Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay phương tể lâm sàng

Được đăng lên bởi thiengiac0712
Số trang: 188 trang   |   Lượt xem: 3458 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VIỆN Y HỌC DÂN TỘC THƯỢNG HẢI

380 BÀI THUỐC ĐÔNG Y HIỆU NGHIỆM
Người dịch:

- Lương y Ngô Xuân Thiều
- Hải Ngọc
- Lâm Huy Nhuận

Kỹ thuật vi tính: - Bs. Lê Trung Tú
NHÀ XUẤT BẢN THANH HÓA - 1990
Tham khảo 2 cuốn tương tự sau:
Người dịch: Lê Văn Sửu
(Hoàn thành năm 1987)

SỔ TAY PHƯƠNG TỄ
LÂM SÀNG ĐÔNG Y
Bản dịch từ:
Trung-Y Phương Tễ Lâm Sàng Thủ Sách
của:
Thượng Hải Trung-Y Học Viện và Tổ Nghiên Cứu Lý Luận Trung-Y biên soạn
Nhà xuất bản Thượng Hải Nhân Dân – 1973
(Dùng trong gia đình và bạn bè thân thiết - Không phổ biến rộng rãi)

VIỆN Y HỌC DÂN TỘC THƯỢNG HẢI

399 BÀI THUỐC ĐÔNG Y HIỆU NGHIỆM
Người dịch:

- Lương y Ngô Xuân Thiều
- Hải Ngọc
- Lâm Huy Nhuận

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN - 2001

Mục lục
LỜI GIỚI THIỆU ............................................................................................................................................... 3
Chương 1................................................................................................................................................................. 4
KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CÁC BÀI THUỐC ĐÔNG Y ................................................................................ 4
Chương 2................................................................................................................................................................. 9
THUỐC GIẢI BIỂU........................................................................................................................................... 9
Chương 3............................................................................................................................................................... 17
THUỐC THANH NHIỆT................................................................................................................................. 17
Chương 4............................................................................................................................................................... 36
THUỐC TẢ HẠ ............................................................................................................................................... 36
Chương 5............................................................................................................................................................... 48
THUỐC HÒA................................................................................................................................................... 48
Chương 6........
VIN Y HC DÂN TC THƯỢNG HI
3
3
8
8
0
0
B
B
À
À
I
I
T
T
H
H
U
U
C
C
Đ
Đ
Ô
Ô
N
N
G
G
Y
Y
H
H
I
I
U
U
N
N
G
G
H
H
I
I
M
M
Người dch: - Lương y Ngô Xuân Thiu
- Hi Ngc
- Lâm Huy Nhun
K thut vi tính: - Bs. Lê Trung Tú
NHÀ XUT BN THANH HÓA - 1990
Tham kho 2 cun tương t sau:
Người dch: Lê Văn Su
(Hoàn thành năm 1987)
S
S
T
T
A
A
Y
Y
P
P
H
H
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
T
T
L
L
Â
Â
M
M
S
S
À
À
N
N
G
G
Đ
Đ
Ô
Ô
N
N
G
G
Y
Y
Bn dch t:
Trung-Y Phương T Lâm Sàng Th Sách
ca:
Thượng Hi Trung-Y Hc Vin và T Nghiên Cu Lý Lun Trung-Y biên son
Nhà xut bn Thượng Hi Nhân Dân – 1973
(Dùng trong gia đình và bn bè thân thiết - Không ph biến rng rãi)
VIN Y HC DÂN TC THƯỢNG HI
3
3
9
9
9
9
B
B
À
À
I
I
T
T
H
H
U
U
C
C
Đ
Đ
Ô
Ô
N
N
G
G
Y
Y
H
H
I
I
U
U
N
N
G
G
H
H
I
I
M
M
Người dch: - Lương y Ngô Xuân Thiu
- Hi Ngc
- Lâm Huy Nhun
NHÀ XUT BN VĂN HÓA THÔNG TIN - 2001
Sổ tay phương tể lâm sàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay phương tể lâm sàng - Người đăng: thiengiac0712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
188 Vietnamese
Sổ tay phương tể lâm sàng 9 10 988