Ktl-icon-tai-lieu

Tăng khả năng tình dục

Được đăng lên bởi nhatbaond87
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1451 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cách Ngừa Thai
Tác giả
: Kinh Bích Lị
ch
Thông Tin:
Ngừa thai và kếhoạ
ch hóa gia đình là hai phương pháp được dùng đểngừa bệ
nh và tránh
thai (pregnancy).
Sựchọn lựa này tùy theo mỗicó nhân (không muốn có con, có chậ
m, hoặc ngưng có
nữa); điề
u kiệ
n sức khỏe nhưTiể
u đường (diabetes), cao huyế
t áp (hypertension), bệ
nh
tim (heart disease), nhiễ
m HIV (HIV infection); và sựquan tâm của xã hộiđốivớidân số
ngày càng tă
ng.
Những Yế
u TốQuyế
t Đị
nh Ngừa Thai:
• Điề
u kiệ
n thuậ
n tiệ
n - Có thểmua không cầ
n toa hay không ? Hoặc thiế
u nữmớilớn có
cầ
n xin phép Cha mẹ?
• Giá cả-- Có thểmua nỗi chă
ng ? Đây là câu hỏicầ
n cân nhắ
c nế
u nhưvấ
n đềcó thai
ngoài ý muố
n xả
y ra.
• Hiệ
u quả-- Có chắ
c chắ
n không ? Có bao nhiêu phầ
n trăm phụnữvẫ
n bịthụthai dù
dùng thuốc ?
• Aûnh hưởng sức khỏe - An toàn hay không tùy theo cơthểmỗingười. Thuốc ngừa thai
không khuyến khích cho phụnữtrên 35 tuổihút thuốc.
• Thụthai ngoài kếhoạ
ch - Phả
i được đềcặ
p tớitrước khi chọn phương pháp này. Vì
cách này không hoàn toàn hiệ
u quả100%.
• Bàn thả
o chung - chấ
p nhậ
n, hợp tác, ủng hộphả
i được hai ngườiđềcặ
p tới, mớiđem
kế
t quảmỹmãn.
Phương pháp và hiệ
u quảchung:
Phương pháp "ngày xưa":
• Gián đoạn - Thu dương vậ
t (penis) ra khỏiâm đạ
o (vagina) trước khi phóng tinh. Trên
nguyên tắ
c, cách này cũng hiệ
u quảít nhiề
u. Tuy nghiên, mộtít tinh dị
ch có thểđ
ã tiế
t ra
trước đó. Cách này không bả
o đả
m.
• Vòi rửa - Rửa sạch âm đạ
o bằng vòi sau khi giao hợp. Cách này cũng không bả
o đả
m,
vì tinh trùng co thểđã đi sâu trong vòng 90 giây sau khi phóng tinh.
• Cho con bú - Không chính xác là cho con bú sẽkhông thụthai. Khoả
ng 6% phụnữvẫ
n
thụthai trong trường hợp này. Loạ
i thuốc "tí hon" ("mini pill") chỉchứa hốc-môn
progestin có thểhiệ
u quảtrong lúc này. Hoặ
c liề
u nhẹcủa tổng hợp hai hốc-môn
estrogens anvê progestins cũng áp dụng được, dù cho nó có thểlàm giả
m lượng sữa ở
ngườimẹ.Ngoài ra, hiệ
u thuốc Norplant, Depo-Provera tiêm chích, và các loạ
i khác cũng
hiệ
u quảvà an toàn.
Phương pháp "truyề
n thống:
• Aùo mưa (condoms) - Là loạ
i cao su đặ
c chếgọ
i là latex, vừa được thai và bệnh tình
dục. Aùp dụ
ng cho cảNam và Nữ(female condom). Hiệ
n nay áo mưa bán rấ
t rẻởcác
tiệ
m dược và thuốc. Trong mộtnăm xài, có khoả
ng 14 phụnữtrong 100 phụnữbịthụ
thai nếu xửdụng áo-mưa-Nam, và 21 phụnữtrong 100 nếu xửdụng áo-mưa-Nữ.Hiệ
u
quảtă
ng lên nế
u nhưáo mưa được tẩ
m chấ
t diệ
t tinh trùng.

