Ktl-icon-tai-lieu

Sốc mất máu

Được đăng lên bởi thaiphutho83
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 127 lần   |   Lượt tải: 0 lần
7/19/13

[Tổng quan] Chẩn đoán và xử trí cấp cứu sốc mất máu

CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CẤP CỨU SỐC MẤT MÁU
Khoa Cấp cứu BV Bạch Mai
1. Đại cương:
­ Sốc mất máu là tình trạng sốc do giảm đột ngột thể tích máu lưu hành gây ra:
+ Giảm tưới máu tổ chức (thiếu oxy tế bào)
+ Rối loạn chuyển hóa tế bào
­  Tình  trạng  thiếu  oxy  tế  bào  kéo  dài  dẫn  đến  tổn  thương  tế  bào  các  tạng,  nếu  muộn  gây  sốc  trơ  dẫn  đến  tử
vong. 
­ Cần phát hiện sớm, điều trị kịp thời.
2. Chẩn đoán:
2.1. Chẩn đoán xác định:
­ Các triệu chứng mất máu
Mạch nhanh, nhỏ, huyết áp hạ
Vật vã, lờ đờ, rối loạn ý thức nhất là ở người già.
Da niêm mạc lạnh, nhợt nhạt
Thở nhanh, tím môi và đầu chi.
Khát nước, đái ít, vô niệu
Xét nghiệm máu: hồng cầu giảm, hematocrite giảm. Kết quả xét nghiệm thường là chậm 2.2.  Chẩn
đoán phân biệt:

Sốc do tim: áp lực tĩnh mạch trung tâm thường tăng. Cung lượng tim giảm.
Sốc nhiễm khuẩn: có sốt, có ổ nhiễm khuẩn, bạch cầu tăng ...
Sốc phản vệ cũng có phần giảm thể tích tuần hoàn. Chẩn đoán khó nếu sốc muộn.
2.3. Chẩn đoán mức độ:
Phân độ

V máu mất (ml)

Huyết áp

Mạch (lần/phút)

Hô hấp

Ý thức

Độ I

750

bình thường

<100

bình thường

bình thường

Độ II

750­1500

bìnhthường hoặc giảm ít

>100

nhịp thở tăng

Lo lắng

Độ III

1500­2000

HA tâm thu < 90mmHg

>120

Khó thở

kích thích
vật vã

Độ IV

>2000

HA tâm thu < 70mmHg

>120

Suy hô hấp nặng

Lơ mơ
Hôn mê

2.4. Xét nghiệm: Các xét nghiệm máu: thường là chậm mất nhiều giờ so với lúc chẩy máu (đếm hồng cầu, định
lượng huyết cầu tố, thể tích hồng cầu) urê máu tăng phản ánh mức độ nặng của chảy máu nhưng thường không
biết rõ Urê máu của bệnh nhân từ trước).
2.5. Chẩn đoán nguyên nhân:
­ Chấn thương: vỡ gan, lách, thận, vỡ xương chậu, chảy máu màng phổi, vết thương mạch máu…
Không do chấn thương: chảy máu đường tiêu hoá trên, chảy máu đường tiêu hoá dưới, vỡ động
mạch chủ bụng, khối u gan vỡ…
3. Xử trí:
Xử trí nhằm 2 mục đích: Hồi sức và điều trị nguyên nhân.
4 bước cơ bản trong xử trí bao gồm: 
Đánh giá ngay các chức năng sống cơ bản
Xác định ngay nhóm máu và làm các xét nghiệm cơ bản
Xác định nguồn gốc chảy máu
Truyền dịch thay thế ngay lập tức trong khi chờ máu

