Ktl-icon-tai-lieu

Sinh lý học

Được đăng lên bởi bsndtuan1965
Số trang: 291 trang   |   Lượt xem: 1665 lần   |   Lượt tải: 1 lần
2008

SINH LÝ HỌC
Đại học Y Dược Huế

KHOA NOI-BS NGUYỄN ĐÌNH TUẤN ST
TRUONG CAO DANG Y TE QUANG NAM
12/23/2008

MỤC LỤC
SINH LÝ HỌC TẾ BÀO ..........................................................................................3
SINH LÝ HỌC MÁU .............................................................................................18
SINH LÝ HỌC TIM MẠCH ..................................................................................44
SINH LÝ HỌC HÔ HẤP ........................................................................................90
SINH LÝ HỌC ĐIỀU HOÀ THÂN NHIỆT ........................................................114
SINH LÝ HỌC CÂN BẰNG NƢỚC VÀ CÁC CHẤT ĐIỆN GIẢI ...................120
SINH LÝ HỌC TIÊU HOÁ ..................................................................................125
SINH LÝ HỌC THẬN .........................................................................................151
SINH LÝ HỌC NỘI TIẾT ....................................................................................168
SINH LÝ HỌC SINH DỤC ..................................................................................194
SINH LÝ HỌC HỆ THẦN KINH ........................................................................225
SINH LÝ HỌC THẦN KINH CAO CẤP ............................................................260
SINH LÝ HỌC CÁC CƠ QUAN CẢM GIÁC ....................................................272

CHƢƠNG 1

SINH LÝ HỌC TẾ BÀO
I. Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
1. Cấu tạo cơ bản của một tế bào động vật
Một tế bào động vật điển hình có thể chia làm 4 phần cơ bản
(1) Màng bào tương: màng ngăn cách thành phần nội bào với thành phần vật chất
và môi trƣờng bên ngoài tế bào.
(2) Dịch tế bào (cytosol): là một dịch keo chứa nhiều loại protein, enzym, chất dinh
dƣỡng, các ion và các phân tử nhỏ hòa tan khác nhau, tham gia vào các quá trình chuyển
hóa khác nhau của tế bào. Các bào quan và thể vùi nằm lơ lững trong dịch tế tƣơng. Từ
bào tƣơng (cytoplasm) dùng để bao hàm cả dịch tế bào, tất cả các bào quan (trừ nhân) và
các thể vùi.
(3) Các bào quan: gồm các cấu trúc có hình dạng và chức năng đặc trưng, bao
gồm cả nhân.
(4) Các thể vùi (inclusions): Các cấu trúc có mặt không thường xuyên trong dịch
bào tƣơng, chứa các sản phẩm bài tiết hoặc các chất dự trữ của tế bào.
2. Màng bào tƣơng

Hình 1: Cấu trúc của màng bào tƣơng

1: kênh; 2: lỗ; 3: cholesterol; 4: protein ngoại vi; 5: protein xuyên màng; 6: lớp kép phospholipid; 7: phần
ưa nước của ...
SINH LÝ HC
Đại học Y Dược Huế
2008
KHOA NOI-BS NGUYN ĐÌNH TUN ST
TRUONG CAO DANG Y TE QUANG NAM
12/23/2008
Sinh lý học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh lý học - Người đăng: bsndtuan1965
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
291 Vietnamese
Sinh lý học 9 10 8