Ktl-icon-tai-lieu

Thuốc tê

Được đăng lên bởi Ha Lepham
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thuốc Tê
Nguyễn Thị PHƣơng Nhung

ĐỊNH NGHĨA
• Thuốc tê là dƣợc phẩm tạm thời
làm mất cảm giác nơi tiếp xúc
(đau, nhiệt, tiếp xúc), do sự ức
chế tính cảm ứng và dẫn truyền
của thân hay ngọn tận cùng của
dây thần kinh cảm giác

CÁC PHƢƠNG PHÁP GÂY TÊ
• Gây tê bề mặt: vết thƣơng, vết
phỏnggiảm đau, ngứa, nhãn khoa,
tiểu phẫu tai mũi họng
• Gây tê xuyên thấm: nhổ răng, mổ
abscess,bƣớu

CÁC PHƢƠNG PHÁP GÂY TÊ
• Gây tê dẫn truyền: tiêm ở điểm
rất gần thân neuron
• Gây tê tủy sống: ngoài màng
cứng/khoang dƣới màng nhện để
phong bế rễ TK tủy sống. Dùng
mổ xẻ chi dƣới, vùng bụng, mông

CÁC PHƢƠNG PHÁP GÂY TÊ

TIÊU CHUẨN THUỐC TÊ TỐT
• Ở liều điều trị độc tính toàn thân thấp
• Khởi đầu tác động nhanh, thời gian tác
động đủ dài
• Tan trong nƣớc và ổn định trong dd
• Không bị phân hủy bởi nhiệt trong lúc tiệt
trùng
• Có hiệu lực khi tiêm chích hay đặt trên
niêm mạc
• Tác dụng gây tê phải hồi phục hoàn toàn

CẤU TRÚC CƠ BẢN
Nhóm thân dầu -

Chuỗi trung gian -

Phần thân nước

Nhân thơm/ dị vòng
mang nhóm thế

Dây alkyl nối với phần Amin bậc 3 hoặc bậc 2
thân dầu bởi một nối
R – NH2 + H2O → R –
este(–COO–), amid( – NH3 + OH
NH–CO–), ete

 cƣờng độ, thời gian
tác động

Tính tan trong nƣớc
quá cao làm khó thấm
vào màng TB TK

CẤU TRÚC CƠ BẢN

CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG
• Thuốc tê kết hợp với các điểm đặc
biệt trong ống dẫn Na ở màng TB
(do gắn vào receptor của kênh Na
ở mặt trong của màng), làm giảm
tính thấm của màng đối với ion
Na. Ngăn chặn hiện tƣợng khử
cực và do đó ức chế dẫn truyền
luồng TK

SINH LÝ ĐIỆN
THẾ MÀNG
• Điện thế tạo ra do sự chênh lệch
điện tích giữa hai bên màng tế bào
khi nghỉ gọi là điện thế màng. Khi
màng tế bào bị kích thích, sự thay
đổi điện thế của màng so với lúc
nghỉ xuất hiện và đƣợc dẫn truyền
dọc theo màng gọi là điện thế hoạt
động.

• Điện thế khuếch tán là điện thế
màng đƣợc tạo ra do sự khuếch tán
ion qua màng

ĐIỆN THẾ NGHỈ
• - Là điện thế màng tế bào ở trạng thái
nghỉ (Resting membrane potential).
- Trị số điện thế nghỉ có thể khác nhau:
thân nơron là - 65 mV, sợi thần kinh
lớn và sợi cơ vân là -90 mV, ở một số
sợi thần kinh nhỏ là - 60 đến – 40 mV.
- Điện thế màng càng ít âm thì màng
càng dễ bị kích thích và ngƣợc lại (dễ
hƣng phấn hay ức chế).

ĐIỆN THẾ NGHỈ
• Các nguyên nhân gây ra điện thế màng lúc nghỉ
• • Sự chênh lệch nồng độ ion giữa hai bên màng
Bơm Na+ - K+-ATPase và một số bơm khác nhƣ
bơm calci hoạt động thƣờng xuyên trên màng tế
bào tạo ra sự chênh lệch nồng độ ion giữa hai bên
màng tế bào.
• • Sự rò rỉ ion q...
Thuc Tê
Nguyn Th PHƣơng Nhung
Thuốc tê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuốc tê - Người đăng: Ha Lepham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Thuốc tê 9 10 571