Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng Corticoid trong lâm sàn

Được đăng lên bởi toitoi10011-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Häc viÖn qu©n y
Bé m«n tim m¹ch - thËn - Khíp - Néi TiÕt

Sö dông corticoid
trong l©m sµng
BS NguyÔn Ngäc Ch©u

1. ®¹i c¬ng
- Sö dông corticosteroid lµ vÊn ®Ò quan träng vµ cßn nhiÒu
tranh luËn trong l©m sµng nãi chung vµ trong chuyªn khoa
khíp.
- T¸c dông chèng viªm nhanh vµ m¹nh lµ nh÷ng c¨n cø cho
viÖc chØ ®Þnh thuèc trong ®iÒu trÞ c¸c bÖnh khíp.
- Thùc tÕ cho thÊy, khi dïng thuèc kÐo dµi, liÒu cao vît qu¸
liÒu sinh lÝ ®· g©y nhiÒu t¸c dông phô nghiªm träng dÉn ®Õn
nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ vai trß cña corticosteroid
trong sinh lÝ bÖnh vµ ®iÒu trÞ c¸c bÖnh khíp.
- Tuy vËy viÖc sö dông corticosteroid vÉn lµ biÖn ph¸p quan
träng trong ®iÒu trÞ mét sè bÖnh khíp, v× t¸c dông m¹nh cña
thuèc trong nhiÒu trêng hîp mµ cha cã thuèc chèng viªm nµo
vît ®îc.

2. t¸c dông sinh lÝ cña corticosteroid
2.1.Giíi thiÖu
- Trong c¬ thÓ corticosteroid lµ hormon ®îc s¶n xuÊt bëi líp tÕ
bµo bã ë vïng vá cña tuyÕn thîng thËn.
- §©y yÕu tè cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn b×nh thêng cña c¬ thÓ,
gióp c¬ thÓ duy tr× h»ng ®Þnh cña néi m«i.
- C¸c corticosteroid cßn cã vai trß ®iÒu hoµ qu¸ tr×nh chuyÓn
ho¸ c¸c chÊt, vµ ®iÒu hoµ chøc n¨ng cña hÖ thÇn kinh trung
¬ng. Bªn c¹nh ®ã chóng cßn cã t¸c dông chèng viªm nhanh
vµ m¹nh.
- Sù s¶n xuÊt hormon nµy chÞu sù ®iÒu tiÕt cña trôc ®åi thÞ tuyÕn yªn - tuyÕn thîng thËn.
- §iÒu kiÖn sinh lÝ b×nh thêng nång ®é corticosteroid trong
huyÕt t¬ng thay ®æi theo nhÞp ngµy ®ªm.

Điều hòa bài tiết Corticosteroid
CRH:
CRH
Corticotropic
Releasing
Hormone
ACTH: Adreno
Corticotropic
Hormone

Vùng đồi thị
CRH
Tuyến yên

Corticosteroids:
Mineralocorticoid,
Glucocorticoid

ACTH
Vỏ thượng thận

Steroid sinh dục

Corticosteroids

1. t¸c dông sinh lÝ cña corticosteroid
- Trong qu¸ tr×nh viªm, c¸c kÝch thÝch g©y viªm thêng kÌm víi
viÖc gi¶i phãng c¸c cytokin nh: IL1, IL6), TNF... C¸c cytokin
nµy kÝch thÝch trôc ®åi thÞ - tuyÕn yªn - tuyÕn thîng thËn t¨ng
tæng hîp corticosteroid kÕt qu¶ lµ g©y øc chÕ ngîc qu¸ tr×nh
gi¶i phãng cytokin do ®ã gi¶m qu¸ tr×nh viªm.
- Khi tæng hîp kh«ng ®ñ corticosteroid sÏ dÉn ®Õn kh«ng kiÓm
so¸t ®îc ph¶n øng viªm g©y tæn th¬ng tæ chøc lan réng - tiÕp
tôc g©y gi¶i phãng nhiÒu chÊt trung gian ho¸ häc cã t¸c dông
g©y viªm.
- MÊt kh¶ n¨ng th«ng tin ngîc (feed back) gi÷a hÖ thÇn kinh
trung ¬ng vµ c¸c c¬ chÕ g©y viªm ë ngo¹i vi cã thÓ lµ yÕu tè
quan träng trong c¬ chÕ bÖnh sinh cña mét sè bÖnh khíp.

2. t¸c dông sinh lÝ cña corticosteroid
2.2. Mét sè t¸c dông sinh lÝ chung
Corticosteroid cã mét sè t¸c dông chñ yÕu:
- Lµm t¨ng kh¶ n¨ng t...
BS NguyÔn Ngäc Ch©u
dông corticoid
trong l©m sµng
Häc viÖn qu©n y
Bé m«n tim m¹ch - thËn - Khíp - Néi TiÕt
Sử dụng Corticoid trong lâm sàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng Corticoid trong lâm sàn - Người đăng: toitoi10011-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Sử dụng Corticoid trong lâm sàn 9 10 447