Ktl-icon-tai-lieu

tắc động mạch chi cấp

Được đăng lên bởi dchinh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 2 lần
T¾c ®éng m¹ch chi cÊp tÝnh
TS. NguyÔn H÷u ¦íc
BM. Ngo¹i, §HY Hµ Néi
Khoa PT tim m¹ch - lång ngùc BV ViÖt §øc.

Bµi gi¶ng lý thuyÕt ®µo t¹o Sau §¹i häc, hÖ Ngo¹i (CK-I, CH, NT)
Thêi gian: 2 tiÕt
Môc tiªu: Sau khi häc bµi nµy, häc viªn cã thÓ:
1. M« t¶ ®îc ®Æc ®iÓm gi¶i phÉu – sinh lý bÖnh cña t¾c ®éng m¹ch chi cÊp tÝnh.
2. Tr×nh bµy ®îc chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh vµ th¸i ®é xö trÝ t¾c ®éng m¹ch chi cÊp tÝnh.
Néi dung bµi gi¶ng
(Tham kh¶o h×nh vÏ)
I. ®¹i c¬ng
• Héi chøng thiÕu m¸u chi lµ hËu qu¶ cña nhiÒu bÖnh lÝ kh¸c nhau g©y hÑp hoÆc
t¾c c¸c ®éng m¹ch cÊp m¸u nu«i chi. Tuú theo møc ®é vµ tiÕn triÓn cña thiÕu
m¸u chi mµ cã thÓ chia ra : héi chøng thiÕu m¸u chi cÊp tÝnh, m·n tÝnh vµ b¸n
cÊp tÝnh.
• Héi chøng thiÕu m¸u cÊp tÝnh chi x¶y ra khi lu th«ng dßng m¸u b×nh thêng bÞ
c¾t ®øt mét c¸ch ®ét ngét trong c¸c ®éng m¹ch lín nu«i chi, g©y nªn thiÕu m¸u
cÊp tÝnh cho ®o¹n chi phÝa díi. Do vËy thiÕu m¸u chi rÊt nÆng vµ tiÕn triÓn rÊt
cÊp tÝnh, vµ lµ cÊp cøu u tiªn sè 1 trong ngo¹i khoa. C¸c bÖnh lÝ thêng gÆp nhÊt
trong cÊp cøu gåm : vÕt th¬ng - chÊn th¬ng ®éng m¹ch, vµ t¾c ®éng m¹ch chi
cÊp tÝnh. Trong bµi nµy chØ giíi thiÖu vÒ héi chøng thiÕu m¸u chi cÊp tÝnh do t¾c
®éng m¹ch.
CÇn ph©n biÖt 2 lo¹i nguyªn nh©n g©y t¾c ®éng m¹ch chi cÊp tÝnh :
- M¸u côc, dÞ vËt tõ n¬i kh¸c tr«i ®Õn g©y t¾c ®éng m¹ch (embolie – thuyªn
t¾c m¹ch), ®©y lµ nguyªn nh©n thêng g©y nªn héi chøng thiÕu m¸u cÊp tÝnh
chi ®iÓn h×nh, vµ hay gÆp trªn l©m sµng.
- HuyÕt khèi h×nh thµnh t¹i chç trong ®éng m¹ch chi (thrombose – nghÏn
m¹ch): thêng x¶y ra trªn 1 ®éng m¹ch bÖnh lý, Ýt gÆp trªn l©m sµng.

