Ktl-icon-tai-lieu

thuốc tê

Được đăng lên bởi Huế Phạm
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
d­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
(s¸ch dïng cho sinh viª n hÖ b¸c sÜ ®a khoa)

Bµi 7: Thuèc tª
Môc tiªu häc tËp: Sau khi häc xong bµi nµy, sinh viªn cã kh¶ n¨ng:
1. Tr×nh bµy ®­îc c¬ chÕ t¸c dông vµ t¸c dông cña thuèc tª
2. Ph©n tÝch ®­îc nh÷ng t¸c dông kh«ng mong muèn vµ ®éc tÝnh cña thuèc tª
3. Ph©n biÖt ®­îc ®Æc ®iÓm t¸c dông cña cocain, procain
ethylclorid.

lidocain, bupivacain vµ

1. TÝnh chÊt chung cña thuèc tª
1.1. §Þnh nghÜa
Thuèc tª lµm mÊt c¶m gi¸c (®au, nhiÖt ®é) cña mét vïng c¬ thÓ, t¹i chç dïng thuèc, trong khi
chøc phËn vËn ®éng kh«ng bÞ ¶nh h­ëng.
Carl Koller (1884) dïng dung dÞch cocain ®Ó g©y tª gi¸c m¹c, më ®Çu thêi kú cña c¸c thuèc tª.
Ngµy nay, v× tÝnh chÊt ®éc vµ g©y nghiÖn cña thuèc, cocain ®· dÇn dÇn bÞ bá. Víi viÖc t×m ra
procain (novocaine), Einhorn (1904) ®· më ®Çu thêi kú thø hai, rÊt quan träng v× dïng tiªm ®Ó
g©y tª.
1.2. §Æc ®iÓm cña thuèc tª tèt
NhiÒu thuèc cã t¸c dông g©y tª, nh­ng mét thuèc tª tèt cÇn ®¹t ®­îc c¸c tiªu chuÈn sau:
- Ng¨n c¶n hoµn toµn vµ ®Æc hiÖu sù dÉn truyÒn c¶m gi¸c.
- Sau t¸c dông cña thuèc, chøc phËn thÇn kinh ®­îc håi phôc hoµn toµn.
- Thêi gian khëi tª ng¾n, thêi gian t¸c dông thÝch hîp (th­êng lµ kho¶ng 60 phót).
- Kh«ng ®éc, kh«ng kÝch thÝch m« vµ kh«ng g©y dÞ øng.
- Tan trong n­íc, v÷ng bÒn d­íi d¹ng dung dÞch, khö khuÈn xong vÉn cßn ho¹t tÝnh.
1.3. Liªn quan gi÷a cÊu tróc vµ t¸c dông
C¸c thuèc tª ®Òu cã cÊu tróc gÇn gièng nhau, t­¬ng tù lidocain, gåm ba phÇn chÝnh: cùc ­a mì,
cùc ­a n­íc vµ chuçi trung gian:

Cùc ­a mì

Chuçi trung gian

Cùc ­a n­íc

d­îc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
(s¸ch dïng cho sinh viª n hÖ b¸c sÜ ®a khoa)

- Cùc ­a mì lµ nh©n th¬m, cã ¶nh h­ëng ®Õn sù khuÕch t¸n vµ hiÖu lùc cña t¸c dông g©y tª. TÝnh
­a mì lµm t¨ng ¸i lùc cña thuèc víi receptor nªn lµm t¨ng c­êng ®é tª; ®ång thêi lµm chËm thuû
ph©n cña c¸c esterase nªn lµm kÐo dµi thêi gian tª. Tuy nhiªn, ®éc tÝnh cña thuèc l¹i t¨ng.
- Cùc ­a n­íc lµ nhãm amin bËc 3 (  N ) hoÆc bËc 2 ( NH ) quy ®Þnh tÝnh tan trong n­íc
vµ sù ion hãa cña thuèc. Nhãm amin lµ chÊt nhËn H + theo ph¶n øng:
R  NH2 + H2O

R  NH3 + OH

- Chuçi trung gian: cã 4-6 nguyªn tö (dµi 6-9nm) ¶nh h­ëng ®Õn ®éc tÝnh cña thuèc, chuyÓn hãa
vµ thêi gian t¸c dông cña thuèc. Ngoµi giíi h¹n ®ã, t¸c dông sÏ kÐm dÇn. Trong chuçi nµy cã thÓ
cã :
. Nhãm mang ®­êng nèi ester ( COO, nh­ procain) bÞ thuû ph©n nhanh ë gan vµ m¸u do c¸c
esterase, nªn cã thêi gian t¸c dông ng¾n.
. Nhãm mang ®­êng nèi amid ( NHCO, nh­ lidocain), khã bÞ thuû ph©n, t¸c dông dµi...
dîc lý häc 2007 - ®¹i häc Y Hµ néi
(s¸ch dïng cho sinh viª n hÖ b¸c sÜ ®a khoa)
Bµi 7: Thuèc tª
Môc tiªu häc tËp : Sau khi häc xong bµi nµy, sinh viªn cã kh¶ n¨ng:
1. Tr×nh bµy ®îc c¬ chÕ t¸c dông vµ t¸c dông cña thuèc tª
2. Ph©n tÝch ®îc nh÷ng t¸c dông kh«ng mong muèn vµ ®éc tÝnh cña thuèc tª
3. Ph©n biÖt ®îc ®Æc ®iÓm t¸c dông cña cocain, procain lidocain, bupivacain
ethylclorid.
1. TÝnh chÊt chung cña thuèc tª
1.1. §Þnh nghÜa
Thuèc lµm mÊt c¶m gi¸c (®au, nhiÖt ®é) cña mét vïng thÓ, t¹i chç dïng thuèc, trong khi
chøc phËn vËn ®éng kh«ng bÞ ¶nh hëng.
Carl Koller (1884) dïng dung dÞch cocain ®Ó g©y gi¸c m¹c, ®Çu thêi cña c¸c thuèc tª.
Ngµy nay, v× tÝnh chÊt ®éc g©y nghiÖn cña thuèc, cocain ®· dÇn dÇn bá. Víi viÖc t×m ra
procain (novocaine), Einhorn (1904) ®· ®Çu thêi thø hai, rÊt quan träng dïng tiªm ®Ó
g©y tª.
1.2. §Æc ®iÓm cña thuèc tª tèt
NhiÒu thuèc cã t¸c dông g©y tª, nhng mét thuèc tª tèt cÇn ®¹t ®îc c¸c tiªu chuÈn sau:
- Ng¨n c¶n hoµn toµn vµ ®Æc hiÖu sù dÉn truyÒn c¶m gi¸c.
- Sau t¸c dông cña thuèc, chøc phËn thÇn kinh ®îc håi phôc hoµn toµn.
- Thêi gian ki tª nn, ti gian c dông thÝch p (thêng khng 60 pt).
- Kh«ng ®éc, kh«ng kÝch thÝch m« vµ kh«ng g©y dÞ øng.
- Tan trong níc, v÷ng bÒn díi d¹ng dung dÞch, khö khuÈn xong vÉn cßn ho¹t tÝnh.
1.3. Liªn quan gi÷a cÊu tróc vµ t¸c dông
C¸c thuèc ®Òu cÊu tróc gÇn gièng nhau, t¬ng lidocain, gåm ba phÇn chÝnh: c a mì,
cùc a níc vµ chuçi trung gian:
Cùc a mì Chuçi trung gian Cùc a níc
thuốc tê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuốc tê - Người đăng: Huế Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
thuốc tê 9 10 476