Ktl-icon-tai-lieu

tình hình sinh con thứ ba tại tỉnh bắc giang

Được đăng lên bởi Thanh Bình Thanh Bình
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG PHỤ NỮ SINH CON THỨ BA
Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
NGUYỄN THANH BÌNH*

Trong năm thập kỷ qua, Việt Nam thực thi chính sách giảm sinh thông qua chương trình dân số, chăm
sóc sức khỏe sinh sản bao gồm cả kế hoạch hóa gia đình. Quy mô gia đình nhỏ đang được khuyến
khích. Cùng với việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, rất nhiều các
hoạt động tuyên truyền vận động, truyền thông chuyển đổi hành vi được tổ chức nhằm trang bị các kiến
thức và khuyến khích các cặp vợ chồng thực hiện mục tiêu kế hoạch hóa gia đình. Chính vì vậy, số liệu
liên quan đến tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ ba trở lên hàng năm là mối quan tâm lớn của các cơ quan truyền
thông dân số và kế hoạch hóa gia đình. Tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ ba trở lên biểu thị số phụ nữ có sinh
con thứ ba trở lên trong 12 tháng trước điều tra trên 100 phụ nữ sinh con trong thời kỳ đó.

Hình 1. Tỷ lệ phụ nữ 15 - 49 sinh con thứ ba trở lên chia theo thành thị - nông thôn,

2005 - 2009 (%)

Nguồn: Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Các kết quả chủ yếu

Hình 1 trình bày tỷ lệ phụ nữ 15 - 49 tuổi sinh con thứ ba trở lên ở Việt Nam từ năm 2005 đến
năm 2009 chia theo thành thị và nông thôn. Số liệu cho thấy, trong thời gian qua tỷ lệ phụ nữ sinh con
thứ ba trở lên trên phạm vi cả nước giảm từ 20.8% năm 2005 xuống còn 16.1% năm 2009. Tỷ lệ phụ nữ
thôi không sinh thêm con sau khi có từ 1 đến 2 con ở cả khu vực thành thị và nông thôn đều tăng lên,
đặc biệt ở khu vực thành thị góp phần tích cực làm giảm mức sinh ở Việt Nam. Xu hướng này giúp Việt
Nam có cơ hội ổn định dân số, giảm bớt gánh nặng phụ thuộc, tạo thời cơ thuận lợi cho Việt Nam thực
hiện các mục tiêu phát triển kinh tế bền vững và chất lượng.
Có sự khác biệt về tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ ba trở lên theo vùng địa lý. Những vùng có tỷ lệ phụ nữ
sinh con thứ 3 thấp là Đông Nam Bộ (10.9%), Đồng bằng sông Cửu Long (12.4%) và Đồng bằng sông
Hồng (13.2%). Tỷ lệ này cao nhất là ở Tây Nguyên (27.4%), Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung
(21.1%) (Bảng 1). Có thể rút ra được quy luật đó là ở những nơi có trình độ phát triển cao thì tỷ lệ phụ nữ
sinh con thứ ba càng thấp, và ngược lại ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, cuộc sống còn có nhiều khó khăn
thì tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 càng cao.

Bảng 1: Tỷ lệ phần trăm phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên theo vùng, 2005-2009

Vùng

2005

2006

2007

2008

2009

ĐB Sông Hồng

17

14,7

13,7

13,8

13,2

Đông Bắc

19

17,1

15,0

14,7

18,7

Tây Bắc

23

20,7

17,7

1...
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG PHỤ NỮ SINH CON THỨ BA
Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
NGUYỄN THANH BÌNH*
Trong năm thập kỷ qua, Việt Nam thực thi chính sách giảm sinh thông qua chương trình dân số, chăm
sóc sức khỏe sinh sản bao gồm cả kế hoạch hóa gia đình. Quy gia đình nhỏ đang được khuyến
khích. Cùng với việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, rất nhiều các
hoạt động tuyên truyền vận động, truyền thông chuyển đổi hành vi được tổ chức nhằm trang bị các kiến
thức khuyến khích các cặp vợ chồng thực hiện mục tiêu kế hoạch hóa gia đình. Chính vậy, số liệu
liên quan đến tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ ba trở lên hàng năm là mối quan tâm lớn của các cơ quan truyền
thông dân số kế hoạch hóa gia đình. Tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ ba trở lên biểu thị s phụ nữ sinh
con thứ ba trở lên trong 12 tháng trước điều tra trên 100 phụ nữ sinh con trong thời kỳ đó.
Hình 1. Tỷ lệ phụ nữ 15 - 49 sinh con thứ ba trở lên chia theo thành thị - nông thôn,
2005 - 2009 (%)
tình hình sinh con thứ ba tại tỉnh bắc giang - Trang 2
tình hình sinh con thứ ba tại tỉnh bắc giang - Người đăng: Thanh Bình Thanh Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
tình hình sinh con thứ ba tại tỉnh bắc giang 9 10 919