Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm hỏi đáp kiến thức HIV

Được đăng lên bởi dung_lam
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 788 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM TÌM HIEÅU VEÀ HIV – AIDS
Caâu 1 : Quan nieäm Toâi khoâng quan heä tình duïc böøa baõi khoâng chích ma
tuyù .Vaäy toâi khoâng bò nhieãm AIDS “
Sai
Caâu 2 : Chöông trình phoøng choáng AIDS ñöôïc boä giaùo duïc ñöa vaøo nhaø
tröôøng töø naêm 1991-1992 .
Sai
Caâu 3 : Caùc em HS SV nhieãm HIV vaãn coù theå ñi hoïc khi söùc khoeû bình
thöôøng
Ñuùng
Caâu 4 : Döï ñoaùn cuûa theá giôùi Chaâu aù seõ daãn ñaàu veà AIDS
Ñuùng
Caâu 5 : Xeùt nghieäm 1 con ngöôøi neáu keát quaû döông tính chöa chaéc ngöôøi ñoù
ñaõ nhieãm HIV caàn xeùt nghieäm laïi sau 15 thaùng
Ñuùng
Caâu 6 : AIDS chæ laø vaán ñeà y teá khoâng coù lieân quan ñeán caùc vaán ñeà
KT_CT_XH khaùc
Sai
Caâu 7 : Ngöôøi nhieãm HIV ñöôïc phaùt hieän ñaàu tieân cuûa nöôùc ta vaøo naêm
1990
Ñuùng
Caâu 8 : AIDS laø giai ñoaïn cuoái cuøng cuûa quaù trình nhieãm HIV trong ñoù tình
traïng suy giaûm heä mieãn dòch traàm troïng d maéc caùc beänh truyeàn nhieãm
truøng khaùc
Ñuùng
Caâu 9 : ÔÛ giai ñoaïn nhieãm HIV , ngöôøi beänh coù theå gaây beänh cho ngöôøi
khaùc duø xeùt nghieäm HIV coøn aâm tính
Ñuùng
Caâu 10 : Ngöôøi ñaàu tieân tìm ra HIV laø giaùo sö Lui-Montaguier-Ngöôøi Myõ
Ñuùng
Caâu 11 : Ngöôøi bò nhieãm HIV vaø ngöôøi bò nhieãm AIDS coù 1 ñieåm chung laø
Hoï coù theå laây beänh cho ngöôøi khaùc “
Ñuùng
Caâu 12 : AIDS laø “ Hoäi chöùng suy giaûm heä mieãn dòch maéc phaûi “
Ñuùng
Caâu 13 : HIV vaø AIDS khoâng laây cho baùc só vaø y taù
Sai
Caâu 14 : Ngaøy toaøn theá giôùi choáng AIDS laø ngaøy 1/12
Ñuùng
Caâu 15 : Tröôøng hôïp ngöôøi bò nhieãm AIDS coâng boá ñaàu tieân treân theá giôùi laø
chaâu myõ
Ñuùng
Caâu 16 : HIV laø virus laøm suy giaûm mieãn dòch ôû ngöôøi
Ñuùng
Caâu 17 : Trong söõa cuûa ngöôøi meï nhieãm HIV coù khaû naêng laây qua con
vôùi tæ leä thaáp “
Ñuùng
Caâu 18 : Phoøng traùnh HIV baèng caùch xeùt nghieäm maùu keát quaû tröôùc khi
truyeàn maùu , truyeàn maùu töï thaân
Ñuùng
Caâu 19 : Giuùp ngöôøi nhieãm HIV hieåu roõ veà beänh töï giaùc giöû gìn vaø traùnh
laây lan cho ngöôøi khaùc
Ñuùng
Caâu 20 : HIV vaø AIDS hieän nay ñaõ coù thuoác ñaëc chuûng höõu hieäu trò heát beänh
Sai
Trắc nghiệm hỏi đáp kiến thức HIV - Người đăng: dung_lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Trắc nghiệm hỏi đáp kiến thức HIV 9 10 881