Ktl-icon-tai-lieu

Sức khỏe môi trường

Được đăng lên bởi nguyenhung19131994
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÙCH TRÌNH BAØY
BAØI THU HOAÏCH SKMT
Ths. Bs. Phan Thò Trung Ngoïc

Khoa Y teá Coâng coäng
pttngoc@ctump.edu.vn
0916 269 469
1

MÖÔØI HAI CHUÛ ÑEÀ

2

SLIDE MÔÛ ÑAÀU
- Teân chuû ñeà
- Thôøi gian thöïc hieän

3

LÔØI GIÔÙI THIEÄU: (4 – 6 slides)
- Toång quan noäi dung lieân quan ñeán chuû
ñeà cuûa nhoùm.
- Caùc khaùi nieäm chính lieân quan chuû ñeà.
- Caùc vaên baûn phaùp quy ñaõ ban haønh coù
lieân quan ñeán chuû ñeà cuûa nhoùm.

4

MUÏC TIEÂU: (2 slides)
- Muïc tieâu toång quaùt.
- Muïc tieâu cuï theå.
(Baét ñaàu baèng töø haønh ñoäng, bao goàm
caùi gì, ai, ôû ñaâu, khi naøo)

5

COÂNG CUÏ THU THAÄP THOÂNG TIN (10 slides)

- Coâng cuï thu thaäp (boä caâu hoûi, baûng kieåm,
maùy aûnh…).
- Phöông phaùp thu thaäp, moâ taû sô löôïc hoaït
ñoäng thu thaäp thoâng tin.

6

KEÁT QUAÛ: TÌNH HÌNH THÖÏC TEÁ LIEÂN QUAN
ÑEÁN CHUÛ ÑEÀ CUÛA NHOÙM: (20 – 30 slides)

- Tình hình treân Theá giôùi.
- Tình hình taïi Vieät Nam.
- Tình hình ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long
(hoaëc taïi Caàn Thô…).
- Haäu quaû, taùc haïi vaø caùc soá lieäu lieân quan.

7

KEÁT QUAÛ: TÌNH HÌNH THÖÏC TEÁ LIEÂN QUAN
ÑEÁN CHUÛ ÑEÀ CUÛA NHOÙM: (20 – 30 slides)

- Tìm kieám vaø trình baøy keøm caùc hình aûnh
video minh hoïa cuï theå… (chuïp, quay
phim hoaëc download…) töø thöïc teá.
- Baùm theo muïc tieâu ñaõ ñeà ra.

8

BAØN LUAÄN
(5 – 10 slides)
- Töø caùc keát quaû veà tình hình lieân quan ñeán
chuû ñeà cuûa nhoùm ñaõ trình baøy haõy baøn
luaän, nhaän xeùt veà keát quaû ñaït ñöôïc.

9

KEÁT LUAÄN
(2 – 5 slides)
- Töø caùc keát quaû vaø baøn luaän ñaõ trình baøy,
döïa theo muïc tieâu ñeå ñöa ra keát luaän roõ
raøng, hôïp lyù.

10

KIEÁN NGHÒ
(1 – 3 slides)

Neâu ra ñöôïc nhöõng kieán nghò cuï theå
vaø coù theå thöïc hieän ñeå goùp phaàn
caûi thieän tình hình thöïc teá lieân
quan ñeán keát quaû thu thaäp ñöôïc.

11

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO:
- Töø saùch vôû, baùo chí (teân saùch baùo, taùc giaû,
trang bao nhieâu).
- Download töø Internet (ghi ñòa chæ cuï theå,
ngaøy download)
- Töø thöïc teá coäng ñoàng
- Khaùc…
12

SLIDE PHUÏ LUÏC
- Teân nhoùm sinh vieân thöïc hieän vaø baûng
phaân coâng coâng vieäc cuï theå khi laøm
vieäc nhoùm.

13

HÌNH THÖÙC TRÌNH BAØY BAÙO CAÙO
TAÏI GIAÛNG ÑÖÔØNG:
- File Power-point vôùi 40 – 50 slides
- Côõ chöõ töø 28 - 32
- Line spacing 1.2, before paragraph 0.2
- Ngaén goïn, roõ raøng, ñaày ñuû noäi dung.
- Trình baøy trong 15 - 20 phuùt.
- GV ñaët caâu hoûi vaø SV traû lôøi caâu hoûi trong 5 phuùt

14

TRÌNH BAØY BAÙO CAÙO TAÏI GIAÛNG ÑÖÔØNG:
- Caùc SV trong nhoùm...
1
CAÙCH TRÌNH BAØY
CAÙCH TRÌNH BAØY
BAØI THU HOAÏCH SKMT
BAØI THU HOAÏCH SKMT
Ths. Bs. Phan Thò Trung Ngoïc
Khoa Y teá Coâng coäng
pttngoc@ctump.edu.vn
0916 269 469
Sức khỏe môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sức khỏe môi trường - Người đăng: nguyenhung19131994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Sức khỏe môi trường 9 10 208