Ktl-icon-tai-lieu

Sốc nhiễm khuẩn

Được đăng lên bởi thaiphutho83
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
7/19/13

[Tổng quan] Chẩn đoán và xử trí cấp cứu ban đầu sốc nhiễm khuẩn

Chẩn đoán và xử trí cấp cứu ban đầu sốc nhiễm khuẩn 
(tại khoa cấp cứu)
Khoa Cấp cứu BV Bạch Mai

1.  Đại cương
Nhiễm khuẩn năng/sốc nhiễm khuẩn rất thường gặp trong số các bệnh nhân phải vào cấp cứu và vào khoa hồi
sức cấp cứu. Bệnh có thể diễn biến nhanh chóng, nguy cơ dẫn đến suy đa tạng và tử vong cao. Cấp cứu ban
đầu tích cực với truyền dịch đảm đủ thể tích sơm có ý nghĩa quan trọng để cải thiện tiên lượng.

1.  Chẩn đoán
2.1. Chẩn đoán xác định
1.  Phản ứng viêm toàn thân, vẻ nhiễm trùng nhiễm độc. Phản ứng đáp ứng viêm toàn thân được xác
định khi có từ 2 dấu hiệu trở lên
1.  Nhiệt độ > 38°C hoặc dưới 36°C
2.  Bạch cầu > 12000 hoặc < 4000 hoặc Bc non > 10%
3.  Thở nhanh > 20 lần/phút hoặc PaCO2 < 32 mmHg
4.  Mạch > 90 lần/phút
2.  Có ổ nhiễm khuẩn hoặc nhiễm khuẩn huyết
1.  Các  nhiễm  khuẩn  đường  vào  thường  gặp:  viêm  phổi,  nhiễm  khuẩn  trong  ổ  bụng
(nhiễm trùng đường mật), nhiễm khuẩn tiết niệu.
2.  Dấu ấn viêm, nhiễm khuẩn: CRP…
3.  Triệu chứng sốc
1.  Huyết áp tụt (HATB < 70mmHg, HATT <90 mmHg), dao động, kẹt
2.  Giảm tưới máu tổ chức
Lo lắng, vật vã, kích thích
Da lạnh, ẩm, vân tím
Thiểu/vô niệu
Thở nhanh
Tăng lactate máu 
2.2. Chẩn đoán phân biệt
1.  Sốc giảm thể tích
2.  Trụy mạch do tràn dịch màng ngoài tim gây ép tim cấp, tràn khí màng phổi áp lực
3.  Suy thượng thận cấp
2.3. Chẩn đoán nguyên nhân
Cần nhanh chóng và tích cực tìm kiếm nguyên nhân gây SNK dựa vào định hướng lâm sàng, cấy máu, soi cấy
bệnh phẩm đờm, phân, dịch não tủy…và các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh
Các ổ nhiễm khuẩn thường gặp:
1. 
2. 
3. 
4. 

Nhiễm khuẩn phổi, màng phổi
Nhiễm khuẩn trong ổ bụng: nhiễm trùng đường mật
Nhiễm khuẩn tiết niệu
Nhiễm khuẩn da, mô mềm

1.  Xét nghiệm

bacsinoitru.vn/f21/245-chan-doan-va-xu-tri-cap-cuu-ban-dau-soc-nhiem-khuan.html#top

1/3

7/19/13

[Tổng quan] Chẩn đoán và xử trí cấp cứu ban đầu sốc nhiễm khuẩn

1.  Bệnh phẩm tìm vi khuẩn:
1.  Lấy bệnh phẩm xét nghiệm sớm, tốt nhất là trước khi dùng kháng sinh.
2.  Lấy tối thiểu 2 mẫu máu để gửi cấy máu: tối thiểu 1 mẫu máu lấy qua
chọc  tĩnh  mạch  ngoại  biên,  1  mẫu  máu  lấy  qua  mỗi  đường  vào  mạch
máu đã được lưu > 48 giờ
3.  Bệnh phẩm đờm/dịch phế quản, dịch não tủy, nước tiểu, phân…
2.  Các xét nghiệm khác: CTM, đông máu cơ bản, chức năng thận, gan, khí máu động
mạch, lactate máu động mạch…
3.  Xét  nghiệm  và  thăm  dò  giúp  phát  hiện  tổn  thương,  ổ  nhiễm  khuẩn:  siêu  âm  bụng,
xquang phổi…
...
7/19/13
[Tổng quan] Chẩn đoán và xtrí cấp cứu ban đầu sốc nhiễm khuẩn
bacsinoitru.vn/f21/245-chan-doan-va-xu-tri-cap-cuu-ban-dau-soc-nhiem-khuan.html#top
1/3
Chẩnđoánvàxửtrícấpcứubanđầusốcnhiễmkhuẩn
(tạikhoacấpcu)
KhoaCấpcuBVBạchMai
1. Đạicương
Nhiễmkhuẩnnăng/sốcnhiễmkhuẩnrấttnggặptrongsốcácbệnhnhânphivàocấpcuvàvàokhoahồi
sccấpcu.Bnhcóthểdiễnbiếnnhanhchóng,nguycơdẫnđếnsuyđatạngvàtửvongcao.Cấpcuban
đầutíchcựcvitruyềndịchđảmđủthểtíchsơmcóýnghĩaquantrọngđểcảithiệntiênlưng.
1. Chẩnđoán
2.1.Chẩnđoánxácđịnh
1. Phảnngviêmtnthân,vẻnhiễmtrùngnhiễmđộc.Phảnngđápứngviêmtoàntnđượcxác
địnhkhicótừ2dấuhiệutrởlên
1. Nhiệtđộ>38°Chocdưới36°C
2. Bchcầu>12000hoặc<4000hoặcBcnon>10%
3. Thởnhanh>20lần/phúthoặcPaCO2<32mmHg
4. Mạch>90lần/phút
2. Cóổnhiễmkhuẩnhoặcnhiễmkhuẩnhuyết
1. Các nhiễm khuẩn đường vào thường gp: viêm phi, nhiễm khuẩn trong bng
(nhiễmtrùngđườngmt),nhiễmkhuẩntiếtniệu.
2. Dấunviêm,nhiễmkhuẩn:CRP…
3. Triệuchứngsốc
1. Huyếtáptụt(HATB<70mmHg,HATT<90mmHg),daođộng,kẹt
2. Giảmimáutchức
Lolắng,vậtvã,kíchthích
Dalạnh,m,vântím
Thiểu/vôniệu
Thởnhanh
Tănglactatemáu
2.2.Chẩnđoánphânbiệt
1. Scgiảmthểtích
2. Trụymạchdotràndịchmàngngoàitimyéptimcấp,tnkhímàngphiáplực
3. Suythượngthậncấp
2.3.Chẩnđoánnguyênnhân
CầnnhanhcngvàtíchcctìmkiếmnguyênnhângâySNKdựavàođịnhhướnglâmsàng,cấymáu,soicấy
bệnhphẩmđờm,phân,dịchnãotủy…vàcácxétnghiệmchẩnđoánhìnhảnh
Cácổnhiễmkhuẩnthườnggặp:
1. Nhiễmkhuẩnphổi,màngphổi
2. Nhiễmkhuẩntrongổbụng:nhiễmtngđườngmật
3. Nhiễmkhuẩntiếtniệu
4. Nhiễmkhuẩnda,mômềm
1. Xétnghiệm
Sốc nhiễm khuẩn - Trang 2
Sốc nhiễm khuẩn - Người đăng: thaiphutho83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sốc nhiễm khuẩn 9 10 412