Ktl-icon-tai-lieu

Trắc Nghiệm Ký Sinh Trùng

Được đăng lên bởi Võ Huy
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 8340 lần   |   Lượt tải: 42 lần
Tinpee PT

ĐẠI CƯƠNG VỀ KÝ SINH TRÙNG Y HỌC

B. Ruồi nhà

1. Người mang KST nhưng không có biểu hiện

C. Ve

bệnh lý gọi là:

D. Con ghẻ

A.Vật chủ bị bệnh mạn tính.
B. Vật chủ có miễn dịch bảo vệ.

E. Bọ chét.
7. Bệnh KST phổ biến nhất ở Việt Nam:

C. Vật chủ tình cờ.

A. Giun kim.

D. Vật chủ phụ.

B. Sốt rét

E. Vật chủ mang KST lạnh.

C. Giun móc

2. Ăn rau sống không sạch, người có thể nhiễm

D. Giun đũa

các loại KST sau trừ:

E. Amip.

A.Giun đũa.

8. Tác hại hay gặp nhất do KST gây ra:

B.Lỵ amip

A. Thiếu máu.

C.Trùng roi đường sinh dục

B. Đau bụng

D.Trùng lông

C. Mất sinh chất

E.Giun tóc

D. Biến chứng nội khoa

3. Bạch cầu ái toan thường không tăng khi người
nhiễm loại KST:
A. Giardia intestinalis.

E. Tất cả các câu đều đúng.
9. Anh hưởng qua lại giữa KST và vật chủ trong
quá trình ký sinh dẫn đến các kết quả sau trừ:

B. Ascaris lumbricoides.

A. KST bị tiêu diệt.

C. Ancylostoma duodenale.

B. Vật chủ chết.

D. Toxocara canis.

C. Bệnh KST có tính chất cơ hội.

E. Plasmodium falciparum.

D. Cùng tồn tại với vật chủ.

4. Loại KST có thể tự tăng sinh trong cơ thể
người:

E. Câu A và B đúng.
10. Bệnh KST có các đặc diểm sau ngoại trừ:

A. Giun tóc

A. Bệnh KST phổ biến theo vùng

B. Giun móc

B. Có thời hạn

C. Giun kim.

C. Bệnh khởi phát rầm rộ.

D. Giun chỉ.

D. Lâu dài

E. Sán lá gan

E. Vận chuyển mầm bệnh.

5. Trong chu kỳ của sán dây lợn, người có thể là:
A. Vật chủ chính.

11. Người mang KST nhưng không có biểu hiện
bệnh lý được gọi là:

B. Vật chủ tình cờ

A. Ký chủ vĩnh viễn.

C. Vật chủ phụ

B. Ký chủ chính

D. Câu A và C đều đúng.

C. Ký chủ trung gian

E. Câu A và B đúng.

D. Ký chủ chờ thời

6. Sinh vật nào sau đây không phải là KST:
A. Muỗi cái.
Copyright (c) 2014 Thư viện Y Dược

E. Người lành mang mầm bệnh
12. Ký sinh trùng là:
1 | Page



Tinpee PT

A. Một sinh vật sống.

17. Ký sinh trùng muốn sống, phát triển, duy trì

B. Trong qúa trình sống nhờ vào các sinh vật

nòi giống nhất thiết phải có những điều kiện cần

khác đang sống.
C. Quá trình sống sử dụng các chất dinh
dưỡng của sinh vật khác để phát triển và duy trì sự
sống.

và đủ như:
A. Môi trường thích hợp
B. Nhiệt độ cần thiết.
C. Vật chủ tương ứng

D. Câu A và B đúng.

D. Câu A,B Và C đúng.

E. Câu A, B, và C đúng.

E. Câu A và C đúng.

13. Vật chủ chính là:

18.Trong quá trình phát triển KST luôn thay đổi

A. Vật chủ chứa KST ở dạng trưởng thành.

về cấu tạo, hình dạng để thích nghi với điều kiện

B. V...
http://thuvienyduoc.tinpee.com Tinpee PT
Copyright (c) 2014 Thư viện Y Dược 1 | Page
ĐẠI CƯƠNG VỀ KÝ SINH TRÙNG Y HỌC
1. Người mang KST nhưng không có biểu hiện
bệnh lý gọi là:
A.Vật chủ bị bệnh mạn tính.
B. Vật chủ có miễn dịch bảo vệ.
C. Vật chủ tình cờ.
D. Vật chủ phụ.
E. Vật chủ mang KST lạnh.
2. Ăn rau sống không sạch, người có thể nhiễm
các loại KST sau trừ:
A.Giun đũa.
B.Lỵ amip
C.Trùng roi đường sinh dục
D.Trùng lông
E.Giun tóc
3. Bạch cầu ái toan thường không tăng khi người
nhiễm loại KST:
A. Giardia intestinalis.
B. Ascaris lumbricoides.
C. Ancylostoma duodenale.
D. Toxocara canis.
E. Plasmodium falciparum.
4. Loại KST có thể tự tăng sinh trong cơ thể
người:
A. Giun tóc
B. Giun móc
C. Giun kim.
D. Giun chỉ.
E. Sán lá gan
5. Trong chu kỳ của sán dây lợn, người có thể là:
A. Vật chủ chính.
B. Vật chủ tình cờ
C. Vật chủ phụ
D. Câu A và C đều đúng.
E. Câu A và B đúng.
6. Sinh vật nào sau đây không phải là KST:
A. Muỗi cái.
B. Ruồi nhà
C. Ve
D. Con ghẻ
E. Bọ chét.
7. Bệnh KST phổ biến nhất ở Việt Nam:
A. Giun kim.
B. Sốt rét
C. Giun móc
D. Giun đũa
E. Amip.
8. Tác hại hay gặp nhất do KST gây ra:
A. Thiếu máu.
B. Đau bụng
C. Mất sinh chất
D. Biến chứng nội khoa
E. Tất cả các câu đều đúng.
9. Anh hưởng qua lại giữa KST và vật chủ trong
quá trình ký sinh dẫn đến các kết quả sau trừ:
A. KST bị tiêu diệt.
B. Vật chủ chết.
C. Bệnh KST có tính chất cơ hội.
D. Cùng tồn tại với vật chủ.
E. Câu A và B đúng.
10. Bệnh KST có các đặc diểm sau ngoại trừ:
A. Bệnh KST phổ biến theo vùng
B. Có thời hạn
C. Bệnh khởi phát rầm rộ.
D. Lâu dài
E. Vận chuyển mầm bệnh.
11. Người mang KST nhưng không có biểu hiện
bệnh lý được gọi là:
A. Ký chủ vĩnh viễn.
B. Ký chủ chính
C. Ký chủ trung gian
D. Ký chủ chờ thời
E. Người lành mang mầm bệnh
12. Ký sinh trùng là:
Trắc Nghiệm Ký Sinh Trùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc Nghiệm Ký Sinh Trùng - Người đăng: Võ Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Trắc Nghiệm Ký Sinh Trùng 9 10 119