siªu ©m:
• Chôp X quang

Nhau ti?n đ?o trung tâm

23

Nhau ti?n đ?o bán trung tâm

24

6.TriÖu chøng, chẩn đoán:
6.2. Trong chuyển dạ:

 Cơ năng:
• TiÒn sö ch¶y m¸u 3 th¸ng cuèi
• Tù nhiªn ra m¸u å ¹t
• §au bông, cã c¬n co tö cung
• Kh«ng râ dÊu hiÖu ra nhÇy hång

 Thực thể:
- Toµn tr¹ng thiÕu m¸u- tuú møc ®é
mÊt m¸u
- Ng«i thai bÊt th­êng, hoÆc ng«i
®Çu cao
- Tim thai nhanh, chËm, hoÆc mÊt
tuú theo møc ®é mÊt m¸u
- Kh¸m ¢§ b»ng tay, b»ng má vÞt,
van ¢§

 Cận lâm sàng:
Cã thÓ dïng siªu ©m ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ
b¸nh rau

7. Xö trÝ:
7.1. Ch­a chuyÓn d¹:
• Ch¨m sãc, ®iÒu d­ìng:
• Thuèc:
• Can thiÖp s¶n khoa:

7.2. Khi chuyÓn d¹:
• Nguyªn t¾c cøu mÑ lµ chÝnh
• Rau tiÒn ®¹o trung t©m, b¸n trung t©m
ph¶i mæ lÊy thai ngay,kÕt hîp håi søc
• Khi mæ, xö trÝ tuú theo tæn th­¬ng
• Rau tiÒn ®¹o b¸m mÐp, b¸m bªn ra
mau Ýt cã thÓ bÊm èi theo dâi thªm
• Kü thuËt bÊm èi:
• Kü thuËt mæ RT§:
• Kü thuËt cÇm m¸u:

8.TiÕn triÓn, biÕn chøng:
 Cho mÑ
 Cho con

...
rau tiÒn ®¹o
1.§¹i c¬ng:

Rau kh«ng b¸m ë ®¸y TC mµ b¸m
ë eo, lç trong cæ TC, c¶n trë ®
êng ra cña thai khi chuyÓn d¹
rau tiền đạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
rau tiền đạo - Người đăng: dchinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
rau tiền đạo 9 10 538