Ktl-icon-tai-lieu

thực vật dược

Được đăng lên bởi Stolen Heart
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mô cơ (mô nâng đỡ) thực vật Mô cơ là tập hợp những tế bào thích nghi với chức năng cơ học giúp cho
cây đứng vững chống lại các tác động cơ học: sức gió, bão, sức nén của tán cây... Mô cơ đặc biệt phát
triển mạnh ở những cây mọc ngoài sáng và những cây gỗ. Những cây sống dưới nước hoặc môi trường
đất ẩm, sống trong bóng râm thì mô cơ kém phát triển (trong những điều kiện ấy nhờ sức căng của tế
bào đã đảm bảo độ bền vững cơ học của cây). Các tế bào của mô cơ thường có màng dày, nhưng ở các
mức độ khác nhau, căn cứ vào đặc điểm đó, người ta chia mô cơ thành 3 loại: mô dày (hậu mô), mô
cứng (cương mô) và tế bào đá (thạch bào).
3.1. Mô dày (hậu mô)
Hình 2.4.
Cấu tạo lớp bần và lỗ vỏ 1. Biểu bì; 2. Lớp bần; 3. Tầng phát sinh bần - lục bì; 4. Lục bì; 5. Tế bào bổ sung;
6. Nhu mô vỏ sơp cấp; 7. Mô dày; 8. Nội bì; 9. Mô cứng ở trụ bì; 10. Nhu mô vỏ thứ cấp. (Nguồn: N.X.
Kixeleva, N.X. Xelukhi, 1969) 38
Mô dày gồm những tế bào sống, có màng sơ cấp dày nhưng không hoá gỗ (vẫn bằng xenlulose), thường
chứa lạp lục. Khi quan sát trên lát cắt ngang, các tế bào mô dày thường có dạng đa giác 4,5 cạnh nhưng
trên lát cắt dọc, các tế bào thường có dạng sợi, 2 đầu nhọn, kéo dài theo trục của các cơ quan dài từ 2 3mm. Mô dày thường gặp ở các cơ quan non đang phát triển của cây, hoặc ở các cây thân cỏ đã trưởng
thành, đôi khi có ở vỏ rễ của cây 2 lá mầm và ít gặp ở cây thực vật 1 lá mầm. Ở trong cây, các tế bào của
mô dày thường xếp thành một vòng liên tục, hay xếp thành từng dải, từng đám riêng xung quanh các cơ
quan, chúng thường nằm ngay dưới biểu bì hoặc nằm cách tế bào biểu bì vài lớp tế bào mô mềm hoặc
nằm ở chỗ gờ nổi lên ở trong thân (Húng quế, Thược dược) hay cuống lá (Cà rốt) hoặc ở 2 bên gân lá hay
mép lá. Ngoài ra, mô dày còn có thể có ở các bó dẫn, phía trong gỗ hoặc bao xung quanh bó dẫn. Chức
năng chủ yếu của mô dày là nâng đỡ các cơ quan còn non của cây, các tế bào của mô dày thường có độ
bền vững khá cao, chịu được khoảng 10 - 12Kg/mm2 sức nén cơ học, ngoài ra hậu mô có thể tham gia 1
phần quá trình quanh hợp của cơ thể. Căn cứ vào chỗ dày lên của vách tế bào, người ta phân biệt các
loại hậu mô sau đây: a. Hậu mô góc (mô dày góc) Chỗ dày của vách tế bào nằm ở góc của tế bào. Màng
dày của 3 - 4 tế bào liền nhau giúp cho mô có tính đàn hồi và mềm dẻo khi va chạm cơ học, loại mô này
thường gặp ở vỏ sơ cấp của nhiều thân cây: Bí ngô, Cỏ hôi, Thược dược... Có thể nằm trong cuống lá:
Rau cần, Cà rốt... Hình 2.5. Một số loại mô dày A. Mô dày góc (Hoya carnosa) B. Mô dà...
 !
"#$%%& '()*+*(,-.%"///01%
23$4" (%"5/6"(#7880289
:;*(#2)2<=,%232>?=1:"9(-.
+@@&> -."/A%-.89)7"*84%
&=%.?*03)*89..B$'7"?*
8%$/
B/C/7"?
D<E/F/
A:?$G5HC/I3?<JE/KGJB/LG%(GMN<JF/KN<JO/LP(?J
Q/6?H(:JR/7"JS/6&<JT/42N<JCU/6?H:/6?V'6/W/
XYZZ.*6/W/WZ?=*CTQTBS
7"V(#*)(:7"8=%5[\YZ?(Z*89
.$N/X]?.(%2^%_.*%7"89)7$.%F*O$8
2^%_7 *%89)7$(*EG? *=,7Z2N-.%]?.7`EM
B/7"8904%]?..%23-."*04%"H+284
*=)4H2a-."E%G04"C%G/b2"*%-.
7"89Y&c^N*."Y`7@*`%2^Y?]?.%
]?.*!89\."783?<0\%3?<>0
\459P^42D!]?*L878."?#%A2#04E^%."
,%/62.*7"c)3)4%)7[*.250.Y?]?.)7[/A
-"?-.7"%]?.c-."*%-.7"89)&
>=%.*d?8=@CUMCEXeE(, *2.?)3..C
G]?%2<]?.-.3/A57"^-.%*89.1%
$?(.?"'./D?)7")A57"-.%\4)-./
7"-.BMF>.?!)fV>7g=.$ *$"
8904H(:-.>?"'I*AH*L878///A)3\2?#%'
h.?G*A2#///D<E/O/&(#$7"i/7")D"..2(.I/7"
DZ.?(.??(JA/7"Y#hZ?(/6?V'6/W/XYZZ.*6/W/WZ?=*CTQT/D?
7"-.7"^Z%j?".2.-./
7"8904%"kZ$L2.Z?.l?(*h.?%*m?"n2..2.////D?
Y#7"Y#L2?Y#%.%23$$&1#.*
-.%o7"^45j%./K$"89)2
-.'h.?7*k?*h.??#AZ7?/L?"^*.B$7"2^=)&2.
2p2890>?7$?"3j/m)2^q&")33?1>?$
7"=%.?*2))&$3?12p:/r7N'2"k?*"L2$?"^M
)7")7"3?12p:/
thực vật dược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực vật dược - Người đăng: Stolen Heart
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
thực vật dược 9 10 1