Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Thông số dược động học

Được đăng lên bởi nhannguyen-281092
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CÂU HỎI MINH HỌA MÔN CÁC THÔNG SỐ DƯỢC ĐỘNG HỌC CƠ BẢN
(Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo)
MÃ ĐỀ CƯƠNG: TCCD031
1.Dược lý học được phân nhỏ thành:
A. Hóa lý dược.
B. Sinh lý dược.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Tất cả đều sai.
2.Chọn câu đúng:
A. Dược lực học: liên hệ liều thuốc và nồng độ thuốc (Cthuốc) tại vị trí tác động.
B. Dược động học: liên hệ Cthuốc và đáp ứng thuốc.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Tất cả đều sai.
3.Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hấp thu:
A. Tính hòa tan của thuốc.
B. Nồng độ của thuốc.
C. pH.
D. Tất cả đều đúng.
4.Sự hấp thu qua đường tiêu hóa kém nhất là ở lớp niêm mạc nào:
A. Niêm mạc miệng.
B. Niêm mạc dạ dày.
C. Niêm mạc ruột non.
D. Niêm mạc ruột già.
5.Chọn câu SAI về các cách tiêm thuốc:
A. IM: nhanh nhưng đau hơn SC.
B. SC: mao mạch ít hơn nên hấp thu chậm hơn.
C. IV: hấp thu nhanh, hoàn toàn.
D. IM: tránh dùng các chất gây kích ứng.
6.Loại protein huyết tương nào quan trọng và nhiều nhất:
A. Albumin.
B. Globumin.
C. α1-glycoprotein acid.
D. Lipoprotein.
7.Chọn câu đúng về sự gắn kết protein huyết tương của thuốc:
A. Thuốc gắn kết nhiều: ít lần dùng thuốc, giảm liều khi dùng lâu dài.
B. Thuốc gắn kết thấp: dạng tự do cao dễ gây độc tính.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Tất cả đều sai.

8.Tiêm tủy sống trong trường hợp nào sau đây:
A. Màng não viêm.
B. Thuốc không thấm qua hàng rào máu não.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Tất cả đều sai.
9.Phản ứng liên hợp bao gồm:
A. Phản ứng oxi hóa.
B. Phản ứng khử.
C. Phản ứng thủy phân.
D. Tất cả đều sai.
10.Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến sự chuyển hóa:
A. Di truyền: CYP2C19.
B. Tuổi tác.
C. Enzym gan: enzym cảm ứng/ức chế.
D. Thời điểm dùng thuốc.
11.Chọn câu đúng về đào thải thuốc:
A. Thay đổi pH nước tiểu để thải trừ theo ý muốn.
B. Đào thải qua thận: các thuốc có phân cực, khối lượng phân tử M > 500
C. Đào thải qua mật: các thuốc ít phân cực, khối lượng phân tử M< 500
D. Tất cả đều đúng.
12.Chất nào sau đây không được đào thải qua nước bọt:
A. Iodur.
B. Penicillin.
C. Tetracylin.
D. Thạch tín.
13.Từ đồ thị nồng độ thuốc với thời gian và khoảng trị liệu, ta có thể xác định
được:
A. Thời điểm thuốc bắt đầu có tác dụng.
B. Khoảng thời gian kéo dài tác dụng của thuốc.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Tất cả đều sai.
14.Chọn câu SAI về ý nghĩa của khoảng trị liệu:
A. Điều chỉnh liều để đạt tác dụng điều trị và hạn chế độc tính.
B. Xác định được độ rộng của khoảng trị liệu và độ an toàn của thuốc.
C. Khoảng trị liệu có thể bị thay đổi do các yếu tố dược lực.
D. Khoảng trị liệu của Theophyline ở trẻ em lớn ...
CÂU HI MINH HA MÔN CÁC THÔNG S DƯỢC ĐỘNG HC CƠ BN
(Ni dung ch mang tính cht tham kho)
Đ CƯƠNG: TCCD031
1.Dược lý hc được phân nh thành:
A. Hóa lý dược.
B. Sinh lý dược.
C. C A và B đều đúng.
D. Tt c đều sai.
2.Chn câu đúng:
A. Dược lc hc: liên h liu thuc và nng độ thuc (Cthuc) ti v trí tác động.
B. Dược động hc: liên h Cthuc và đáp ng thuc.
C. C A và B đều đúng.
D. Tt c đều sai.
3.Các yếu t nh hưởng đến s hp thu:
A. Tính hòa tan ca thuc.
B. Nng độ ca thuc.
C. pH.
D. Tt c đều đúng.
4.S hp thu qua đường tiêu hóa kém nht là lp niêm mc nào:
A. Niêm mc ming.
B. Niêm mc d dày.
C. Niêm mc rut non.
D. Niêm mc rut già.
5.Chn câu SAI v các cách tiêm thuc:
A. IM: nhanh nhưng đau hơn SC.
B. SC: mao mch ít hơn nên hp thu chm hơn.
C. IV: hp thu nhanh, hoàn toàn.
D. IM: tránh dùng các cht gây kích ng.
6.Loi protein huyết tương nào quan trng và nhiu nht:
A. Albumin.
B. Globumin.
C. α1-glycoprotein acid.
D. Lipoprotein.
7.Chn câu đúng v s gn kết protein huyết tương ca thuc:
A. Thuc gn kết nhiu: ít ln ng thuc, gim liu khi dùng lâu dài.
B. Thuc gn kết thp: dng t do cao d gây độc tính.
C. C A và B đều đúng.
D. Tt c đều sai.
Trắc nghiệm Thông số dược động học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm Thông số dược động học - Người đăng: nhannguyen-281092
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Trắc nghiệm Thông số dược động học 9 10 439