Ktl-icon-tai-lieu

Sinh học đại cương

Được đăng lên bởi 1353010065-stu-vttu-edu-vn
Số trang: 208 trang   |   Lượt xem: 6657 lần   |   Lượt tải: 14 lần
BOYTE

SINH HOC DAI CtfdNG
DUNG CHO DAO TAO DU0C SY DAI HOC
Ma so: D.20.X.06

NHA XUAT BAN GlAO DUC
HA NOI - 2008

£*i qU&thiJhjL
Thtfc hien mot so di^u cua Luat Giao due, Bo Giao due & Dao tao va Bo Y te

da ban hanh chtfdng trinh khung dao tao Dude sy dai hoc. Bo Y te to chtfc bien
soan tai lieu day - hoc cac m6n cd sd va chuyen mon theo chudng trinh tren nham
tirng budc xay dirng bo sach dat chucin chuy£n m6n trong cong tac dao tao nhan
life y te.

Sach Sinh hoc dai ctfofng dtfdc bi£n soan dira vao chtfdng trinh giao due cua
Trtfdng Dai hoc Dtfdc Ha Noi tren cd sd chtfdng trinh khung da dtfdc phe duyet.
Sach dtfdc tap the cac nha giao giau kinh nghiem cua Trtfdng Dai hoc Dtfdc Ha
Noi bien soan theo phudng cham: kien thtfc cd ban, h£ thong; noi dung chinh xac,
khoa hoc; cap nhat cac tidn bo khoa hoc, ky thuat hien dai va thtfc ti£n Viet Nam.
Sach Sinh hoc dai ctfdng da dtfdc Hoi dong chuydn mon th&m dinh sach va

tai lieu day - hoc chuyen nganh Dl/OC SY DAI HOC'cua Bo Y te tham dinh nSm
2007. Bo Y te quyet dinh ban hanh tai lieu day - hoc dat chuan chuyeYi mon cua

nganh trong giai doan hi£n nay. Trong thdi gian tu" 3 ddh 5 n&m, sach phai dtfdc
chinh ly, bo sung va c&p nhat.

Bo Y te chan thanh cam dn cac tac gia da danh nhieu tarn huyet de hoan thanh

cuon sach; cam dn GS. TS. Nguyen Van Thanh, PGS. TS. Le Hong Hinh da doc va
phan bien de cuon sach s6m hoan thanh, kip thdi phuc vu cho cong tac dao tao
nhan ltfc y te.

Lin da"u xuaT ban, chung toi mong nhan dtfdc y kien dong gop cua dong nghiep,
cac ban sinh vien va cac doc gia de lin xual ban sau sachdtfdc hoan thien hdn.
VU KHOA HOC VA DAO TAO - BO Y TE

£*l nSidaiL
Tai lieu Sinh hoc dai cUOng ve cd ban bao gom noi dung chinh cua nhiing

bai giang cho cac 16p sinh vien dtfdc dtfdc tap hdp trong mot so nam giang day.
Cong nghe sinh hoc ngay nay (thdi ky hau giai ma gendm ngtfdi) thay doi rat
manh me, nen ben canh nhiing kien thtfc cd ban can thiet cho sinh vien nganh
khoa hoc Dtfdc cac tac gia da co ging cap nhat nhiing kien thu*c khoa hoc m6i nhat
lien quan t6i Sinh hoc phan tu", Cong nghe sinh hoc Dtfdc. Tai lieu nay dtfdc bien
soan cho sinh vien, hoc vien nam thtf nhat Dai hoc Dtfdc. Noi dung bao gom:
- Cau true cua te bao tien nhan va te bao nhan chuan, stf van chuyen vat chat
qua mang.

- Qua trinh trao doi chat trong te bao, enzym, qua trinh ho hap, qua trinh
quang hdp.

- Vat chat di truyen, qua trinh sad chep ADN, di truyen nhiem s4c the va
ngoai nhiem sac the, bien di.

- He thong phan loai 5...
BOYTE
SINH
HOC
DAI
CtfdNG
DUNG
CHO
DAO
TAO
DU0C
SY
DAI
HOC
Ma
so:
D.20.X.06
NHA XUAT BAN
GlAO
DUC
HA NOI -
2008
Sinh học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh học đại cương - Người đăng: 1353010065-stu-vttu-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
208 Vietnamese
Sinh học đại cương 9 10 907