Ktl-icon-tai-lieu

Theo dõi trẻ suy dinh dưỡng

Được đăng lên bởi Jimmi Hieu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THEO DÕI TRẺ SUY DINH DƯỠNG THÁNG 10 NĂM 2014
TT

HỌ VÀ TÊN

NHÓM LỚP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nguyễn Tuyết Linh
Trương Lê Hân
Võ Trần Tiểu Quỳnh
Lê Hàn Song Kiệt
Nguyễn Duy An
Trương Thị P.Thảo
Lê Nguyễn Khánh Thi
Hồ Thị Bảo Ngọc
Lê Tuấn Khang
Nguyễn Văn Huy
Lê Nguyễn Anh Thư
Hoàng Khánh Băng
Hoàng Lê Vân Anh
Phan Hoàng Khắc Vũ
Trương Thị Hoàng Trinh
Nguyễn Minh Nhật
Hồ Vũ Trâm Anh
Hoàng Long Nhật
Lương Gia Hân
Nguyễn Quang Bảo
Phan Nam Phong
Trương Minh Nhật

Lớp trẻ
Lớp trẻ
Lớp trẻ
Lớp trẻ
Lớp trẻ
Lớp trẻ
Lớp trẻ
Lớp trẻ
Lớp trẻ
Lớp trẻ
Lớp trẻ
Lớp trẻ
Lớp trẻ
Lớp trẻ
Lớp trẻ
Lớp trẻ
Lớp trẻ
MG Nhỡ TT
MG Nhỡ TT
MG Nhỡ TT
MG Nhỡ TT
MG Nhỡ TT

KẾT QUẢ CÂN ĐO
CHIỀU
CÂN
CAO
NẶNG
77 cm
9,3 kg
79 cm
9,8 kg
80 cm
11,5 kg
82 cm
12,9 kg
83 cm
12 kg
78 cm
9,5 kg
82 cm
12 kg
75 cm
9,2 kg
82 cm
11,1 kg
84 cm
11,8 kg
77 cm
9,9 kg
80 cm
10,5 kg
83 cm
11,4 kg
84cm
11,5kg
82cm
11,4kg
84cm
11,5kg
78 cm
9 kg
96 cm
14,2 kg
92 cm
14 kg
94 cm
14,1 kg
93 cm
12,5 kg
90 cm
12,5 kg

KẾT QUẢ ĐẠT
CHIỀU
CÂN
CAO
NẶNG
SDD
SDD
SDD
SDD
SDD
BT
SDD
BT
SDD
BT
SDD
BT
SDD
BT
SDD
SDD
SDD
BT
SDD
BT
SDD
BT
SDD
BT
SDD
BT
SDD
BT
SDD
BT
SDD
BT
BT
SDD
SDD
BT
SDD
BT
SDD
BT
SDD
SDD
SDD
SDD

BIỆN PHÁP
Bổ sung khẩu
phần ăn và chất
dinh dưỡng
cho trẻ.

Luyện tập thể
dục, ăn uống,
nghĩ ngơi
hợp ly

Tăng cường
dinh dưỡng
cho trẻ trong
khẩu phần ăn.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Ly Phương Linh Hà
Ngyễn Thị Trâm Châu
Hồ Sỹ Nhân
Tôn Nữ Anh Thư
Lê Gia Bảo
Vi Phan Tuấn Anh
Nguyễn Công Hiệp
Nguyễn Trần Ngọc Hà
Hoàng Nhật Anh
Đinh Thị Bảo Ngọc
Lê Ngọc Diểm Quỳnh
Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Nguyễn Minh Châu Anh
Phan Hữu Trung Hiếu
Trương Ngọc Ánh
Nguyễn Thị K. Huyền
Phạm Văn Ngọc
Lê Duy Thái
Nguyễn Trần Hà Vy
Bùi Xuân Trường
Hoàng Trung Đạt
Lê Thị Thảo My
Trương Đình M. Khang
Lê Bảo Nam
Trần Thùy Lâm
Lê Hoài Quỳnh Trâm
Hồ Hữu Hoàng
Võ Lê Bảo Ngọc
Hồ Thị Mưa

MG Nhỡ TT
MG Nhỡ TT
MG Nhỡ TT
MG Nhỡ TT
MG Nhỡ TT
MG Nhỡ TT
MG Nhỡ TT
MGL A2
MGL A1
MGL A1
MGL A1
MGL A1
MGL A1
MGL A1
MGL A1
MGL A1
MGL K2
MGL K2
MGL K2
MGN Khối 4
MGN Khối 4
MGL Khối 4
MGL Khối 4
MGL Khối 4
MG Khối 5
MG Khối 5
MG Khối 5
MG Khối 5
MG Khối 5

93 cm
95 cm
93 cm
103 cm
97 cm
98 cm
97 cm
98 cm
100cm
98cm
102cm
98 cm
99 cm
99 cm
102 cm
100 cm
96 cm
90cm
87 cm
93 cm
92 cm
93 cm
104 cm
99 cm
99 cm
97 cm
100 cm
97 cm
93cm

13,1kg
14,5 kg
13,5 kg
12,3kg
14,7 kg
13,5 kg
12, kg
14 ...
THEO DI TR SUY DINH DƯNG THNG 10 NĂM 2014
TT H V TÊN NHM LP K"T QU$ CÂN ĐO K"T QU$ Đ(T BI*N PHP
CHI+U
CAO
CÂN
N-NG
CHI+U
CAO
CÂN
N-NG
      
 !"#$
%%&'
()
*+,
%-!.
/0
123
!&4
%%&'
((
 !)
5 &0678   9  
:; ,<=  9> ?  
@ 67#(A*  95 5  
? B  9 5  
C &0DE)F(  9 ?  
6AG  95 5  
9 7HDF(I  ? 5  
6$AJ  95   
> :!7  9@ 9  
 6B&     
5 7(#AG!  9> >?  
 7(#6:8B  9 @  
@ EJ7(#AK:L  9@ ?  
? &0D7(#  95 @  
C M+  9@ ?  
 7H:L8B  9   
9 7(#(+ MN' C @5  
 &0NJ78 MN' 5 @  
5> <JF( MN' @ @  
5 EJJE( MN'  5?  
55 &0M+ MN' > 5?  
Theo dõi trẻ suy dinh dưỡng - Trang 2
Theo dõi trẻ suy dinh dưỡng - Người đăng: Jimmi Hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Theo dõi trẻ suy dinh dưỡng 9 10 4