Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn an toàn sức khoẻ nghề nghiệp

Được đăng lên bởi tuanquang
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 751 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiêu chuẩn OHSAS 18001 - 2007

Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn
nghề nghiệp - Các yêu cầu

Trang 3/18

MỤC LỤC
MỤC LỤC ................................................................................................................................................ 3
1 Phạm vi............................................................................................................................................... 3
2 Tài liệu viện dẫn................................................................................................................................. 3
3 Thuật ngữ và định nghĩa. ................................................................................................................. 3
3.1
Rủi ro chấp nhận được......................................................................................................... 3
3.2
Đánh giá ............................................................................................................................... 3
3.3
Cải tiến liên tục ..................................................................................................................... 4
3.4
Hành động khắc phục........................................................................................................... 4
3.5
Tài liệu .................................................................................................................................. 4
3.6
Mối nguy ............................................................................................................................... 4
3.7
Xác định mối nguy ................................................................................................................ 4
3.8
Suy giảm sức khỏe............................................................................................................... 4
3.9
Sự cố .................................................................................................................................... 4
3.10
Bên có quan tâm .................................................................................................................. 5
3.11
Sự không phù hợp................................................................................................................ 5
3.12
Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OH&S).......................................................................... 5
3.13
Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp OH&S. ............................................... 5
3.14
Mục tiêu về sứ...
Tiêu chun OHSAS 18001 - 2007
H thng qun lý sc khe và an toàn
ngh nghip - Các yêu cu
Trang 3/18
Tiêu chuẩn an toàn sức khoẻ nghề nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn an toàn sức khoẻ nghề nghiệp - Người đăng: tuanquang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tiêu chuẩn an toàn sức khoẻ nghề nghiệp 9 10 573