Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu chăm sóc sức khỏe tâm thần

Được đăng lên bởi tochuchanhchinhtcntl
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1110 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC BẢO TRỢ XÃ HỘI

ĐỀ ÁN 32

CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG
CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN
Tài liệu đào tạo dành cho cán bộ công tác xã hội tuyến xã, phường

MÔN
CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CHĂM SÓC SỨC
KHỎE TÂM THẦN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI CHO CÁN BỘ
TUYẾN CƠ SỞ (XÃ/PHƯỜNG, THÔN/ẤP/BẢN)
(Tài liệu học viên)

1

Hà Nội, năm 2012

Giới thiệu
Ngày 25/3/2010, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 32/QĐTTg phê duyệt Đề án Phát triển Công tác Xã hội giai đoạn 2010 - 2020.
Mục tiêu chung là phát triển công tác xã hội (CTXH) trở thành một nghề ở
Việt Nam; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề CTXH; xây dựng
đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH đủ về số
lượng, đạt yêu cầu về chất lượng, gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung
cấp dịch vụ CTXH tại các cấp, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội
tiên tiến.
Một trong những mục tiêu cần đạt trong kế hoạch CTXH giai đoạn 2011 2015 là đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho 50% số viên chức, nhân viên và cộng
tác viên CTXH đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn, các cơ sở cung
cấp dịch vụ CTXH và cơ quan Lao động Thương Binh Xã Hội (LĐTBXH)
các cấp. Để thực hiện mục tiêu nói trên, hoạt động đầu tiên cần triển khai là
xây dựng tài liệu đào tạo với sự tham gia của nhiều bên bao gồm các tổ
chức chính phủ, phi chính phủ trong nước, phi chính phủ quốc tế và
UNICEF dưới sự điều phối và quản lý của Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ
LĐTBXH.
Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần là một nội dung
trong bộ tài liệu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn nghề công tác xã hội dành cho
viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH đang làm việc tại tuyến xã,
phường. Các nội dung của bộ tài liệu được xác định dựa trên nhu cầu của
các cán bộ cơ sở nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng để giúp cán bộ
cơ sở giải quyết được các vấn đề xã hội tại địa phương, đáp ứng trực tiếp
vào nhu cầu người học để giải quyết những khó khăn đang gặp phải trong
thực tế do thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng chuyên môn đặc thù, thiếu
phương pháp, cách thức giải quyết mang tính khoa học và hệ thống.
Tài liệu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn công tác xã hội trong chăm sóc sức
khỏe tâm thần được xây dựng nhằm mục tiêu chung giúp học viên nhận
diện được một số rối loạn tâm thần thường gặp và biết cách hỗ trợ bệnh
nhân tâm thần tại cộng đồng. Mục tiêu cụ thể bao gồm:
Về kiến thức
-

Giúp học viên nắm được các kiến thức cơ bản về sức khỏe tâm...
CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG
CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN
Tài liệu đào tạo dành cho cán bộ công tác xã hội tuyến xã, phường
1
B LAO ĐNG THƯƠNG BINH V X HI
CỤC BẢO TRỢ XÃ HỘI
ĐỀ ÁN 32
MÔN
CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CHĂM SÓC SỨC
KHỎE TÂM THẦN
CHƯƠNG TRÌNH ĐO TẠO BỒI DƯỠNG NGHỀ CÔNG TÁC X HI CHO CÁN B
TUYẾN CƠ SỞ (X/PHƯỜNG, THÔN/ẤP/BẢN)
(Tài liệu học viên)
Tài liệu chăm sóc sức khỏe tâm thần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu chăm sóc sức khỏe tâm thần - Người đăng: tochuchanhchinhtcntl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Tài liệu chăm sóc sức khỏe tâm thần 9 10 89