Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu hay

Được đăng lên bởi Thanh Trung
Số trang: 540 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUÛ BIEÂN: G.S. NGUYEÃN HUY DUNG.
THAM GIA BIEÂN SOAÏN:
B.S. Ñaøo Xuaân Laõm.
B.S. Hoà Phaïm Thuïc Lan.
B.S. Traàn thò Toá Quyeân.
B.S. Traàn vaên Thi.
B.S. Leâ Quang Anh Thö.
B.S. Traàn thò Khaùnh Töôøng.
B.S. Löông Quoác Vieät.
B.S. Nguyeãn Tuaán Vuõ.

MUÏC LUÏC
Trang
I. NOÄI 1: ÑAÏI CÖÔNG – PHOÅI
1. Phaûn öùng cuûa cô theå vôùi taùc nhaân gaây beänh.
B.S. Traàn Vieát Phoàn
2. Ñaïi cöông veà ngoä ñoäc.
ThS. BS Nguyeãn Tuaán Vuõ.
3. Beänh do söû duïng thuoác.
ThS. BS Nguyeãn Tuaán Vuõ.
4. Phuø.
BS Voõ Phi Huøng.
5. Hoân meâ.
BS Hoà Thanh Tuøng.
6. Xô vöõa ñoäng maïch.
GS-TS BS Nguyeãn Huy Dung.
7. Vaøng da.
BS. Traàn Vieát Phoàn.
8. Soát.
BS. Löông Quoác Vieät.
9. Beänh do moâi tröôøng.
BS. Löông Quoác Vieät.
10.Beänh nhieãm kyù sinh truøng ñöôøng ruoät.
BS. Traàn Ngoïc Baûo
11.Vieâm pheá quaûn caáp – vieâm phoåi.
TS.BS Nguyeãn thò Toá Nhö.
12.Beänh phoåi taéc ngheõn maïn tính.
70
ThS.BS Traàn vaên Thi.
13.Giaõn pheá quaûn.
ThS.BS Traàn vaên Thi.
14.Aùp xe phoåi.
ThS.BS Traàn vaên Thi.
15.Beänh trung thaát.
ThS.BS Traàn vaên Thi.
16.Beänh lyù maøng phoåi.
TS.BS Nguyeãn thò Toá Nhö.
17.Ung thö phoåi nguyeân phaùt.
ThS.BS Traàn vaên Thi.

1
6
12
15
22
33
40
47
51
53
60

79
83
87
94
102

18.Hen.
TS.BS Nguyeãn thò Toá Nhö.
19.Suy hoâ haáp caáp.
ThS.BS Traàn vaên Thi.
20.Hoäi chöùng nguy kòch hoâ haáp caáp.
ThS.BS Traàn vaên Thi.
II. NOÄI 2: TIM MAÏCH
1-Sieâu aâm tim.
ThS. BS Nguyeãn Tuaán Vuõ.
2-Beänh taêng huyeát aùp.
PGS. TS.BS Phaïm Nguyeãn Vinh.
3-Suy tim.
GS-TS BS Nguyeãn Huy Dung
4-Beänh van tim haäu thaáp.
ThS. BS. Löông Quoác Vieät
5-Hôû van ñoäng maïch chuû.
ThS.BS. Nguyeãn Tuaán Vuõ.
6-Heïp van ñoäng maïch chuû.
ThS.BS. Nguyeãn Tuaán Vuõ.
7-Caùc theå beänh ñau thaét ngöïc.
GS.TS. BS Nguyeãn Huy Dung.
8-Caùc hoäi chöùng ñieän taâm ñoà.
ThS. BS. Löông Quoác Vieät.
9-Chaån ñoaùn nhoài maùu cô tim caáp.
GS.TS.BS Nguyeãn Huy Dung.
10-Beänh maøng ngoaøi tim.
ThS.BS. Nguyeãn Tuaán Vuõ.
11-Beänh tim baåm sinh ôû ngöôøi lôùn.
PGS. TS.BS Phaïm Nguyeãn Vinh.
III. NOÄI 3: TIEÂU HOÙA – GAN MAÄT – XÖÔNG KHÔÙP
1-Thaêm doø hình thaùi, chöùc naêng boä maùy tieâu hoaù – gan maät.
ThS. BS Traàn thò Khaùnh Töôøng.
2-Xô gan.
BS Voõ Phi Huøng.
3-Lao ruoät – Lao maøng buïng.
BS Traàn Ngoïc Baûo.
4-Beänh hoài löu daï daøy thöïc quaûn.

107
117
121

124
129
180
189
194
199
203
209
218
224
233

256
267
279
283

BS Traàn Vieát Phoàn.
5-Vieâm gan maïn tính.
BS Voõ Phi Huøng.
6-Vieâm gan do thuoác.
BS Voõ Phi Huøng.
7-Vieâm daï daøy caáp.
BS Traàn Vieát Phoàn.
8-Vieâm daï d...
CHUÛ BIEÂN: G.S. NGUYEÃN HUY DUNG.
THAM GIA BIEÂN SOAÏN:
B.S. Ñaøo Xuaân Laõm.
B.S. Hoà Phaïm Thuïc Lan.
B.S. Traàn thò Toá Quyeân.
B.S. Traàn vaên Thi.
B.S. Leâ Quang Anh Thö.
B.S. Traàn thò Khaùnh Töôøng.
B.S. Löông Quoác Vieät.
B.S. Nguyeãn Tuaán Vuõ.
tài liệu hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu hay - Người đăng: Thanh Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
540 Vietnamese
tài liệu hay 9 10 554