Ktl-icon-tai-lieu

Sinh Lý Máu Tiểu Cầu

Được đăng lên bởi dmtbl1995
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TS. MAI PHÖÔNG THAÛO
BM SINH LYÙ HOÏC
ÑHYD TP.HCM

MUÏC TIEÂU
1.

Trình baøy ñaëc ñieåm caáu truùc cuûa TC

2.

Neâu SL TC trong maùu ngöôøi VN bình
thöôøng & trình baøy CN cuûa TC

3.

Vaän duïng caùc kieán thöùc treân ñeå giaûi
thích baát thöôøng caàm maùu do TC

I. Caáu truùc, soá löôïng
1. Caáu truùc :
- Baøo töông chöùa nhieàu tieåu theå :
Tieåu haït  chöùa enzym tieàn
protein cuûa caùc lysosom
 Theå
ñoâng
ñaëc giaøu Ca2+,
serotonin, adrenalin, ADP, ATP
 Ty laïp theå
 1 ít haït glycogen


-

Giaøu phospholipid



Tích ñieän (-) raát

maïnh
-

Maøng nhieàu loõm saâu

-

Caùc protein gaây ñoâng maùu

-

Protein co giaõn (Thrombosthenin)



taêng S t/xuùc

 gaây co giaõn TC, giaûi phoùng hoùa
chaát, co cuïc maùu ñoâng

2. Soá löôïng tieåu caàu :


ÔÛ ngöôøi VN tröôûng thaønh bt:
150.000 – 300.000/ mm3



Giaûm soá löôïng & chaát löôïng TC
 beänh sinh chaûy maùu.

II. Chöùc naêng tieåu caàu


Khi maïch maùu toån thöông  TC
baùm dính vaøo lôùp collagen nhôø chaát
Willebrand



TC keát dính vaøo nhau, tuï ôû meùp veát
thöông, giaûi phoùng ADP, adrenalin,
serotonin  gaây co maïch, ñoùng veát
thöông  caàm maùu.



Phospholipid & thromboplastin/TC
 gaây ñoâng maùu



Phöùc heä men TC choáng Heparin



Choáng vieâm  taêng tính thaám
mao maïch & thöïc baøo caùc vi theå.



Tham gia baûo veä tb noäi moâ maïch



Tham gia quaù trình co cuïc maùu



Tham gia toång hôïp protein & lipid.

...
TS. MAI PHÖÔNG THAÛO
BM SINH LYÙ HOÏC
ÑHYD TP.HCM
Sinh Lý Máu Tiểu Cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sinh Lý Máu Tiểu Cầu - Người đăng: dmtbl1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Sinh Lý Máu Tiểu Cầu 9 10 772