Ktl-icon-tai-lieu

Thuật hồi xuân

Được đăng lên bởi nhatbaond87
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
16/10/2015

Trang Nhất

Khoa Học

Bí ẩn thuật hồi xuân Tây Tạng ­ XãLuận.com Tin Nóng

{"uid"

Thế Giới

Xã Hội

Kinh Tế

Văn Hóa

Thể Thao

Khoa Học

Công Nghệ

Thế Giới

Xã Hội

Kinh Tế

Văn Hóa

Thể Thao

Khoa Học

: 32 : 27 AM
Công Nghệ 11
Ăn Chơi
Gia ĐìnhGoogle™ Tìm Kiếm Tùy Chỉnh..
Đọc Truyện Diễn Đàn

» Hiện Tượng Bí Ẩn

Ăn Chơi

Gia Đình

Đọc Truyện

Đóng Quảng cáo [­]

billgate

Diễn Đàn
 

Đóng Quảng cáo [­]

Gửi 11:06pm | 14/02/2010

Bí ẩn thuật hồi xuân Tây Tạng
A­

  A  A+   ‹Đọc›

Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút 

Thích

58

M ột bí quyết được lưu truyền rộng rãi suốt 70
năm qua, được hàng triệu người thuộc nhiều
thế hệ trên khắp thế giới áp dụng và tin rằng, nó
giúp họ tìm lại sức sống tràn trề, cơ thể dẻo dai và
tinh thần tráng kiện. Đó là 5 thức tập luyện của
các Lạt ma Tây Tạng, hay còn được biết đến dưới
tên gọi "Suối nguồn tươi trẻ".

Bài đọc nhiều nhất Tháng

Sự thật về bóng ma cô
gái vẫy xe ở Đà Lạt

Chiêm ngưỡng "ngọc
kỳ diệu" trong thân thể
cao tăng

Quái thú dạt bờ và bí
ẩn dị thường

Bóng ma xuất hiện bí
ẩn bên bờ tường rào

Một góc Tây Tạng.
Bí quyết 2.500 năm

Ngôi nhà ma ở Hà Nội
hút… giới trẻ

Suối nguồn tươi trẻ được biết đến lần đầu tiên vào năm 1939,
trong cuốn sách "Con mắt khải huyền" của Peter Kelder.
Cuốn sách mở đầu bằng cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tác giả và đại tá
Bradford, một cựu quân nhân người Anh gần 70 tuổi, lưng còng,
tóc bạc, đi lại phải chống gậy.
Vị sĩ quan này kể cho Peter Kelder về ý định đến Ấn Độ tìm một
tu viện bí ẩn, nằm ở một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó trong dãy
Hymalaya. Theo những câu chuyện truyền tụng của dân du mục,
2.500 năm trước, các Lạt ma ở đây đã tìm ra Suối nguồn tươi trẻ,
một bí quyết hồi xuân kỳ diệu.  

Người ngoài hành tinh
"đang sống trên trái
đất"

Đóng Quảng cáo [­]

Cuộc gặp thứ hai diễn ra sau đó 4 năm, khi đại tá Bradford trở về
sau chuyến phiêu lưu.
Không còn dấu vết gì của ông lão già nua, mệt mỏi khi trước.
Thay vào đó là một người đàn ông trung niên nhanh nhẹn, thần sắc
hồng hào, lưng thẳng, mái tóc dày chỉ điểm vài sợi bạc. Suối
nguồn tươi trẻ không phải là đồn đại mà hoàn toàn có thật.
Và ngạc nhiên thay, bí quyết màu nhiệm này lại vô cùng đơn giản,
chỉ là một bài tập gồm 5 động tác, hay gọi theo cách của các Lạt
ma Tây Tạng là 5 thức.

Bài được chú ý

Trong những ấn phẩm được xuất bản sau này dựa trên cuốn sách
của Peter Kelder, người ta cho rằng, 7 trung tâm năng lượng mà
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/New%20folder/Y%20h%E1%BB%8Dc%20t%C3%A2y%20t%E1%BA%A1ng/B%C3%AD%...
16/10/2015 BínthuthixuânyTạngXãLun.comTinNóng
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/New%20folder/Y%20h%E1%BB%8Dc%20t%C3%A2y%20t%E1%BA%A1ng/B%C3%AD%20%E1%BA%A9n%20t
1/10
{"uid"
M
BíẩnthuậthồixuânTâyTạng
A A A+ Đọc›
Thíchtắtquảngcáohãynhấnnút
tbíquyếtđượclưutruynrngrãisut70
nămqua,đượchàngtriungườithucnhiu
thếhtrênkhpthếgiiápdngvàtinrng,nó
giúphtìmliscsngtràntr,cơthdodaivà
tinhthntrángkin.Đólà5thctpluynca
cácLtmaTâyTng,haycònđượcbiếtđếndưới
têngi"Suinguntươitr".
MộtgócTâyTạng.
Bíquyết2.500năm
Suốinguồntươitrẻđượcbiếtđếnlầnđầutiênvàonăm1939,
trongcuốnsách"Conmắtkhảihuyền"củaPeterKelder.
Cuốnsáchmởđầubằngcuộcgặpgỡtìnhcờgiữatácgiảvàđạitá
Bradford,mộtcựuquânnhânngườiAnhgần70tuổi,lưngcòng,
tócbạc,đilạiphảichốnggậy.
VịsĩquannàykểchoPeterKeldervềýđịnhđếnẤnĐộtìmmột
tuviệnbíẩn,nằmởmộtnơixaxôihẻolánhnàođótrongdãy
Hymalaya.Theonhữngcâuchuyệntruyềntụngcủadândumục,
2.500nămtrước,cácLạtmaởđâyđãtìmraSuốinguồntươitrẻ,
mộtbíquyếthồixuânkỳdiệu.
Cuộcgặpthứhaidiễnrasauđó4năm,khiđạitáBradfordtrởvề
sauchuyếnphiêulưu.
Khôngcòndấuvếtgìcủaônglãogiànua,mệtmỏikhitrước.
Thayvàođólàmộtngườiđànôngtrungniênnhanhnhẹn,thầnsắc
hồnghào,lưngthẳng,máitócdàychỉđiểmvàisợibạc.Suối
nguồntươitrẻkhôngphảilàđồnđạimàhoàntoàncóthật.
Vàngạcnhiênthay,bíquyếtmàunhiệmnàylạivôcùngđơngiản,
chỉlàmộtbàitậpgồm5độngtác,haygọitheocáchcủacácLạt
maTâyTạnglà5thức.
Trongnhữngấnphẩmđượcxuấtbảnsaunàydựatrêncuốnsách
củaPeterKelder,ngườitachorằng,7trungtâmnănglượngmà
11 32 27 AM
Google™TìmKiếmTùyChỉnh..
:
:
KhoaHọc
»HiệnTượngBín
Gửi11:06pm|14/02/2010
billgate
58Thích
Sựthậtvềbóngmacô
gáivẫyxeởĐàLạt
Bóngmaxuấthiệnbí
ẩnbênbờtườngrào
Bàiđượccý
ĐóngQuảngcáo[]
TrangNhất
ThếGiới XãHội KinhTế VănHóa ThểThao KhoaHọc ngNghệ ĂnChơi GiaĐình ĐọcTruyện DiễnĐàn
ThếGiới XãHội KinhTế VănHóa ThểThao KhoaHọc ngNghệ ĂnChơi GiaĐình ĐọcTruyện DiễnĐàn
Thuật hồi xuân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật hồi xuân - Người đăng: nhatbaond87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thuật hồi xuân 9 10 603