Ktl-icon-tai-lieu

Suối nguồn tươi trẻ

Được đăng lên bởi baphong
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 7828 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Suối nguồn tươi trẻ
Một bí quyết cổ truyền
Peter Kelder- Không rõ dịch giả

Lời nói đầu
Không phải bất cứ ai cũng có thể đọc cuốn sách tuyệt vời, đơn giản nầy. Bạn chỉ có thể đọc nó
một khi bạn đã chấp nhận cái ý niệm lạ lùng cho rằng sự lão hóa là một tiến trình có thể đảo
ngược và một khi bạn tin tưởng rằng "Suối Nguồn Tươi Trẻ" là một bí quyết có thực. Ngược lại
bạn cứ cho rằng những điều vừa kể là không thể có được, thì việc đọc cuốn sách nầy chỉ làm
bạn tốn công mất thời giờ vô ích mà thôi. Mặt khác nếu bạn chấp nhận rằng điều "không thể có
được" là thực sự nằm trong tầm tay bạn, thì bạn sẽ được tưởng thưởng nhiều điều phong phú.
Theo như tôi biết, quyển "Suối Nguồn Tươi Trẻ" của Peter Kelder là cuốn sách duy nhất đã cung
cấp cho chúng ta một thông tin vô gía về 5 phương pháp thể dục của người Tây Tạng xa xưa.
Năm phương pháp nầy chính là bí quyết để duy trì sự tươi trẻ, sức khoẻ và sinh lực. Từ hàng
ngàn năm qua, những bài tập nầy đã trở thành những nghi thức thần kỳ được giữ kín trong các
tu viện ẩn náu trên dãy Himalaya (Hy Mã Lạp Sơn). Cách đây hơn 40 năm, năm phương thức
tập luyện nầy lần đầu tiên đã gây được sự chú ý của phương Tây qua cuốn sách của Ông
Kelder. Nhưng rồi sau đó cuốn sách cùng nguồn thông tin lạ lùng và qúy báu của nó đã biến mất
và bị quên lãng. Vì vậy mục tiêu của cuốn sách nầy là đưa thông điệp của Ông Kelder trở lại với
công chúng, hy vọng rằng nó sẽ mang lại nhiều hữu ích cho độc gỉa.
Cho đến nay, chẳng ai có thể khẳng định rằng câu chuyện về ngài Đại Tá Bradford do Ông
Kelder kể lại là điều có thật, hay là tưởng tượng, hoặc là sự pha lẫn của cả hai. Tuy vậy giá trị
của thông điệp mà Ông Kelder gửi lại cho chúng ta là điều hoàn toàn có thực. Qua kinh nghiệm
của bản thân tôi cũng như qua các thư từ và ý kiến của những người đã đọc và thực hành
phương pháp nầy trên toàn thế giới, thì 5 thức nầy vẫn cón giữ được tính công hiệu của nó.
Tôi không hứa hẹn với bạn rằng, chỉ trong một ngày luyện tập, bạn có thể trẻ lại 50 tuổi, hoặc 5
phương pháp của người Tây Tạng nầy có thể giúp bạn kéo dài tuổi thọ lên đến 125 tuổi; nhưng
tôi biết chắc rắng chúng luôn luôn mang đến cho người luyện tập chúng một thể xác trẻ trung
tráng kiện và một tinh thần thanh xuân thư thái. Nếu bạn đều đặn thực hành 5 thức tập thể dục
nầy mỗi ngày, thì chỉ trong 30 ngày hoặc ít hơn, bạn sẽ nhận thấy kết qủa ngay. Nếu kéo dài
trong 10 tuần lễ, thì kết qủa lại càng rõ nét; và đây cũng là dịp thích thú để bạn có thể nghe bạn
bè và người thân trầm trồ nhận xét rằn...
1
Sui ngun tươi tr
Mt bí quyết c truyn
Peter Kelder- Không rõ dch gi
Li nói đầu
Không phi bt c ai cũng có th đọc cun sách tuyt vi, đơn gin ny. Bn ch có th đọc nó
mt khi bn đã chp nhn cái ý nim l lùng cho rng s lão hóa là mt tiến trình có th đảo
ngược và mt khi bn tin tưởng rng "Sui Ngun Tươi Tr" là mt bí quyết có thc. Ngược li
