Ktl-icon-tai-lieu

sự phân giải lipid

Được đăng lên bởi saucon1992
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 4554 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TiỀN GIANG
KHOA KTNN & CNTP

THẢO LuẬN:

Thành viên nhóm:

MSSV

1. NGUYỄN THỊ HẰNG NY

0111030

2. LÊ THANH LÂM NHÃ

0111030

3. HuỲNH VĂN THƯƠNG

011103026

4. TRẦN THỊ DiỆU HiỀN

0111030

5. TRẦN THỊ THU HƯƠNG

0111030

6. NGUYỄN ViỆT HƯNG

0111030

7. NGUYỄN T

THẢO

0111030

Nội Dung thảo luận
I: Phân giải glycerid
II: Sự oxi hóa acid béo
III: Phân giải glycerin
IV: Phân giải glycero phospho lipide

I: Phân giải glycerid
- Glycerid dễ dàng bị thủy phân do sự xúc tác của các
loại lipase.

- Ở động vật sự thủy phân glycerid xảy ra nhanh chóng
nhờ sự tác động của muối acid mật làm nhũ tương hóa
glycerid nên dễ bị thủy phân.

II: Sự oxi hóa acid béo
- Acid béo bị phân giải bằng nhiều con đường:
- α oxi hóa.
- β oxi hóa.
- ω oxi hóa.
Trong đó con đường phổ biến và quan trọng nhất là β.oxi hóa.

1. β.oxi hóa acid béo
- Sự phân giải acid béo bằng cách cắt dần từng cặp C, tức là
tại vị trí Cα của chuỗi carbon. Các acid béo có mạch carbon chẵn
và các acid béo có mạch carbon lẻ có cơ chế β.oxi hóa khác nhau
ở giai đoạn cuối. Acid béo no và acid béo không no có sự khác
nhau ở giai đoạn sau.

* Đối với acid béo no có mạch C chẵn:
Quá trình β.oxi hóa xảy ra qua nhiều phản ứng phức tạp:

Các enzyme tham gia xúc tác các phản ứng trên là:
1. Acyl-CoA-Synthetase.
2. Acyl-CoA-Dehydrogenase.
3. Enoyl-CoA-Hydratase.
4. Hydroxy-acyl-Thiolase.

- Qua một chu kỳ phân cắt, phân tử acid béo ngắn bớt đi 2
carbon, kết quả cuối cùng của các chu kỳ phân cắt β.oxi hóa của
acid béo là các phân tử acetyl-CoA . Nếu phân tử acid béo có n
nguyên tử C thì sẽ tạo ra n/2 phân tử acetyl-CoA. Các phân tử
acetyl-CoA tiếp tục bị phân giải qua chu trình Krebs để tạo CO2và
H2O.
- Về mặt năng lượng, quá trình β.oxi hóa tạo nên nguồn năng
lượng lớn cung cấp cho các họat động sống của tế bào.
- Mỗi lần phân cắt bớt 2C sẽ tạo nên 1 NADH2, 1FADH2, qua
chuỗi hô hấp sẽ tổng hợp được 5 ATP. Đồng thời mỗi phân tử
Acetyl-CoA bị phân giải thông qua chu trình Krebs sẽ tạo ra được
12ATP. Từ đó người ta tính được tổng số ATP được tạo ra do sự
phân giải phân tử acid béo no, mạch cacbon chẵn có n nguyên tử C
là:

* Đối với acid béo no có mạch C lẻ
- Đối với các acid béo no có mạch C lẻ, quá trình phân giải
theo phương thức β.oxi hóa xảy ra giống với acid béo no có mạch
carbon chẵn nói ở trên nhưng sau lần phân cắt cuối cùng không
phải tạo ra 2 phân tử Acetyl-CoA mà cho ta 1 phân tử AcetylCoA và 1 phân tử propionyl-CoA.
- Từ propionyl-CoA lại tiếp tục biến đổi thêm một chu kỳ
β.oxi hóa nữ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TiỀN GIANG
KHOA KTNN & CNTP
THẢO LuẬN:
Thành viên nhóm: MSSV
1. NGUYỄN THỊ HẰNG NY 0111030
2. LÊ THANH LÂM NHÃ 0111030
3. HuỲNH VĂN THƯƠNG 011103026
4. TRẦN THỊ DiỆU HiỀN 0111030
5. TRẦN THỊ THU HƯƠNG 0111030
6. NGUYỄN ViỆT HƯNG 0111030
7. NGUYỄN T THẢO 0111030
sự phân giải lipid - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sự phân giải lipid - Người đăng: saucon1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
sự phân giải lipid 9 10 909