Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan xét nghiệm chức năng gan

Được đăng lên bởi drphamxuanthang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 1 lần
XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN
TS Bùi Hữu Hoàng, BM Nội, ĐHYD TP HCM
XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN THƯỜNG QUY
Có nhiều xét nghiệm sinh hóa được dùng để đánh giá chức năng gan nhưng tùy theo từng bệnh c ảnh
lâm sàng mà người ta chọn thực hiện những xét nghiệm thích hợp. Các xét nghi ệm này có th ể được
làm lại nhiều lần để đánh giá tiến triển của bệnh và theo dõi đáp ứng đi ều tr ị. C ần l ưu ý r ằng các xét
nghiệm nói trên có khi không phản ánh đúng hoàn toàn tình trạng b ệnh vì có m ột s ố tr ường h ợp k ết
quả có thể bình thường mặc dù bệnh gan đã nặng và có thể bất th ường ở những b ệnh không ảnh
hưởng đến gan.
Người ta có thể xếp một số xét nghiệm chức năng gan thành các nhóm như sau:
· Nhóm xét nghiệm khảo sát chức năng bài tiết và khử độc.
· Nhóm xét nghiệm khảo sát chức năng tổng hợp.
· Nhóm xét nghiệm đánh giá tình trạng hoại tử gan.
· Các xét nghiệm khác.
NHÓM XÉT NGHIỆM KHẢO SÁT CHỨC NĂNG BÀI TIẾT VÀ KHỬ ĐỘC
Bilirubin
Bilirubin huyết thanh
Bilirubin là sản phẩm chuyển hóa của hemoglobin và các enzym có ch ứa hem. Chín m ươi l ăm ph ần
trăm bilirubin được tạo ra từ sự thoái biến của hồng cầu. Bilirubin gồm hai thành phần là bilirubin gián
tiếp (GT) và bilirubin trực tiếp (TT). Bilirubin GT còn được gọi là bilirubin t ự do, tan trong m ỡ, g ắn k ết
với albumin huyết tương nên không được lọc qua cầu thận. Khi đến gan, bilirubin GT được liên hợp với
acid glucuronic để trở thành bilirubin TT. Bilirubin này còn được gọi là bilirubin liên hợp, tan được trong
nước và được bài tiết chủ động vào các tiểu quản mật.
Bình thường: bilirubin toàn phần (TP): 0,8–1,2 mg/dL (5-17 mmol/L), bilirubin GT 0,6 – 0,8 mg/dL,
bilirubin TT 0,2 – 0,4 mg/dL (chiếm 30% bilirubin TP). Vàng da ch ỉ bi ểu hi ện trên lâm sàng khi
bilirubin TP tăng > 2,5 mg/dL. Cần phân biệt vàng da do t ăng bilirubin GT ho ặc bilirubin TT để h ướng
đến chẩn đoán nguyên nhân:
· Tăng bilirubin GT (thuờng < 15 mg/dL): hi ếm khi do bệnh gan, có th ể do tăng s ản xu ất bilirubin
(tán huyết, tạo hồng cầu không hiệu quả, tái hấp thu từ kh ối máu tụ) hoặc do gi ảm s ự b ắt gi ữ
bilirubin tại tế bào gan (hội chứng Gilbert) hoặc giảm sự liên h ợp bilirubin do thi ếu men glucuronyl
transferase (hội chứng Crigler-Najjar).
· Tăng bilirubin TT: có liên quan đến bệnh lý gan mật, có thể do gi ảm bài ti ết bilirubin vào ti ểu qu ản
mật hoặc do ứ mật trong gan hay ngoài gan. Trên lâm sàng, nhi ều khi r ất khó phân bi ệt gi ữa ứ m ật
trong gan (viêm gan, xơ gan, xơ gan ứ mật nguyên phát) với tắc ngh ẽn đường m ật ngoài gan (s...
