Ktl-icon-tai-lieu

Sinh con theo ý muốn

Được đăng lên bởi tinhgv-gmail-com
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SINH CON THEO YÁ MUÖËN 1
http://ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
Chûúng I.......................................................................................2
Cú súã cuãa sûå sinh saãn Di truyïìn hoåc giúái tñnh......................2
Chûúng II.................................................................................. 10
Sinh con gaái, con trai nhû yá muöën...................................... 10
Chûúng III................................................................................. 31
Dên söë vaâ kïë hoaåch gia àònh ............................................... 31
Sinh con theo ý muốn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh con theo ý muốn - Người đăng: tinhgv-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Sinh con theo ý muốn 9 10 21