Ktl-icon-tai-lieu

sinh lý bệnh đại cương

Được đăng lên bởi Đoàn Xuân Luyến
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 850 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn sinh lý bÖnh ®¹i c¬ng
bµi 1: giíi thiÖu m«n häc
PhÇn 1: §óng/ Sai (T/F).
§¸nh dÊu X vµo cét § nÕu cho lµ ®óng, ®¸nh dÊu X vµo cét S nÕu cho lµ sai
C©u 1. M«n Sinh lý bÖnh trang bÞ cho häc viªn:
1. C¸ch chÈn ®o¸n bÖnh
2. Sù thay ®æi chøc n¨ng c¸c c¬ quan khi bÞ bÖnh
3. quy luËt cña bÑnh nãi chung.
4. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ
5. C¸c quy luËt cña c¬ thÓ bÞ bÖnh
C©u 2. TÝnh chÊt m«n Sinh lý bÖnh
1. Lµ m«n häc cã tÝnh lý luËn
2. Lµ m«n c¬ së cña l©m sµng
3. Lµ m«n soi s¸ng l©m sµng
4. Lµ c¬ së cña Y häc hiÖn ®¹i
5. ChØ lµ mét m«n häc tiÕp theo cña sinh lý häc, hãa sinh
C©u 3. C¸c m«n häc liªn quan trùc tiÕp, cÇn thiÕt ®Ó häc tèt
m«n SLB
1.Gi¶i phÈu
2. Sinh lý häc
3.Dîc lý
4. Hãa sinh
5.Gi¶i phÈu bÖnh
C©u 4. Nh÷ng m«n Ýt liªn quan ®Õn néi dung m«n SLB
1.Vi sinh Y häc
2.PhÈu thuËt thùc hµnh
3.Sinh häc tÕ bµo di truyÒn
4.Ký sinh Y häc
5.Hãa h÷u c¬, v« c¬
C©u 5. Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm
1.G©y m« h×nh bÖnh lý trªn ®éng vËt
2. Lµ ph¬ng ph¸p cña riªng m«n SLB
3.TuÇn tù c¸c bíc: Nªu gi¶ thuyÕt, quan s¸t, chøng minh
4.TuÇn tù c¸c bíc: Quan s¸t, nªu gi¶ thuyÕt, chøng minh
5.TuÇn tù c¸c bíc: Nªu gi¶ thuyÕt, chøng minh, quan s¸t
C©u 6. Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm
1

§

S

§

S

§

S

§

S

§

S

§

S

1.BiÕn Y häc tõ nghÖ thuËt thµnh khoa häc
2.Lµ ph¬ng ph¸p chØ sö dông trong l©m sµng
3.Lµ ph¬ng ph¸p chØ sö dông trong nghiªn cøu khoa häc
4.Lµ mét ph¬ng ph¸p ®a Y häc cæ truyÒn lªn hiÖn ®¹i
5.Lµ mét P ph¸p ®îc nhiÒu chuyªn ngµnh Y häc sö dông
C©u 7. Nh÷ng ®iÒu cÇn cã khi quan s¸t.
1.Ph¶i cã trong ®Çu mét gi¶ thuyÕt ®Þnh híng
2.Quan s¸t tØ mØ
3.Quan s¸t kh¸ch quan, trung thùc
4.Quan s¸t chØ thiÕt thùc cho c¸n bé lµm nghiªn cøu kh häc
5.CÇn cï kh«ng cÇn thiÕt cho c«ng viÖc quan s¸t
C©u 8. Gi¶ thuyÕt khoa häc
1.Mang nÆng tÝnh chñ quan
2.Mäi gi¶ thuyÕt ®Òu ph¶i nghi ngê
3.GØa thuyÕt cha mang l¹i lîi Ých g× khi cha ®îc chøng minh
4.Ph¶i cã kiÕn thøc, biÕt ph©n tÝch, tæng hîp c¸c hiÖn tîng
mét c¸ch khoa häc míi cã gi¶ thuyÕt hîp lý
5.ChØ cã nh÷ng ngêi cã kinh nghiÖm l©u n¨m míi nªu ®îc
gi¶ thuyÕt
C©u 9. Néi dung m«n SLB
1.ChØ gåm mét sè kh¸i niÖm ®¹i c¬ng vÒ bÖnh
2.ChØ gåm SLB mét sè qu¸ tr×nh bÖnh lý ®iÓn h×nh
3.Gåm c¶ mét sè kh¸i niÖm chung vÒ bÖnh vµ mét sè qu¸
tr×nh bÖnh lý ®iÓn h×nh
4.ChØ gåm SLB c¸c bÖnh lý cô thÓ cña c¸c c¬ quan hÖ thèng
5.Gåm SLB ®¹i c¬ng vµ SLB c¬ quan

§

S

§

`S
s
s

§

S

PhÇn 2: C©u hái nhiÒu lùa chän (MCQ)
H·y chän mét ý ®óng nhÊt trong 5 ý A,B,C,D,E vµ khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng
tríc ý ®ã.
C©u 1. Sinh lý bÖnh lµ
A.M«n häc vÒ chøc...
PhÇn sinh lý bÖnh ®¹i c¬ng
bµi 1: giíi thiÖu m«n häc
PhÇn 1: §óng/ Sai (T/F ).
§¸nh dÊu X vµo cét § nÕu cho lµ ®óng, ®¸nh dÊu X vµo cét S nÕu cho lµ sai
C©u 1. M«n Sinh lý bÖnh trang bÞ cho häc viªn:
§ S
1. C¸ch chÈn ®o¸n bÖnh
2. Sù thay ®æi chøc n¨ng c¸c c¬ quan khi bÞ bÖnh
3. quy luËt cña bÑnh nãi chung.
4. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ
5. C¸c quy luËt cña c¬ thÓ bÞ bÖnh
C©u 2. TÝnh chÊt m«n Sinh lý bÖnh
§ S
1. Lµ m«n häc cã tÝnh lý luËn
2. Lµ m«n c¬ së cña l©m sµng
3. Lµ m«n soi s¸ng l©m sµng
4. Lµ c¬ së cña Y häc hiÖn ®¹i
5. ChØ lµ mét m«n häc tiÕp theo cña sinh lý häc, hãa sinh
C©u 3. C¸c m«n häc liªn quan trùc tiÕp, cÇn thiÕt ®Ó häc tèt
m«n SLB
§ S
1.Gi¶i phÈu
2. Sinh lý häc
3.Dîc lý
4. Hãa sinh
5.Gi¶i phÈu bÖnh
C©u 4. Nh÷ng m«n Ýt liªn quan ®Õn néi dung m«n SLB
§ S
1.Vi sinh Y häc
2.PhÈu thuËt thùc hµnh
3.Sinh häc tÕ bµo di truyÒn
4.Ký sinh Y häc
5.Hãa h÷u c¬, v« c¬
C©u 5. Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm
§ S
1.G©y m« h×nh bÖnh lý trªn ®éng vËt
2. Lµ ph¬ng ph¸p cña riªng m«n SLB
3.TuÇn tù c¸c bíc: Nªu gi¶ thuyÕt, quan s¸t, chøng minh
4.TuÇn tù c¸c bíc: Quan s¸t, nªu gi¶ thuyÕt, chøng minh
5.TuÇn tù c¸c bíc: Nªu gi¶ thuyÕt, chøng minh, quan s¸t
C©u 6. Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm
§ S
1
sinh lý bệnh đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh lý bệnh đại cương - Người đăng: Đoàn Xuân Luyến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
sinh lý bệnh đại cương 9 10 915