Ktl-icon-tai-lieu

Sắc kí lớp mỏng

Được đăng lên bởi muu-cao-ke-hiem
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 4192 lần   |   Lượt tải: 30 lần
Nhóm 2 - Lớp 02.01
Lê Thị Hồng Hà
Phan Tiến Hoàn
Lê Thu Hồng
Nguyễn Tiến Huấn
Vũ Thị Huệ
Hà Thị Thu Thương

Bài tiểu luận : Sắc kí lớp mỏng

1.Cơ sở lí thuyết của phương pháp sắc kí
Sắc ký là một nhóm các phương pháp hoá lý dùng để
tách các thành phần của một hỗn hợp. Sự tách sắc ký
được dựa trên sự phân chia khác nhau của các chất khác
nhau vào hai pha luôn tiếp xúc và không hoà lẫn vào
nhau:

2. Nguyên tắc
Sắc ký lớp mỏng là một kỹ thuật tách các chất được tiến hành
khi cho pha động di chuyển qua pha tĩnh trên đó đã chấm hỗn
hợp các chất cần tách.

1

2

Bản mỏng: chế bằng thủy tinh, olymer, nhôm
Pha tĩnh : làm bằng các chất hấp phụ như:
silicagel , nhôm oxid, celulose, tinh bột

3 Pha động: thường kết hợp nhiều dung môi để tăng
khả năng tách cấu tử ra khỏi nhau

Trong quá trình di chuyển qua lớp hấp phụ, các cấu tử trong
hỗn hợp mẫu thử được di chuyển trên lớp mỏng, theo hướng
pha động, với những tốc độ khác nhau. Kết quả thu được là
một sắc ký đồ trên lớp mỏng. Cơ chế của sự tách có thể là cơ
chế hấp phụ, phân bố, trao đổi ion, sàng lọc phân tử hay sự
phối hợp đồng thời của nhiều cơ chế tùy thuộc vào tính chất
của chất làm pha tĩnh và dung môi làm pha động.

Đại lượng đặc trưng cho mức độ di chuyển của chất phân tích
là hệ số di chuyển Rf được tính bằng tỷ lệ giữa khoảng dịch
chuyển của chất thử và khoảng dịch chuyển của dung môi:

a
Rf =
b
Trong đó:
a là khoảng cách di chuyển của chất phân tích;
b là khoảng cách di chuyển của dung môi tính từ điểm chấm mẫu.
Rf: Chỉ có giá trị từ 0 đến 1

Ngoài ra, khi sắc ký liên tục không xác định được tuyến dung
môi, vị trí vết chất thử trên sắc đồ có thể xác định bằng hệ số
dịch chuyển tương đối Rr.

a
Rr =
c

Trong đó:
a là khoảng cách từ điểm xuất phát đến tâm của vết mẫu thử;
c là khoảng cách từ điểm xuất phát đến tâm của vết chất chuẩn.
Giá trị Rr có thể lớn hay nhỏ hơn 1.

3.Ứng dụng

3.1. Định tính
A. Phương pháp sắc ký lớp mỏng
Bản mỏng: Silica gel G.
Dung môi khai triển: Aceton - nước - toluen - acid acetic
băng (65 : 10 : 10 : 2,5)
Dung dịch thử: Lắc một lượng bột viên tương ứng 100 mg
amoxicilin trong 20 ml hỗn hợp gồm aceton – dung dịch
acid hydrocloric 0,1 M (4 : 1), lọc.
Dung dịch đối chiếu: Pha amoxicilin trihydrat chuẩn trong
hỗn hợp gồm aceton - dung dịch acid hydrocloric 0,1 N (4 : 1)
để được dung dịch chứa 0,5 % amoxicilin.

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt 2 µl mỗi dung dịch trên
lên bản mỏng. Triển khai sắc ký đến khi dung môi đi được
khoảng 15 cm, lấy bản mỏng ra, để khô ở nhiệt độ ...
Nhóm 2 - Lớp 02.01
Lê Thị Hồng Hà
Phan Tiến Hoàn
Lê Thu Hồng
Nguyễn Tiến Huấn
Vũ Thị Huệ
Hà Thị Thu Thương
Sắc kí lớp mỏng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sắc kí lớp mỏng - Người đăng: muu-cao-ke-hiem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Sắc kí lớp mỏng 9 10 478