XÉT NGHI M CH C N NG GAN Ă
TS Bùi H u Hoàng, BM N i, HYD TP HCM Đ
XÉT NGHI M CH C N NG GAN TH NG QUY Ă ƯỜ
nhi u xét nghi m sinh hóa c dùng ánh giá ch c n ng gan nh ng tùy theo t ng b nh c nh đượ để đ ă ư
lâm sàng ng i ta ch n th c hi n nh ng t nghi m thích h p. Các xét nghi m này th cườ đượ
làm l i nhi u l n ánh giá ti n tri n c a b nh và theo dõi áp ng i u tr . C n l u ý r ng các xét để đ ế đ đ ư
nghi m nói trên khi không ph n ánh úng hoàn toàn tình tr ng b nh m t s tr ng h p k t đ ườ ế
qu th bình th ng m c b nh gan ã n ng th b t th ng nh ng b nh không nh ườ đ ườ
h ng n gan.ưở đế
Ng i ta có th x p m t s xét nghi m ch c n ng gan thành các nhóm nh sau:ườ ế ă ư
· Nhóm xét nghi m kh o sát ch c n ng bài ti t và kh c. ă ế đ
· Nhóm xét nghi m kh o sát ch c n ng t ng h p. ă
· Nhóm xét nghi m ánh giá tình tr ng ho i t gan. đ
· Các xét nghi m khác.
NHÓM XÉT NGHI M KH O SÁT CH C N NG BÀI TI T VÀ KH C Ă ĐỘ
Bilirubin
Bilirubin huy t thanhế
Bilirubin s n ph m chuy n hóa c a hemoglobin các enzym ch a hem. Chín m i l m ph n ươ ă
tr m bilirubin c t o ra t s thoái bi n c a h ng c u. Bilirubin g m hai thành ph n là bilirubin giánă đượ ế
ti p (GT) bilirubin tr c ti p (TT). Bilirubin GT còn c g i là bilirubin t do, tan trong m , g n k tế ế đượ ế
v i albumin huy t t ng nên không c l c qua c u th n. Khi n gan, bilirubin GT c liên h p v i ế ươ đượ đế đượ
acid glucuronic tr thành bilirubin TT. Bilirubin này còn c g i là bilirubin liên h p, tan c trongđể đượ đượ
n c và c bài ti t ch ng vào các ti u qu n m t.ướ đư ế độ
Bình th ng: bilirubin toàn ph n (TP): 0,8–1,2 mg/dL (5-17 mmol/L), bilirubin GT 0,6 0,8 mg/dL,ườ
bilirubin TT 0,2 0,4 mg/dL (chi m 30% bilirubin TP). Vàng da ch bi u hi n trên lâm sàng khiế
bilirubin TP t ng > 2,5 mg/dL. C n phân bi t vàng da do t ng bilirubin GT ho c bilirubin TT h ngă ă để ư
n ch n oán nguyên nhân:đế đ
· T ng bilirubin GT (thu ng < 15 mg/dL): hi m khi do b nh gan, th do t ng s n xu t bilirubină ế ă
(tán huy t, t o h ng c u không hi u qu , tái h p thu t kh i máu t ) ho c do gi m s b t giế
bilirubin t i t bào gan (h i ch ng Gilbert) ho c gi m s liên h p bilirubin do thi u men glucuronyl ế ế
transferase (h i ch ng Crigler-Najjar).
· T ng bilirubin TT: liên quan n b nh lý gan m t, th do gi m bài ti t bilirubin vào ti u qu nă đế ế
m t ho c do m t trong gan hay ngoài gan. Trên lâm sàng, nhi u khi r t khó phân bi t gi a m t
trong gan (viêm gan, x gan, x gan m t nguyên phát) v i t c ngh n ng m t ngoài gan (s iơ ơ đườ
Tổng quan xét nghiệm chức năng gan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan xét nghiệm chức năng gan - Người đăng: drphamxuanthang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tổng quan xét nghiệm chức năng gan 9 10 633