Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN BRC

Được đăng lên bởi haha cười
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3318 lần   |   Lượt tải: 14 lần
PLANE WORLD CONSULTING GROUP
Quality Management Consulting Service

PLANE WORLD CONSULTING GROUP
Quality Management Consulting Service

¾ TƯ VẤN & ĐÀO TẠO HỆ THỐNG QLCL:
ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 – ISO 13485
ISO 22000:2005 – ISO/IEC 17799 – QS 9000
ISO/IEC 17020 – ISO/IEC 17025 – ISO/TS 16949
SA 8000 – Safetycert@ - OHSAS 18001 – VCA
BS 8800 – TL 9000 – CSM 2000 – SCC – TQM
GMP - WHO GMP – GPP – GSP – GLP
HACCP – Agri_confiance – BRC – CCC
CE_marking – FSC/COC
Dấu công nhận - Hợp chuẩn công bố
¾ GIÁM ĐỊNH - THẨM TRA - THỬ NGHIỆM
¾ TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG THEO TIÊU CHUẨN

PLANE WORLD CONSULTING GROUP
Quality Management Consulting Service

Tiêu Chuẩn BRC – British Retail Consortium Standard

TIÊU CHUẨN BRC

PLANE WORLD CONSULTING GROUP
Quality Management Consulting Service

1. Hệ thống HACCP
Yêu cầu cơ bản:
Nền tảng của hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm là kế hoạch HACCP dựa trên
Codex Alimentarius mang tính hệ thống, đầy đủ, toàn diện và triển khai áp dụng và duy
trì và tham khảo tới các yêu cầu pháp lý, quy phạm hay hướng dẫn.
Yêu cầu:
1.1 HACCP phải có sự cam kết của lãnh đạo và được áp dụng trong toàn hệ thống quản
lý chất lượng của công ty
Hệ thống HACCP phải được xây dựng, xem xét và quản lý bởi nhóm nhân viên từ
nhiều bộ phận trong hệ thống
1.2 Nếu công ty không có đủ chuyên gia nội bộ, thì các chuyên gia bên ngoài sẽ được sử
dụng tham gia bước xây dựng và xem xét, nhưng hoạt động triển khai và quản lý hệ
thống HACCP phải do nhân viên của công ty đảm nhiệm
1.3 Trưởng nhóm HACCP phải có năng lực thấu hiểu các nguyên tắc HACCP và các
bước triển khai ứng dụng
1.4 Nhân viên tham gia nhóm HACCP phải được đào tạo về HACCP và có đủ kinh
nghiệm cần thiết.
1.5 Công ty phải triển khai các chương trình tiên quyết như Hệ thống bảo đảm chất
lượng hay thực hành sản xuất tốt-GMP để hỗ trợ hệ thống HACCP
1.6 Công ty phải sử dụng các nguyên tắc của HACCP để:
1.6.1 Thực hiện phân tích mối nguy
1.6.2 Xác định các điểm tới hạn CCP
1.6.3 Xác lập giới hạn kiểm soát
1.6.4 Xác lập hệ thống theo dõi kiểm soát CCP
1.6.5 Thiết lập hành động khắc phục phòng ngừa khi các điểm CCP vượt ngoài mức
kiểm soát
1.6.6 Thiết lập quy trình xác nhận kiểm tra hệ thống HACCP hoạt động có hiệu quả,
bao gồm cả việc đánh giá hệ thống HACCP
1.6.7 Thiết lập các văn bản tài liệu lien quan đến các quy trình và hồ sơ thích hợp cho
những nguyên tắc và triển khai ứng dụng trên.
1.7 Hệ thống HACCP phải được xem xét dựa trên đánh giá rủi ro, xác định các mối
nguy nhằm loại bỏ hoặc giảm...
PLANE WORLD CONSULTING GROUP
Quality Management Consulting Service
PLANE WORLD CONSULTING GROUP
Quality Management Consulting Service
¾ TƯ VN & ĐÀO TO H THNG QLCL:
ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 – ISO 13485
ISO 22000:2005 – ISO/IEC 17799 – QS 9000
ISO/IEC 17020 – ISO/IEC 17025 – ISO/TS 16949
SA 8000 – Safetycert@ - OHSAS 18001 – VCA
BS 8800 – TL 9000 – CSM 2000 – SCC – TQM
GMP - WHO GMP – GPP – GSP – GLP
HACCP – Agri_confiance – BRC – CCC
CE_marking – FSC/COC
Du công nhn - Hp chun công b
¾ GIÁM ĐỊNH - THM TRA - TH NGHIM
¾ TƯ VN THIT K THI CÔNG THEO TIÊU CHUN
TIÊU CHUẨN BRC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN BRC - Người đăng: haha cười
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
TIÊU CHUẨN BRC 9 10 888