bn c cho rng nhng điu va k là không thđược, thì vic đọc cun sách ny ch làm
bn tn công mt thi gi vô ích mà thôi. Mt khác nếu bn chp nhn rng điu "không th
được" là thc s nm trong tm tay bn, thì bn s được tưởng thưởng nhiu điu phong phú.
Theo như tôi biết, quyn "Sui Ngun Tươi Tr" ca Peter Kelder là cun sách duy nht đ
ã cung
cp cho chúng ta mt thông tin vô gía v 5 phương pháp th dc ca người Tây Tng xa xưa.
Năm phương pháp ny chính là bí quyết để duy trì s tươi tr, sc kho và sinh lc. T hàng
ngàn năm qua, nhng bài tp ny đã tr thành nhng nghi thc thn k được gi kín trong các
tu vin n náu trên dãy Himalaya (Hy Mã Lp Sơn). Cách đây hơn 40 năm, năm phương thc
tp luyn ny l
n đầu tiên đã gây được s chú ý ca phương Tây qua cun sách ca Ông
Kelder. Nhưng ri sau đó cun sách cùng ngun thông tin l lùng và qúy báu ca nó đã biến mt
và b quên lãng. Vì vy mc tiêu ca cun sách ny là đưa thông đip ca Ông Kelder tr li vi
công chúng, hy vng rng nó s mang li nhiu hu ích cho độc ga.
Cho đến nay, chng ai có th khng định rng câu chuyn v ngài Đạ
i Tá Bradford do Ông
Kelder k li là điu có tht, hay là tưởng tượng, hoc là s pha ln ca c hai. Tuy vy giá tr
ca thông đip mà Ông Kelder gi li cho chúng ta là điu hoàn toàn có thc. Qua kinh nghim
ca bn thân tôi cũng như qua các thư t và ý kiến ca nhng người đã đọc và thc hành
phương pháp ny trên toàn thế gii, thì 5 thc ny vn cón gi đưc tính công hiu ca nó.
Tôi không h
a hn vi bn rng, ch trong mt ngày luyn tp, bn có th tr li 50 tui, hoc 5
phương pháp ca người Tây Tng ny có th giúp bn kéo dài tui th lên đến 125 tui; nhưng
tôi biết chc rng chúng luôn luôn mang đến cho người luyn tp chúng mt th xác tr trung
tráng kin và mt tinh thn thanh xuân thư thái. Nếu bn đều đặn thc hành 5 thc tp th d
c
ny mi ngày, thì ch trong 30 ngày hoc ít hơn, bn s nhn thy kết qa ngay. Nếu kéo dài
trong 10 tun l, thì kết qa li càng rõ nét; và đây cũng là dp thích thú để bn có th nghe bn
bè và người thân trm tr nhn xét rng trông bn tr trung và khe mnh ra.
Nếu 5 thc th dc ny thc s mang li kết qa, thì câu hi quan trng mà chúng ta phi nêu ra
là: T
i Sao? Ti sao nhng bài tp đơn gin như thế li to ra được mt tác động sâu sc đối vi
tiến trình lão hóa ca cơ th?
đây tôi mun ghi nhn rng, nhng gì mà Ông Kelder đã gii thích cho chúng ta trong cun
sách ny là hoàn toàn phù hp vi nhng phát hin mi đây ca khoa hc. Nhng bc nh ca
khoa hc gia Kirlian cho chúng ta thy cơ th ca con người được bao quanh b
i mt đin
trường hoc mt “hào khí” và như thế gi lên cho chúng ta cái ý nim là chúng ta đang được
“nuôi dưỡng” bi mt th năng lượng nào đó đang thm đẫm vũ tr. Và chúng ta cũng thy rng
bc nh v vng “hào khí” mà Kirlian chp t mt người tr trung, khe mnh thì hoàn toàn khác
vi bc nh ca mt người gìa nua, bnh hon.
T ngàn n
ăm nay, phương Đông vn quan nim cơ th con người có 7 trung tâm năng lc
tương ng vi 7 tuyến ni tiết. Hormone được sn xut t nhng tuyến ny, gi nhim v điu
Suối nguồn tươi trẻ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Suối nguồn tươi trẻ - Người đăng: baphong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Suối nguồn tươi trẻ 9 10 34