Ktl-icon-tai-lieu

Sinh lý máu

Được đăng lên bởi hongnguyen1910
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3083 lần   |   Lượt tải: 14 lần
SINH LÝ MÁU

Máu = Huyết tương (plasma) + tế bào máu
Huyết tương = huyết thanh (serum) + fibrinogen

Ly tâm máu
Huyết tương
Bạch cầu ở giữa

Hồng cầu tỷ trọng lớn ở đáy ống

Huyết tương Nguyên liệu
sinh trưởng tế
bào
Chỉ số A/G
tăng
Chỉ số A/G
giảm

Fibrinogen
Đông máu
VC hormon
steroit

Miễn dịch
immunoglobu.

Điện di protein để
tách các tiểu phần

Chỉ số A/G
tăng
Chỉ số A/G
giảm

Vai trò sinh lý của máu

Bài tiết

Điều
hòa
nhiệt

Bảo vệ
Cân bằng điện giải
Hô hấp
VC dinh dưỡng
VC hormone

Thành phần của máu
Huyết
tương

• Nước: 91 %
• Protein: 7 % albumine,
globulin và fibrinogen
• Chất điện giải (khoáng):
2%
• Hồng cầu
• Bạch cầu
• Tiểu cầu

Áp suất thẩm thấu của máu
• Áp suất thẩm thấu của
máu là sức thấm qua của
nước và những chất hòa
tan trong nước của huyết
tương từ máu qua thành
mạch máu vào khoảng
không gian bào và ngược
lại

• ASTT tinh thể: nồng độ
các muối vô cơ hòa tan
trong huyết tương (chủ
yếu là NaCl và NaHCO3)
thường chiếm khoảng
0,98%, tạo nên áp suất
thẩm thấu tinh thể.
• ASTT thể keo: Nồng độ
ổn định của protein huyết
tương, khoảng 6 đến 9%

Cấu trúc tế bào máu phụ thuộc vào
ASTT
• Một dung dịch có áp suất
thẩm thấu bằng áp suất
thẩm thấu của máu (tương
đương 7 atm) được gọi là
đẳng trương
• Máu ưu trương tức là
dịch thể của huyết tương
đặc hơn so với hồng cầu,
để cân bằng, nước ở hồng
cầu sẽ đi ra huyết tương
làm cho hồng cầu teo lại

• Nếu máu nhược trương,
tức là dịch huyết tương
loãng hơn so với hồng
cầu, để cân bằng, nước từ
huyết tương đi vào hồng
cầu làm cho hồng cầu
phồng lên đến một mức
nào đó sẽ vỡ (huyết tiêu)
• Dung dịch NaCl 0,9%
đươc gọi là dung dịch
sinh lý

Dung dịch nước sinh lý
Thành
phần

Dung dịch
Ringer dùng cho
động vật máu lạnh

Dung dịch
Dung dịch
Dung dịch
Ringer dùng cho
Locke
Tyrode
động vật máu nóng

NaCl

0.60

0.85-0.9

0.90

0.80

KCl

0.01

0.02

0.02

0.02

CaCl2

0.01

0.02

0.02

0.02

NaHCO3

0.01

0.01

0.015

0.01

MgCl2

-

-

-

0.01

NaH2PO4

-

-

-

0.005

-

-

0.10

0.10

Glucoz

Phản ứng đệm của máu
• Máu có phản ứng kiềm
yếu, pH của gia súc nói
chung ổn định trong
khoảng 7,35-7,5. Qua
các loài như sau: (tính
bình quân)
• Ngựa: 7,40 Chó: 7,40
• Bò: 7,50
Thỏ: 7,58
• Dê, cừu: 7,49 Gà: 7,42
• Lợn: 7,47

• Các axit vô cơ và hữu
cơ (sản phẩm TĐC)
khiến máu dễ dàng ngả
về axit. Ngược lại, gia
súc ăn phải thức ăn
kiềm, tiêm uống những
gốc thuốc có gốc kiềm
• Cơ chế đệm của máu
đệm như thế nào?

CÁC ĐÔI ĐỆM TRONG HỒNG CẦU

HHb
KHb

HHbO2
KHbO2

KH2PO4
K2HPO4

cơ

Axit hữu
Muối K của nó

CÁ...
SINH LÝ MÁU
Sinh lý máu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh lý máu - Người đăng: hongnguyen1910
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Sinh lý máu 9 10 140