Ktl-icon-tai-lieu

sách virus học

Được đăng lên bởi Hanh Tran
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1009 lần   |   Lượt tải: 1 lần
®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp
gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn
§êng 3/2, Tp. CÇn Th¬. Tel: 84 71 831005, Fax: 84 71 830814
Website:  email: dminh@ctu.edu.vn, vtanh@ctu.edu.vn

Vi sinh ®¹i c−¬nG

Ch−¬ng 7:
vi rót

Vi sinh hoüc âaûi cæång

Chæång 7

CHÆÅNG VII

VI RUÏT
Vi ruït (virus) coìn âæåüc goüi laì siãu vi khuáøn, siãu vi truìng hay cæûc vi truìng.
I. SÆÛ PHAÏT HIÃÛN RA VI RUÏT:
Âãún âáöu thãú kyí thæï 20, caïc nhaì baïc hoüc trãn thãú giåïi âaî tçm hiãøu âæåüc nguyãn
nhán vaì baín cháút cuía caïc bãûnh truyãön nhiãùm vaì phán láûp âæåüc vi khuáøn gáy bãûnh.
Cho âãún nàm 1891, ngæåìi ta váùn cho vi khuáøn laì daûng säúng âån giaín nàòm åí ranh
giåïi giæîa váût cháút säúng vaì váût cháút khäng säúng. Nhæng âãún nàm 1892, quan niãûm
naìy bë baïc boí båíi phaït minh cuía nhaì baïc hoüc Nga Ivanäpski.
Trong khi nghiãn cæïu cáy thuäúc laï bë bãûnh âäúm åí laï (bãûnh âäúm thuäúc laï,
tobacco mosaic), Ivanäpski âaî phaït hiãûn ra mäüt loaûi vi sinh váût coìn nhoí hån caí vi
khuáøn, qua âæåüc nãn loüc bàòng sæï xäúp, vaì khäng quan saït âæåüc qua kênh hiãøn vi
quang hoüc. Khi âem chuïng nuäi cáúy trãn mäi træåìng nuäi cáúy vi khuáøn thç chuïng
khäng moüc âæåüc nhæng nãúu âem tiãm chuíng vaìo laï cáy thuäúc laï khoíe thç cáy khoíe bë
màõc bãûnh. Tæì kãút quaí trãn, Ivanäpski kãút luáûn laì coï mäüt loaûi vi sinh váût ráút nhoí âaî
gáy bãûnh cho cáy thuäúc laï vaì äng goüi laì vi ruït qua loüc. Vi ruït coï nghéa laì cháút âäüc.
Saïu nàm sau, nàm 1898, nhaì vi sinh hoüc Haì Lan näøi tiãúng luïc báúy giåì, äng
M.W. Beijerinck, khäng hãö biãút sæû phaït hiãûn ra vi ruït cuía Ivanäpski, cuîng âaî nghiãn
cæïu bãûnh âäúm thuäúc laì vaì thu âæåüc kãút quaí nhæ Ivanäpski. Äng kãút luáûn :
1. Bãûnh âäúm thuäúc laï khäng phaíi do vi khuáøn gáy ra maì do dëch âäüc säúng
(contagium vivum fluidum) gáy ra.
2. Vi ruït qua loüc chè sinh saín âæåüc trong mä säúng cuía thæûc váût.
3. Coï thãø diãût vi ruït bàòng caïch âun säi. Tuy nhiãn nãúu chè sáúy khä thç tênh âäüc
váùn coìn.
Cuîng chênh vaìo nàm áúy, hai nhaì baïc hoüc Âæïc F.Loefler vaì F.Frosch láön âáöu
tiãn âaî phaït hiãûn ra vi ruït gáy bãûnh låî mäöm long moïng åí gia suïc låïn coï sæìng.
Âãún nàm 1901, caïc baïc sé quán y ngæåìi Anh laì V.Reed vaì D.Carrel âaî phaït
hiãûn ra vi ruït gáy bãûnh säút vaìng (yellow fever) åí ngæåìi.
113

Vi sinh hoüc âaûi cæång

Chæång 7

Vãö sau chè trong mäüt thåìi gian ráút ngàõn, caïc nhaì baïc hoüc âaî liãn tiãúp phaït hiãûn
ra haìng chuûc loaûi vi ruït ...
®¹i häc cÇn th¬
®¹i häc cÇn th¬ ®¹i häc cÇn th¬
®¹i häc cÇn th¬ -
--
- khoa n«ng nghiÖp
khoa n«ng nghiÖp khoa n«ng nghiÖp
khoa n«ng nghiÖp
gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tun
§êng 3/2, Tp. CÇn Th¬. Tel: 84 71 831005, Fax: 84 71 830814
Website: http://www.ctu.edu.vn/knn email: dminh@ctu.edu.vn, vtanh@ctu.edu.vn
Vi sinh ®¹i c¬nG
Ch¬ng 7:
vi rót
sách virus học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sách virus học - Người đăng: Hanh Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
sách virus học 9 10 128