• Thuốc bôi âm đạ
o diệ
t tinh trùng - thuộ
c dạ
ng hồ,kem hoặc ố
ng-hồ-đ
ặc đ...
Cách Nga Thai
Tác gi: Kinh Bích Lịch
Thông Tin:
Nga thai và kế hoch hóa gia đình là hai phương pháp đưc dùng đ ngừa bệnh và tránh
thai (pregnancy).
S chọn la này y theo mi có nhân (không muốn có con, có chm, hoặc ngưng có
na); điu kin sc khỏe nhưTiu đưng (diabetes), cao huyết áp (hypertension), bệnh
tim (heart disease), nhim HIV (HIV infection); và s quan tâm ca xã hi đi với dân s
ngày càng tăng.
Nhng Yếu Tố Quyết Đnh Ngừa Thai:
Điu kin thuận tin - Có th mua kng cn toa hay không ? Hoc thiếu nữ mới ln có
cn xin phép Cha mẹ ?
• Giá c -- Có th mua ni chăng ? Đây là câu hi cần cân nhắc nếu nhưvn đ có thai
ngoài ý mun xy ra.
• Hiu qu -- Có chc chn không ? Có bao nhiêu phn trăm ph nữ vẫn b th thai dù
dùng thuc ?
• Aûnh hưng sc khe - An toàn hay không tùy theo cơth mi ngưi. Thuc ngừa thai
không khuyến khích cho ph n trên 35 tui hút thuốc.
• Th thai ngoài kế hoạch - Phi đưc đ cặp tới trưc khi chọn phương pháp này. Vì
cách này không hoàn toàn hiu quả 100%.
• Bàn tho chung - chp nhn, hp tác,ng hộ phải đưc hai ngưi đ cặp tới, mới đem
kết qu mỹ mãn.
Phương pháp và hiu qu chung:
Phương pháp "ngày xưa":
• Gián đon - Thu dương vt (penis) ra khỏi âm đo (vagina) trưc khi phóng tinh. Trên
nguyên tc, cách này cũng hiu quả ít nhiu. Tuy nghiên, mt ít tinh dchthể đã tiết ra
trưc đó. Cách này không bo đm.
• Vòi ra - Ra sch âm đo bằng vòi sau khi giao hp. Cách này cũng không bảo đm,
vì tinh trùng co th đã đi sâu trong vòng 90 giây sau khi phóng tinh.
• Cho con bú - Không chính xác là cho con bú s không thụ thai. Khoảng 6% phụ n vn
th thai trong trưng hợp này. Loi thuc "tí hon" ("mini pill") ch cha hốc-môn
progestin có th hiu quả trong lúc này. Hoc liều nh ca tng hợp hai hốc-môn
estrogens anvê progestins cũng áp dng đưc, dù cho nó có th làm gim lưng sa
ngưi mẹ. Ngoài ra, hiu thuốc Norplant, Depo-Provera tiêm chích, và các loi khác cũng
hiu quả và an toàn.
Phương pháp "truyn thống:
• Aùo mưa (condoms) - Là loi cao su đc chế gọi là latex, va đưc thai và bnh tình
dc. Aùp dng cho cả Nam và N (female condom). Hiện nay áo mưa bán rt rẻc
tim dưc và thuc. Trong một năm xài, có khong 14 phụ n trong 100 phụ n b thụ
thai nếu xử dng áo-mưa-Nam, và 21 ph n trong 100 nếu xử dng áo-mưa-N. Hiu
qu tăng lên nếu nhưáo mưa đưc tẩm cht dit tinh trùng.
Tăng khả năng tình dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tăng khả năng tình dục - Người đăng: nhatbaond87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Tăng khả năng tình dục 9 10 891