bacsinoitru.vn/f21/244-chan-doan-va-xu-tri-cap-cuu-soc-mat-mau.html#top

1/2

7/19/13

[Tổng quan] Chẩn đoán và xử trí cấp cứu sốc mất máu

3.1. Hồi sức.
3.1.1. Truyền dịch là chủ yếu để bù lại thể tích máu.
Đặt 2 đường truyền ngoại vi lớn
Truyền dịch dựa vào các thông số: mạch, huyết áp, nước tiểu.
Mạch nhanh và huyết áp hạ dần mặc dù tru...
7/19/13
[Tổng quan] Chẩn đoán và xtrí cấp cứu sốc mất máu
bacsinoitru.vn/f21/244-chan-doan-va-xu-tri-cap-cuu-soc-mat-mau.html#top
1/2
CHNĐNVÀXỬTRÍCẤPCỨUSỐCMTMÁU
KhoaCấpcứuBVBạchMai
1.Đạiơng:
Sốcmtmáulàtìnhtrạngsốcdogiảmđộtngộtthểtíchmáuuhànhyra:
+Giảmtưimáutổchức(thiếuoxytếbào)
+Rốiloạnchuyểnatếbào
nhtrạngthiếuoxytếokéoidẫnđếntổnthươngtếocáctạng,nếumuộngâysốctrơdẫnđếnt
vong.
Cầnpháthiệnsm,điềutrịkịpthời.
2.Chẩnđoán:
2.1.Chẩnđoánxácđịnh:
Cáctriệuchứngmấtmáu
Mạchnhanh,nhỏ,huyếtáphạ
Vtvã,lờđờ,rốiloạnýthứcnhấtlàngườigià.
Daniêmmạclạnh,nhtnhạt
Thởnhanh,tímmôivàđầuchi.
Khátnước,đáiít,vôniệu
Xétnghiệmmáu:hồngcầugiảm,hematocritegiảm.Kếtquảxétnghiệmthườnglàchậm2.2.Chn
đoánphânbiệt:
Scdotim:áplựctĩnhmạchtrungtâmthườngtăng.Cunglượngtimgiảm.
Scnhiễmkhuẩn:cósốt,cóổnhiễmkhun,bạchcầutăng...
Scphảnvệcũngcóphầngiảmthểtíchtuầnhoàn.Chẩnđoánknếusốcmuộn.
2.3.Chẩnđoánmứcđộ:
Phânđộ Vmáumất(ml) Huyếtáp Mạch(lần/phút) Hôhấp Ýthức
ĐộI 750 bìnhtờng <100 bìnhtờng bìnhtờng
ĐộII 7501500 bìnhthườnghoặcgiảmít >100 nhịpthởtăng Lolắng
ĐộIII 15002000 HAtâmthu<90mmHg >120 Khóthở kíchtch
vậtvã
ĐộIV >2000 HAtâmthu<70mmHg >120 Suyhấpnặng Lơmơ
Hôn
2.4.Xétnghiệm:Cácxétnghiệmmáu:thườnglàchậmmấtnhiềugiờsovilúcchẩymáu(đếmhồngcầu,định
nghuyếtcầutố,thểtíchhồngcầu)urêmáutăngphảnánhmứcđộnặngcủachảymáunhưngthườngkhông
biếtrõUrêmáucủabệnhnnttrước).
2.5.Chẩnđoánnguyênnhân:
Chấnthương:vgan,lách,thận,vxươngchậu,chảymáumàngphổi,vếtthươngmạchmáu
Khôngdochấntơng:chảyuđườngtiêuhoátrên,chảyuđườngtiêuhoái,vỡđng
mạchchủbụng,khốiuganv
3.Xt:
Xửtrínhằm2mcđích:Hồiscvàđiềutrịnguyênnhân.
4bướccơbảntrongxtbaogồm:
Đánhgiángaycácchứcngsốngcơbản
Xácđịnhngaynhómmáuvàlàmcácxétnghiệmcơbản
Xácđịnhnguồngốcchảymáu
Truyềndịchthaythếngaylậptứctrongkhichờmáu
Sốc mất máu - Trang 2
Sốc mất máu - Người đăng: thaiphutho83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sốc mất máu 9 10 236