Ktl-icon-tai-lieu

thuốc điều trị tăng huyết áp

Được đăng lên bởi congtubot17
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2117 lần   |   Lượt tải: 1 lần
óm
h
n
c
Cá
c
thuố

lý
Sinh
bệnh

Thuốc
l ợi
ti ể u

THUỐC ĐIỀU TRỊ
TĂNG HUYẾT ÁP

Ức c
h
thụ t ế
hể
AT

PGS TS Trần Kim Trang

hế
c
c
Ứ
men
ển
y
u
ch

chế
c
Ứ
h
kên i
c
cal

hế
Ức c
bêta
1

MỤC TIÊU
1

Phân nhóm
thuốc hạ áp

2
Trình bày
dược lực
học của
thuốc hạ áp

3
Nêu dược
động học
của thuốc
hạ áp
2

TĂNG HUYẾT ÁP: SINH LÝ BỆNH
Huyết áp
Cung lượng tim
Tiền tải

Sức cản ngoại biên
Co mạch

Tần số tim

Tiểu TM Tiểu ĐM

Tiểu TM

Thể tích
tuần hoàn
Thận thải
Natri
Lợi
tiểu

Hệ TK giao
Ứccảm
chế
bêta

Ức chế
Cơ
trơn
calci/
alpha
mạch máu

Ức chế
men
chuyển
Hệ
RAA
/ thụ thể AT

Tái cấu trúc mạch
máu

3

Ức chế
thụ thể
AT

Lợi tiểu

Ức chế
(kênh)
calci

THUỐC ĐiỀU TRỊ
TĂNG HUYẾT ÁP

Ức chế
Giao cảm
Bêta, alpha

Ức chế
Men
chuyển
4

THUỐC ĐiỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP

TÁC DỤNG PHỤ

CHỈ ĐỊNH/ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG/ DƯỢC ĐỘNG HỌC

PHÂN LOẠI/ NHÓM

5

THUỐC LỢI TiỂU: CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG
Ức chế tái hấp
thu Na-Cl
ống
Thường
dùngnhất
lượn xa

Ức chế tái hấp
thu
HCO
Yếu
nhất
3 ống
lượn gần

Ức chế trao
đổi Na-K-Cl/
phần dày
Mạnh nhất
của nhánh
lên quai
Henlé

Kháng
aldosterol,
ngăn hấp
thuTránh
Na &
mấtđổi
kali
trao
K/H
ở ống góp

6
ĐiỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP

Nhóm
Lợi tiểu điều
trị tăng huyết
áp
Thiazid

Chỉ định

Dùng nhiều
nhất để điều
trị THA

Chống chỉ
định

Tác dụng phụ

Không tác
dụng khi GFR
≤30ml/phút

Hạ kali – Magné –
Natri máu

Đường
dùng/ Liều/
Thời gian
tác dụng
Uống

Tăng Calci- acid
uric- đường- lipid
máu
Lợi tiểu quai

Giữ kali
Chỉ
Spironolacton
kháng
Aldosterol

- Cơn THA
nặng
- THA kèm
suy thận
- THA kháng
trị

Dị ứng
sulfamid

- THA do
cường
aldosterol
- THA kèm
suy tim

- Tăng kali
máu
- Suy thận
- Thai phụ,
nuôi sửa mẹ

Rối loạn điện giải
hơn Thiazid.
Tăng acid uric
máu
Hại thính giác ở
liều cao

Tiêm tĩnh
mạch

Vú to/ nam giới

Uống

7

Uống

THUỐC ỨC CHẾ GIAO CẢM:
CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG

8

THUỐC ỨC CHẾ GIAO CẢM:
CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG

9

TIM,
THẬN

PHỔI, TIÊU
HOÁ, CƠ,
TỬ CUNG,
MẠCH

TẾ
BÀO
MỠ

LY GIẢI MỠ
DÃN CƠ TRƠN,
LY GIẢI ĐƯỜNG
CO CƠ TIM, NHỊP TIM
CO CƠ TRƠN

10
DÃN CƠ TRƠN, ỨC CHẾ GP DẪN TRUYỀN

CÁC THẾ HỆ
THUỐC ỨC CHẾ
BÊTA

BISOPROLOL

11

CÁC THẾ HỆ THUỐC ỨC CHẾ BÊTA: …
OLOL
Thế
Thế hệ
hệ 11

Thế
Thế hệ
hệ 22

Chọn lọc β1
Không
Khôngchọn
chọnlọc,
lọc, không dãn mạch
không
Atenolol,
khôngdãn
dãnmạch
mạch
Bisoprolol,
Propranolol,
Propranolol,Pindolol,
Pindolol, Metoprolol
Nadolol,
Chọn lọc β1
Nadolol,
Sotalol,Timolol
có dãn mạch
Sotalol,Timolol
Nebivolol,
Acebutolol

Thế
Thế hệ
hệ 33
Không chọn lọc
Có dãn mạch
Carvedilol,
Bucindolol

12

ĐƯỜN...
1
THUỐC ĐIỀU TRỊ
TĂNG HUYẾT ÁP
PGS TS Trần Kim Trang
S
i
n
h
l
ý
b
n
h
C
á
c
n
h
ó
m
t
h
u
c
T
h
u
c
l
i
t
i
u
c
c
h
ế
b
ê
t
a
c
c
h
ế
k
ê
n
h
c
a
l
c
i
c
c
h
ế
m
e
n
c
h
u
y
n
c
c
h
ế
t
h
t
h
A
T
thuốc điều trị tăng huyết áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuốc điều trị tăng huyết áp - Người đăng: congtubot17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
thuốc điều trị tăng huyết áp 9 10 501