Ktl-icon-tai-lieu

Suy cấp và sốc tim

Được đăng lên bởi diemnhe95
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Suy	  %m	  cấp	  &	  sốc	  %m	  
TS.BS.	  Nguyễn	  Ngọc	  Quang	  
Bộ	  môn	  Tim	  mạch	  Trường	  Đại	  học	  Y	  Hà	  Nội	  
Đơn	  vị	  HSCC	  Tim	  mạch	  –	  Viện	  Tim	  mạch	  Việt	  Nam	  
Email:	  quangtm@gmail.com	  	  

Tiếp	  cận	  bệnh	  nhân	  suy	  %m	  cấp	  	  

Bệnh	  cảnh	  lâm	  sàng	  suy	  %m	  cấp	  	  
1.  Triệu	  chứng	  cơ	  năng:	  Khó	  thở	  (gắng	  sức/nghỉ),	  mệt,	  khó	  thở	  khi	  nằm,	  ho,	  
tăng	  cân,	  sưng	  mắt	  cá	  
2.  Triệu	  chứng	  thực	  thể:	  nhịp	  Im	  nhanh,	  thở	  nhanh,	  huyết	  áp	  thấp	  hoặc	  bình	  
thường,	  	  Pnh	  mạch	  cổ	  nổi	  to,	  ngựa	  phi	  T3/T4;	  ran	  ẩm	  phổi,	  phù	  chi	  dưới	  
3.  Nguy	  cơ	  8m	  mạch:	  tuổi	  cao,	  tăng	  huyết	  áp,	  đái	  tháo	  đường,	  hút	  thuốc	  lá,	  rối	  
loạn	  lipid	  máu,	  Iền	  sử	  bệnh	  Im	  mạch	  của	  gia	  đình/bản	  thân	  
4.  Yếu	  tố	  nặng	  bệnh:	  thiếu	  máu	  cơ	  Im,	  rối	  loạn	  nhịp,	  do	  thuốc	  (NSAIDs,	  thuốc	  
giảm	  co	  bóp	  cơ	  Im),	  nhiễm	  trùng,	  không	  dung	  nạp	  điều	  trị	  
5.  Chẩn	  đoán	  phân	  biệt:	  đợt	  cấp	  bệnh	  phổi	  mạn,	  viêm	  phổi,	  nhồi	  máu	  phổi,	  
TKMF,	  tổn	  thương	  phổi	  cấp,	  ARDS,	  thiếu	  máu	  nặng,	  tăng	  thông	  khí	  (toan),	  
NK	  huyết/sốc	  NK,	  sốc	  giảm	  thể	  sch/sốc	  phân	  bố	  
6.  Yếu	  tố	  8ên	  lượng:	  điểm	  lâm	  sàng	  (đặc	  hiệu	  cao,	  nhậy	  t/bình),	  tăng	  BNP/NT-­‐
proBNP,	  phù	  kẽ	  XQ	  phổi,	  khó	  thở	  khi	  nằm,	  dùng	  lợi	  Iểu,	  tuổi	  >75,	  ran	  phổi	  
7.  Nguyên	  nhân	  chính	  gây	  suy	  8m	  cấp	  
• 
• 
• 
• 
• 

Bệnh	  mạch	  vành	  
Tăng	  huyết	  áp	  
Bệnh	  cơ	  Im	  	  
Bệnh	  van	  Im	  
Bệnh	  nội/thượng	  tâm	  mạc	  

• 
• 
• 
• 
• 

Bệnh	  Im	  bẩm	  sinh	  
Rối	  loạn	  nhịp	  Im	  nhanh/chậm	  
Rối	  loạn	  (bloc)	  dẫn	  truyền	  
Tăng	  thể	  sch	  (do	  thận,	  iatrogenic)	  
U	  

•  TDMP	  
•  Rối	  loạn	  lo	  âu	  
•  Bệnh	  thần	  kinh	  cơ	  

McMurray	  JJ	  et	  al.	  Eur	  Heart	  J,	  2012;33(4):1787-­‐847	  

Triệu	  chứng	  lâm	  sàng	  suy	  %m	  cấp	  	  
Suy	  Im	  cấp	  có	  thể	  mới	  phát	  sinh	  hoặc	  là	  đợt	  cấp	  của	  suy	  Im	  mạn.	  	  
...
!"#$%&$'()$*$+,'$%& $
!"#$"#%&'()*+%&',-%.(/+'%
!"#$%&#'($#$)*+#',-.&/#0)(#+1*#2#34#5"(#
06&#78#39::#'($#$)*+#;#<(=&#'($#$)*+#<(=>#5?$#
@$?(AB#CD?&/>$E/$?(AF*G$##
Suy cấp và sốc tim - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Suy cấp và sốc tim - Người đăng: diemnhe95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Suy cấp và sốc tim 9 10 828