• Tr¸i víi thiÕu m¸u cÊp tÝnh, héi chøng thiÕu m¸u m·n tÝnh chi l¹i diÔn biÕn rÊt
tõ tõ, do lßng ®éng m¹ch bÞ hÑp dÇn l¹i tríc khi t¾c hoµn toµn, nªn hÖ thèng
tuÇn hoµn phô cã thêi gian ph¸t triÓn ®Ó bï ®¾p phÇn nµo sù thiÕu m¸u. V× vËy,
tiÕn triÓn cña thiÕu m¸u rÊt chËm vµ kh«ng cÊp tÝnh. Cã nhiÒu nguyªn nh©n
bÖnh lÝ g©y ra thiÕu m¸u m·n tÝnh, nhng thêng gÆp nhÊt lµ héi chøng thiÕu m¸u
m·n tÝnh chi díi do x¬ v÷a ®éng m¹ch, do ®¸i ®êng ...
• ThiÕu m¸u b¸n cÊp tÝnh chi Ýt gÆp, lµ d¹ng trung gian cña 2 d¹ng thiÕu m¸u trªn.
Thêng lµ mét thiÕu m¸u cÊp tÝnh x¶y ra trªn nÒn thiÕu m¸u m·n tÝnh (vÝ dô t¾c
®éng m¹ch cÊp tÝnh / hÑp ®éng m¹ch do x¬ v÷a - thrombose).
• VÒ chÈn ®o¸n, chñ yÕu lµ dùa vµo l©m sµng ®Ó chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh thiÕu m¸u
cÊp tÝnh chi.
II. Gi¶i phÉu bÖnh
- BÖnh c¨n : ë ViÖt nam, thuyªn t¾c m¹ch thêng ®Æc biÖt xÈy ra ë nh÷ng ngêi bÞ
bÖnh tim g©y huyÕt khèi trong buång tim (hÑp khÝt van 2 l¸ + lo¹n nhÞp,...
T¾c ®éng m¹ch chi cÊp tÝnh
TS. NguyÔn H÷u ¦íc
BM. Ngo¹i, §HY Hµ Néi
Khoa PT tim m¹ch - lång ngùc BV ViÖt §øc.
Bµi gi¶ng lý thuyÕt ®µo t¹o Sau §¹i häc, hÖ Ngo¹i (CK-I, CH, NT)
Thêi gian: 2 tiÕt
Môc tiªu: Sau khi häc bµi nµy, häc viªn cã thÓ:
1. M« t¶ ®îc ®Æc ®iÓm gi¶i phÉu – sinh lý bÖnh cña t¾c ®éng m¹ch chi cÊp tÝnh.
2. Tr×nh bµy ®îc chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh vµ th¸i ®é xö trÝ t¾c ®éng m¹ch chi cÊp tÝnh.
Néi dung bµi gi¶ng
(Tham kh¶o h×nh vÏ)
I. ®¹i c¬ng
Héi chøng thiÕu m¸u chi hËu qu¶ cña nhiÒu bÖnh lÝ kh¸c nhau g©y hÑp hoÆc
t¾c c¸c ®éng m¹ch cÊp m¸u nu«i chi. Tuú theo møc ®é vµ tiÕn triÓn cña thiÕu
m¸u chi thÓ chia ra : héi chøng thiÕu m¸u chi cÊp tÝnh, m·n tÝnh vµ b¸n
cÊp tÝnh.
Héi chøng thiÕu m¸u cÊp tÝnh chi x¶y ra khi lu th«ng dßng m¸u b×nh th êng
c¾t ®øt mét c¸ch ®ét ngét trong c¸c ®éngch lín nu«i chi, g©y nªn thiÕu m¸u
cÊp tÝnh cho ®o¹n chi phÝa díi. Do vËy thiÕu m¸u chi rÊt nÆng tiÕn triÓn rÊt
cÊp tÝnh, lµ cÊp cøu u tiªn 1 trong ngo¹i khoa. C¸c bÖnh thêng gÆp nhÊt
trong cÊp cøu m : vÕt th¬ng - chÊn th¬ng ®éng m¹ch, t¾c ®éng m¹ch chi
cÊp tÝnh. Trong bµi nµy chØ giíi thiÖu vÒ héi chøng thiÕu m¸u chi cÊp tÝnh do t¾c
®éng m¹ch.
CÇn ph©n biÖt 2 lo¹i nguyªn nh©n g©y t¾c ®éng m¹ch chi cÊp tÝnh :
- M¸u côc, vËt n¬i kh¸c tr«i ®Õn g©y t¾c ®éng m¹ch (embolie thuyªn
t¾c m¹ch), ®©y lµ nguyªn nh©n thêng g©y nªn héi chøng thiÕu m¸u cÊp tÝnh
chi ®iÓn h×nh, vµ hay gÆp trªn l©m sµng.
- HuyÕt khèi h×nh thµnh t¹i chç trong ®éng m¹ch chi (thrombose nghÏn
m¹ch): thêng x¶y ra trªn 1 ®éng m¹ch bÖnh lý, Ýt gÆp trªn l©m sµng.
tắc động mạch chi cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tắc động mạch chi cấp - Người đăng: dchinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
tắc động mạch chi cấp 9 10 871