Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn Bệnh Viện

Được đăng lên bởi LinhChi No Haha
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 1145 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TCXDVN 365: 2007
5
Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt nam
BÖnh viÖn ®a khoa - Híng dÉn thiÕt kÕ
General hospital - Guideline
1. Ph¹m vi ¸p dông.
Tiªu chuÈn nµy thay thÕ TCVN 4470-1995 - BÖnh viÖn ®a khoa – Yªu cÇu
thiÕt kÕ.
1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ míi, thiÕt kÕ c¶i t¹o c¸c bÖnh viÖn ®a
khoa.
1.2. Khi thiÕt kÕ c¸c bÖnh viÖn chuyªn khoa, bÖnh viÖn ®«ng y, nhµ ®iÒu
dìng, trung t©m y tÕ, phßng kh¸m, t vÊn søc khoÎ, cã thÓ tham kh¶o tiªu
chuÈn nµy.
Chó thÝch:
1) Khi thiÕt kÕ c¶i t¹o, ®èi víi nh÷ng quy ®Þnh vÒ diÖn tÝch, mËt ®é x©y
dùng, kho¶ng c¸ch, c¸c bé phËn trong c¸c khoa phßng… ph¶i ®îc Bé X©y dùng
cho phÐp, cã sù tho¶ thuËn cña Bé Y tÕ vµ kh«ng ®îc ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c
kh¸m ch÷a bÖnh.
2) Trong trêng hîp bÖnh viÖn ®a khoa cã nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt th×
ph¶i ®îc ghi râ trong b¸o c¸o ®Çu t vµ ®îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.
3) Khi thiÕt kÕ bÖnh viÖn ®a khoa ngoµi viÖc tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh
trong tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i tu©n theo c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vµ c¸c tiªu chuÈn
hiÖn hµnh cã liªn quan.
2. Tµi liÖu viÖn dÉn.
Quy chÕ bÖnh viÖn, QuyÕt ®Þnh sè 1895/1997/BYT-Q§ ngµy 19/9/1997 Bé Y tÕ.
52 TCN- CTYT 39: 2005 Khoa cÊp cøu- Khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc- chèng
®éc- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
52 TCN- CTYT 38: 2005 Khoa phÉu thuËt- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
52 TCN- CTYT 37: 2005 Khoa xÐt nghiÖm- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Tiêu chuẩn Bệnh Viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn Bệnh Viện - Người đăng: LinhChi No Haha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Tiêu chuẩn Bệnh Viện 9 10 52