Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm nhi khoa

Được đăng lên bởi ebookykhoa-tk
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 1608 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Trắc nghiệm nhi khoa YHDPXỬ TRÍ LỒNG GHÉP BỆNH TRẺ EM
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Theo chiến lược IMCI, hàng năm có bao nhiêu trẻ em tử vong trước 5 tuổi :
A. > 2 triệu
B. > 4 triệu
C. > 6 triệu
D. > 8 triệu
@E. > 10 triệu
Theo chiến lược ỊMCI, nguyên nhân nào sau đây KHÔNG PHẢI là nguyên nhân chính
gây tử vong ở trẻ em :
A. Viêm phổi
B. Tiêu chảy
C. Sởi
@D. Thấp tim
E. Sốt rét
Theo IMCI, một trong những nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi là :
A. Hội chứng thận hư
B. Viêm cơ tim cấp
@C. Viêm phổi
D. Thấp tim
E. Tim bẩm sinh
Tỉ lệ tử vong của trẻ dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển cao hơn gấp mấy lần so với
các nước công nghiệp phát triển :
A. 2 lần
B. 3 lần
C. 5 lần
D. 7 lần
@E. 10 lần
Một trong những mục tiêu của chiến lược IMCI là :
@A. Giảm tỉ lệ mắc bệnh ở trẻ dưới 5 tuổi
B. Giúp cho trẻ em luôn khoẻ mạnh
C. Giúp cho trẻ em thông minh hơn
D. Làm giảm tỉ lệ tiêu chảy
E. Làm giảm tỉ lệ sốt rét.
Một trong những mục tiêu của chiến lược IMCI là :
@A. Giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi
B. Giúp cho trẻ em luôn khoẻ mạnh
C. Giúp cho trẻ em thông minh hơn
D. Làm giảm tỉ lệ tiêu chảy
E. Làm giảm tỉ lệ sốt rét.
Góp phần cải thiện sự phát triển và tăng trưởng của trẻ em là mục tiêu của chương trình
nào :
A. Phòng chống thấp tim
@B. Chiến lược IMCI
C. Phòng chống tiêu chảy
D. Phòng chống sốt rét
E. Phòng chống viêm gian siêu vi
Giảm tỉ lệ mắc bệnh và tỉ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi là mục tiêu của chương trình
@A. Chiến lược IMCI
B. Phòng chống thấp tim
C. Phòng chống HIV
D. Phòng chống mù loà do thiếu vitamin A

10

Trắc nghiệm nhi khoa YHDP
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.E. Phòng chống bại liệt
Một trong những nội dung cấu thành chiến lược IMCI là :
A. Giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi
B. Giảm tỉ lệ mắc bệnh ở trẻ dưới 5 tuổi
@C. Cải thiện kỹ năng xử trí trẻ bệnh của nhân viên y tế
D. Vệ sinh môi trường sống
E. Giúp trẻ em nghèo được đến trường học
Một trong những nội dung cấu thành chiến lược IMCI là :
@A. Cải thiện hoạt động chăm sóc sức khoẻ tại gia đình và cộng đồng
B. Giúp trẻ em nghèo được đến trường học
C. Giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi
D. Giảm tỉ lệ mắc bệnh ở trẻ dưới 5 tuổi
E. Vệ sinh môi trường sống.
Theo chiến lược IMCI, cách xử trí thực tế hiệu quả và ít tốn kém nhất là :
A. Tiêm vaccin.
B. Tiêm phòng thấp cấp II.
@C. Tiếp cận bệnh nhân băng kỹ năng lâm sàng .
D. Làm xét nghiệm siêu âm.
E. Chụp phim phổi hàng loạt
Theo chiến lược IMCI, mọi bệnh nhi từ 2 tháng đến ...
Trắc nghiệm nhi khoa YHDP wWw.Yhocduphong.neT

  !"#$
%&'(
)&*(
&+(
,&-(
./&0(
' 12345326789:;7<23=
32 >$
%?@#
)A2
B>
.,C@
/BDE
F GH23=32 >I!"#$
%7GJK
)?LC@
.?@#
,C@
/M4
* N( OI!"#>P!5@PQLC@C2R4 !
P!S(@@PQ$
%'R
)FR
"R
,TR
./0R
" GHUO$
.%:AN(V(>I!"#
):W@SXY
:W@SL
,ZAN(A2
/ZAN(4DE
+ GHUO$
.%:AN( >I!"#
):W@SXY
:W@SL
,ZAN(A2
/ZAN(4DE
T :@@RA(4[@PQ >OUOL\
$
%;]DC@
.)
;]DA2
,;]D4DE
/;]D 4 
- :AN(V( N( >I!"#UOL\
.%
);]DC@
;]D7?
,;]D^I %
0
Trắc nghiệm nhi khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm nhi khoa - Người đăng: ebookykhoa-tk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Trắc nghiệm nhi khoa 9 10 756