Ktl-icon-tai-lieu

Sức khỏe môi trường

Được đăng lên bởi le huu duyen
Số trang: 250 trang   |   Lượt xem: 4059 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Bé y tÕ

søc kháe m«i tr−êng
S¸ch dïng ®µo t¹o cö nh©n y tÕ c«ng céng
M· sè §14 Z03

Nhµ xuÊt b¶n Y häc
Hµ Néi - 2006

Chñ biªn:

PGS. TS. NguyÔn V¨n M¹n
Th− ký biªn so¹n:

CN. TrÇn ThÞ TuyÕt H¹nh
CN. NguyÔn H÷u Th¾ng
ThS. Vò ThÞ Thu Nga
ThS. NguyÔn Ngäc BÝch
Nh÷ng ng−êi biªn so¹n:

PGS. TS. Bïi Thanh T©m
PGS. TS. NguyÔn V¨n M¹n
PGS. TS. §Æng §øc Phó
GS.TS. Tr−¬ng ViÖt Dòng
TS. NguyÔn Huy Nga
PGS. TS. Lª §×nh Minh
PGS. TS. L−u §øc H¶i
ThS. Lª ThÞ Thanh H−¬ng
ThS. NguyÔn Trinh H−¬ng

Tham gia tæ chøc b¶n th¶o:

ThS. PhÝ NguyÖt Thanh vµ nhãm th− ký

© B¶n quyÒn thuéc Bé Y tÕ (Vô khoa häc vµ §µo t¹o)

2

Lêi nãi ®Çu

Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 43/2000/N§-CP ngµy30/8/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh
chi tiÕt vµ h−íng dÉn triÓn khai LuËt Gi¸o dôc, Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o vµ Bé Y tÕ ®·
phª duyÖt, ban hµnh ch−¬ng tr×nh khung cho ®µo t¹o cö nh©n y tÕ c«ng céng. Bé Y tÕ
tæ chøc biªn so¹n bé tµi liÖu d¹y - häc c¸c m«n häc c¬ së vµ chuyªn m«n theo ch−¬ng
tr×nh míi nh»m tõng b−íc x©y dùng bé s¸ch chuÈn trong c«ng t¸c ®µo t¹o cö nh©n y tÕ
c«ng céng. Søc kháe m«i tr−êng lµ tµi liÖu ®· ®−îc biªn so¹n theo ch−¬ng tr×nh gi¸o
dôc cña Tr−êng §¹i häc Y tÕ c«ng céng trªn c¬ së ch−¬ng tr×nh khung ®· ®−îc phª
duyÖt. N¨m 2005, cuèn s¸ch nµy ®−îc Héi ®ång chuyªn m«n thÈm ®Þnh s¸ch gi¸o
khoa vµ tµi liÖu d¹y - häc cña Bé Y tÕ thÈm ®Þnh. Bé Y tÕ thèng nhÊt sö dông lµm tµi
liÖu d¹y - häc chÝnh thøc cña ngµnh trong giai ®o¹n hiÖn nay. Trong thêi gian tõ 3 ®Õn
5 nam s¸ch cÇn ®−îc chØnh lý, bæ sung vµ cËp nhËt.
Néi dung s¸ch Søc kháe m«i tr−êng ®· b¸m s¸t ®−îc c¸c yªu cÇu vÒ kiÕn thøc c¬
b¶n, chÝnh x¸c khoa häc, cËp nhËt vµ thùc tiÔn cña ViÖt Nam nh»m cung cÊp cho sinh
viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ søc kháe m«i tr−êng, nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch vÒ søc
kháe m«i tr−êng hiÖn nay ë ViÖt Nam vµ c¸c yÕu tè nguy c¬ cho søc kháe m«i tr−êng.
S¸ch dïng ®Ó ®µo t¹o cö nh©n y tÕ c«ng céng, ®ång thêi còng lµ tµi liÖu tham kh¶o tèt
cho sinh viªn c¸c chuyªn ngµnh kh¸c vµ c¸c c¸n bé y tÕ quan t©m ®Õn lÜnh vùc søc
kháe m«i tr−êng.
Vô Khoa häc vµ §µo t¹o, Bé Y tÕ xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c gi¶ng viªn Tr−êng
§¹i häc Y tÕ c«ng céng tÝch cùc tham gia biªn so¹n cuèn s¸ch nµy. §©y lµ lÜnh vùc
khoa häc míi ph¸t triÓn nªn c¸c néi dung biªn so¹n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt
vµ cÇn ®−îc bæ sung cËp nhËt. Vô Khoa häc vµ §µo t¹o mong nhËn ®−îc nhiÒu ý kiÕn
®ãng gãp cña ®éc gi¶ vµ ®ång nghiÖp ®Ó cuèn s¸ch ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n.

Vô Khoa häc vµ §µo t¹o
Bé Y tÕ

3

4

Môc lôc

PHÇN 1. Dµnh cho cö nh©n y tÕ c«ng céng n¨m thø 2...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sức khỏe môi trường - Người đăng: le huu duyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
250 Vietnamese
Sức khỏe môi trường 9 10 938