Ktl-icon-tai-lieu

Thống tư quy định về tổ chức và hoạt động của hộ đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện

Được đăng lên bởi maylaconcac-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2071 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2013

Số: 21/2013/TT-BYT

THÔNG TƯ
Quy định về tổ chức và hoạt động
của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của
Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều
trị trong các bệnh viện (sau đây gọi là Hội đồng).
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Phân tích ABC là phương pháp phân tích tương quan giữa lượng thuốc
tiêu thụ hàng năm và chi phí nhằm phân định ra những thuốc nào chiếm tỷ lệ lớn
trong ngân sách cho thuốc của bệnh viện.
2. Phân tích VEN là phương pháp giúp xác định ưu tiên cho hoạt động mua
sắm và tồn trữ thuốc trong bệnh viện khi nguồn kinh phí không đủ để mua toàn bộ
các loại thuốc như mong muốn. Trong phân tích VEN, các thuốc được phân chia
thành 3 hạng mục cụ thể như sau:
a) Thuốc V (Vital drugs) - là thuốc dùng trong các trường hợp cấp cứu hoặc
các thuốc quan trọng, nhất thiết phải có để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh
của bệnh viện.
b) Thuốc E (Essential drugs) - là thuốc dùng trong các trường hợp bệnh ít
nghiêm trọng hơn nhưng vẫn là các bệnh lý quan trọng trong mô hình bệnh tật của
bệnh viện.
1

c) Thuốc N (Non-Essential drugs) - là thuốc dùng trong các trường hợp
bệnh nhẹ, bệnh có thể tự khỏi, có thể bao gồm các thuốc mà hiệu quả điều trị còn
chưa được khẳng định rõ ràng hoặc giá thành cao không tương xứng với lợi ích
lâm sàng của thuốc.
3. Liều xác định trong ngày (DDD - Defined Dose Daily) là liều trung bình
duy trì hàng ngày với chỉ định chính của một thuốc.
4. Sử dụng thuốc hợp lý là việc dùng thuốc đáp ứng được yêu cầu lâm sàng
của người bệnh ở liều thích hợp trên từng cá thể người bệnh (đúng liều, đúng
khoảng cách đưa thuốc và thời gian sử dụng thuốc), đáp ứng được những yêu cầu
về chất lượng, khả năng cung ứng và có giá cả phù hợp nhằm giảm tới mức thấp
nhất chi phí cho người bệnh và cộng đồng.
Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG
Điều 3. Chức năng
Hội đồng có chức năng tư vấn cho giám đốc bệnh viện về các vấn đề liên
quan đến thuốc và điều trị bằng thuốc của bệnh viện, thực hiện tốt chính sách quốc
gia về thuốc trong bệnh viện.
Điều 4....
BỘ Y TẾ
Số: 21/2013/TT-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2013
THÔNG TƯ
Quy định về tổ chức và hoạt động
của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông quy định về tổ chức hoạt động của
Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều
trị trong các bệnh viện (sau đây gọi là Hội đồng).
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Phân tích ABC phương pháp phân tích tương quan giữa lượng thuốc
tiêu thụ hàng năm chi phí nhằm phân định ra những thuốc nào chiếm tỷ lệ lớn
trong ngân sách cho thuốc của bệnh viện.
2. Phân tích VEN là phương pháp giúp xác định ưu tiên cho hoạt động mua
sắm tồn trthuốc trong bệnh viện khi nguồn kinh phí không đủ để mua toàn bộ
các loại thuốc như mong muốn. Trong phân tích VEN, các thuốc được phân chia
thành 3 hạng mục cụ thể như sau:
a) Thuốc V (Vital drugs) - là thuốc dùng trong các trường hợp cấp cứu hoặc
các thuốc quan trọng, nhất thiết phải có để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh
của bệnh viện.
b) Thuốc E (Essential drugs) - thuốc dùng trong các trường hợp bệnh ít
nghiêm trọng hơn nhưng vẫn các bệnh quan trọng trong hình bệnh tật của
bệnh viện.
1
Thống tư quy định về tổ chức và hoạt động của hộ đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thống tư quy định về tổ chức và hoạt động của hộ đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện - Người đăng: maylaconcac-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Thống tư quy định về tổ chức và hoạt động của hộ đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện 9 10 831