Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm sinh lý học

Được đăng lên bởi Lâm Lệ Huyền
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương nội tiết
Câu 1: Các hormon giải phóng của vùng dưới đồi.
A. ACTH, ADH, oxytocin, GH.
B. CRH, GnRH, TRH, PRH, MRH, GRH.
C. FRH, CRH, ADH, GH, GRH.
D. ADH, oxytocin, PRL, CRH.
E. GH, ACTH, PRL, TSH.
Câu 2: Các hormon ức chế của vùng dưới đồi.
A. CRH, TRH, PRH.
B. GRH, PIH, MIH.
C. GIH, PIH, MIH.
D. GRH, TRH, PIH.
E. MIH, TRH, PRH.
Câu 3: Các hormon hướng sinh dục của thuỳ trước tuyến yên.
A. PRL, FSH, LH.
B. FSH, ACTH, TSH.
C. ACTH, FSH, GH.
D. PRL, ACTH, TSH.
E. FSH, LH, ACTH.
Câu 4: Các hormon có tác dụng chuyển hoá của thùy trước tuyến yên.
A. FSH, ACTH, TSH, GH.
B. ACTH, TSH, PRL, GH.
C. MSH, TSH, ACTH, PRL.
D. ACTH, TSH, MSH, GH.
E. PRL, ACTH, FSH, LH.
Câu 5: Các hormon làm giảm đường máu.
A. Thyroxin, GH, insulin.
B. insulin.
C. insulin, glucagon, glucocorticoid.
D. Glucocorticoid, adrenalin, noradrenalin.
E. insulin, GH, adrenalin.
Câu 6: Các hormon làm tăng đường máu.
A. insulin, glucagon, ACTH, FSH, MSH.
B. Glucagon, noradrenalin, TSH, LH, MSH.
C. Glucagon, adrenalin, GH, Thyroxin, glucocorticoid.
D. ACTH, TSH, FSH, LH, MSH.
E. PRL, estrogen, progesteron.

Câu 7: Hormon tuyến cận giáp có tác dụng.
A. Tăng Ca++ máu, Ca++ nước tiểu, phosphat nước tiểu và làm giảm
phosphat máu.
B. Tăng Ca++ máu, phosphat máu, tăng Ca++ nước tiểu, phosphat nước tiểu.
C. Giảm Ca++, phosphat máu; tăng Ca++ , phosphat nước tiểu.
D. Giảm Ca++, phosphat máu; Giảm Ca++, phosphat nước tiểu.
E. Tăng Ca++, phosphat máu; giảm Ca++, phosphat nước tiểu.
Câu 8: Các hormon tuyến vỏ thượng thận.
A. Adrenalin, noradrenalin, glucocorticoid.
B. Mineralocorticoid, adrenalin, noradrenalin.
C. ACTH, Mineralocorticoid, glucocorticoid.
D. Glucocorticoid, Mineralocorticoid, Androgen.
E. ACTH, andrpgen, adrenalin.
Câu 9: Các hormon nhau thai.
A. HCG, TSH, STH.
B. HCG, estrogen, Progesteron, HCS, Relaxin.
C. HCG, ACTH, Renin.
D. HCG, GH, Renin, estrogen.
E. HCG, Progesteron, GH, Renin.
Câu 10: Các hormon có tác dụng lên chu kỳ kinh nguyệt.
A. estrogen, Progesteron, PRL.
B. Progesteron, Androgen, PRL.
C. LH, FSH, Androgen.
D. GnRH, FSH, Androgen.
E. FRH, LRH, FSH, LH, Estrogen, Progesteron.
Câu 11: Các hormon tuyến yên trước.
A. LRH, FRH, ACTH, TSH, PRL, ADH.
B. ADH, Oxytocin, TSH, CRH, TRH.
C. ADH, Vasopresin, PRL.
D. ACTH, TSH, MSH, GH, FSH, LH, PRL.
E. TSH, ACTH, CRH, PRL, GH
Câu 12: Các hormon tuyến yên sau.
A. ADH, Oxytocin.
B. ADH, Vasopresin.

C. Oxytocin, MSH.
D. ADH, MSH.
E. ACTH, MSH.
Câu 13. Phân loại hormon theo bản chất hoá học.
A.
Steroid, lipoprotein, dẫn chất của tyrosin....
Chương nội tiết
Câu 1: Các hormon giải phóng của vùng dưới đồi.
A. ACTH, ADH, oxytocin, GH.
B. CRH, GnRH, TRH, PRH, MRH, GRH.
C. FRH, CRH, ADH, GH, GRH.
D. ADH, oxytocin, PRL, CRH.
E. GH, ACTH, PRL, TSH.
Câu 2: Các hormon ức chế của vùng dưới đồi.
A. CRH, TRH, PRH.
B. GRH, PIH, MIH.
C. GIH, PIH, MIH.
D. GRH, TRH, PIH.
E. MIH, TRH, PRH.
Câu 3: Các hormon hướng sinh dục của thuỳ trước tuyến yên.
A. PRL, FSH, LH.
B. FSH, ACTH, TSH.
C. ACTH, FSH, GH.
D. PRL, ACTH, TSH.
E. FSH, LH, ACTH.
Câu 4: Các hormon có tác dụng chuyển hoá của thùy trước tuyến yên.
A. FSH, ACTH, TSH, GH.
B. ACTH, TSH, PRL, GH.
C. MSH, TSH, ACTH, PRL.
D. ACTH, TSH, MSH, GH.
E. PRL, ACTH, FSH, LH.
Câu 5: Các hormon làm giảm đường máu.
A. Thyroxin, GH, insulin.
B. insulin.
C. insulin, glucagon, glucocorticoid.
D. Glucocorticoid, adrenalin, noradrenalin.
E. insulin, GH, adrenalin.
Câu 6: Các hormon làm tăng đường máu.
A. insulin, glucagon, ACTH, FSH, MSH.
B. Glucagon, noradrenalin, TSH, LH, MSH.
C. Glucagon, adrenalin, GH, Thyroxin, glucocorticoid.
D. ACTH, TSH, FSH, LH, MSH.
E. PRL, estrogen, progesteron.
trắc nghiệm sinh lý học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm sinh lý học - Người đăng: Lâm Lệ Huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
trắc nghiệm sinh lý học 9 10 806