Ktl-icon-tai-lieu

SOP Bán thuốc theo đơn (tham khảo)

Được đăng lên bởi hht1992
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3589 lần   |   Lượt tải: 9 lần
NHÀ THUỐC

BÁN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC BÁN THEO ĐƠN
Số

: SOP. 02. GPP

Lần ban hành
Ngày
Trang

: 02
: 30/05/2013
: 1/3

Người viết

Người Kiểm tra

Người Duyệt

Những thay đổi đã có
Ngày tháng

Nội dung thay đổi

Lần ban hành

30/05/2013

1. Mục đích, yêu cầu.
Qui định các yêu cầu liên quan đến quá trình bán và tư vấn sử dụng thuốc bán
theo đơn;
Đảm bảo bán thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc bán theo đơn hợp lý, an toàn,
hiệu quả và đúng quy chế chuyên môn.
2. Phạm vi áp dụng.
Các loại thuốc có thành phần nằm ngoài danh mục thuốc không kê đơn ban hành
theo Thông tư 08/2009/TT- BYT ngày 01 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về
việc Ban hành Danh mục thuốc không kê đơn.
3. Đối tượng thực hiện.
- Dược sỹ chủ nhà thuốc;
- Nhân viên bán hàng tại nhà thuốc.

S.O.P
NHÀ THUỐC

BÁN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG
THUỐC BÁN THEO ĐƠN

Số: SOP 02. GPP
Lần ban hành:
Ngày: 30/05/2013
Trang: 2 / 3

4. Nội dung quy trình.
hỏi lại người kê đơn
Nhân viên bán hàng
của nhà thuốc

DS Chủ nhà thuốc

Tiếp đón và
chào hỏi khách
hàng

Kiểm tra
Đơn thuốc

4.1

4.2
Không phù hợp

Phù hợp
DS Chủ nhà thuốc

Lựa chọn thuốc

4.3

Lấy thuốc theo đơn

4.4

Hướng dẫn cách
dùng

4.5

Lưu các thông tin và
số liệu

4.6

Thu tiền, giao hàng
cho khách

4.7

DS Chủ nhà thuốc

DS Chủ nhà thuốc

Nhân viên bán hàng
của nhà thuốc

Nhân viên bán hàng
của nhà thuốc

2

S.O.P
NHÀ THUỐC

BÁN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG
THUỐC BÁN THEO ĐƠN

Số: SOP 02. GPP
Lần ban hành:
Ngày: 30/05/2013
Trang: 3 / 3

4.1.Tiếp đón và chào hỏi khách hàng .
4.2. Kiểm tra đơn thuốc.
- Tính hợp lệ của đơn thuốc :
+ Đơn thuốc đúng theo mẫu quy định.
+ Có đủ tên, chữ ký, địa chỉ, dấu phòng khám/ bệnh viện của bác sĩ.
- Các cột, mục khác ghi đúng quy định:
+ Kiểm tra tên, tuổi, địa chỉ bệnh nhân.
+ Kiểm tra tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, số lượng, cách dùng, liều dùng, cách
phối hợp.
4.3. Lựa chọn thuốc:
a. Trường hợp đơn thuốc kê tên biệt dược :
- Bán theo đúng biệt dược đã kê trong đơn.
- Trường hợp tại nhà thuốc không có biệt dược kê trong đơn hoặc khi khách hàng
yêu cầu được tư vấn để lựa chọn thuốc phù hợp với điều kiện của mình thì chuyển
sang mục b .
b. Trường hợp đơn thuốc kê tên gốc hoặc khi có yêu cầu tư vấn, giới thiệu thuốc.
- Dược Sỹ phụ trách chuyên môn được quyền giới thiệu và thay thế các lọai biệt
dược (cùng thành phần, hàm lượng, cùng dạng bào chế, tác dụng, chỉ định) kèm theo
giá của từng lọai để khách hàng tham khảo và tự chọn lọai thuốc phù hợp với khả năng
kinh tế của mình
4.4. Lấy thuốc theo đơn.
- Lấy t...


Số : SOP. 02. GPP
Lần ban hành : 02
Ngày : 30/05/2013
Trang : 1/3
Người viết Người Kiểm tra Người Duyệt
 !"#
$% & '( )*+$
30/05/2013
,-./"0"12("*(-
Qui định các yêu cầu liên quan đến quá trình bán vấn sử dụng thuốc bán
theo đơn;
Đảm bảo bán thuốc hướng dẫn sử dụng thuốc bán theo đơn hợp lý, an toàn,
hiệu quả và đúng quy chế chuyên môn.
3-4567 %8'/-
Các loại thuốc cE thành phần nFm ngoài danh mục thuốc không đơn ban hành
theo Thông 08/2009/TT- BYT ngày 01 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về
việc Ban hành Danh mục thuốc không kê đơn.
9-: ;<=" >-
- Dược sỹ chủ nhà thuốc;
- Nhân viên bán hàng tại nhà thuốc.
SOP Bán thuốc theo đơn (tham khảo) - Trang 2
SOP Bán thuốc theo đơn (tham khảo) - Người đăng: hht1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
SOP Bán thuốc theo đơn (tham khảo) 9 10 945