Ktl-icon-tai-lieu

Slide tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Được đăng lên bởi Anh Đức
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 649 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TIEÂU HOÙA

CHÖÔNG

V

Tuần 13
Tiết 25

Bài 24. TIÊU

HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

KHAÙM PHAÙ
- T¹i sao chóng ta ph¶i ¨n uèng hµng ngµy?
- LiÖu con ngêi kh«ng ¨n cã thÓ sèng ®îc
kh«ng?

Hằng ngày, chúng ta ăn những loại thức ăn nào?
Sữa

Rau cải

Cơm

Cá

Bánh mì

Mỡ heo

Rau
xà lách

Thịt heo

Trái cây

Dầu ăn

Thịt gà

Nước

Bài 24. TIÊU

HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa:
Nghiên cứu sơ đồ hình 24.1 SGK trả lời câu hỏi:

Thöùc aên cuûa chuùng ta goàm nhöõng loaïi chaát gì?
Caùc chaát coù trong
I. Thöù
c aê
thöù
cn
aênvaø söï

tieâu hoaù :

Gluxit

Caùc
chaát
höõu
cô

Lipit
Prôtêin
Axitnuclêic
Vitamin

Các Muối Khoáng
chất
Nước
vô cơ

Các chất
hấp thụ được
Đường đơn

Hoạt động
tiêu hóa

Axit béo và glyxêrin
Axit amin
Các thành phần
Của nuclêôtit
Vitamin

Hoạt
động
hấp
thụ

Muối khoáng
Nước

Hình 24.1: Sô ñoà khaùi quaùt veà thöùc aên vaø caùc hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa quaù trình tieâu hoaù

Bài 24. TIÊU

HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa:
 Thöùc aên goàm chaát voâ cô vaø chaát höõu cô.

Nghiên cứu sơ đồ hình 24.1 SGK trả lời câu hỏi:

Caùc chaát naøo trong thöùc aên ñöôïc bieán ñoåi veà maët hoaù hoïc trong
quaù trình tieâu hoaù vaø bò bieán ñoåi thaønh nhöõng chaát gì ?

Caùc chaát coù trong
I. Thöù
c aê
thöù
cn
aênvaø söï

tieâu hoaù :

Gluxit

Caùc
chaát
höõu
cô

Lipit
Prôtêin
Axitnuclêic
Vitamin

Các Muối Khoáng
chất
Nước
vô cơ

Các chất
hấp thụ được
Đường đơn

Hoạt động
tiêu hóa

Axit béo và glyxêrin
Axit amin
Các thành phần
Của nuclêôtit
Vitamin

Hoạt
động
hấp
thụ

Muối khoáng
Nước

Hình 24.1: Sô ñoà khaùi quaùt veà thöùc aên vaø caùc hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa quaù trình tieâu hoaù

Bài 24. TIÊU

HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa:
 Thöùc aên goàm chaát voâ cô vaø chaát höõu cô.

Caùc chaát trong thöùc aên ñöôïc bieán ñoåi veà maët hoaù hoïc laø gluxit,
lipit, proâteâin, axitnucleâic.
Caùc chaát coù trong
I. Thöù
c caêaênnvaø söï
thöù

tieâu hoaù :

Gluxit

Caùc
chaát
höõu
cô

Lipit
Prôtêin
Axitnuclêic
Vitamin

Các Muối Khoáng
chất
Nước
vô cơ

Các chất
hấp thụ được
Đường đơn

Hoạt động
tiêu hóa

Axit béo và glyxêrin
Axit amin
Các thành phần
Của nuclêôtit
Vitamin

Hoạt
động
hấp
thụ

Muối khoáng
Nước

Hình 24.1: Sô ñoà khaùi quaùt veà thöùc aên vaø caùc hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa quaù trình tieâu hoaù

Bài 24. TIÊU

HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA
I. Thức ăn và sự tiêu hóa:
 Thöùc aên goàm chaát voâ cô vaø chaát höõu cô.

Nghiên cứu thông tin SGK, quan sát sơ đồ hình 24.1 SGK trả lời câ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa - Người đăng: Anh Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Slide tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa 9 10 98