Ktl-icon-tai-lieu

Trao đổi chất ở cơ thể sống

Được đăng lên bởi Đặng Hải Châu
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
| Email: rosevn82@labthpt.com

TRAO ĐỔI CHẤT Ở CƠ THỂ SỐNG
1.Các phương trình phản ứng tổng của các chuỗi trao đổi chất
Trong chương này các phương trình phản ứng tổng không bao gồm các
phản ứng tải oxy hóa của các coenzym khử. Khi có acid tham gia có thể dùng tên
acid hoặc tên base liên hợp với nó. Ví dụ gọi acid pyruvic hoặc là pyruvat vì có
sự cùng tồn tại ở môi trường CH COCOOH và CH COCOO (+H ). Ở trường
hợp sau phải kể đến ion H để cân bằng phản ứng. Ký hiệu ~ để chỉ một liên kết
mà khi thủy phân nó biến thiên năng lượng tự do chuẩn có độ âm tính rất cao (<-7
kcal mol ).
2. Các điều kiện sinh lý và điều kiện chuẩn
Trong tế bào các phản ứng diễn ra trong những điều kiện nồng độ khác xa so
với các điều kiện chuẩn. Nồng độ của các chất phản ứng thường là thấp. Do đó,
biến thiên năng lượng tự do của phản ứng in vivo sẽ khác với điều kiện chuẩn về
giá trị tuyệt đối và đôi khi cả về dấu. Do các giới hạn về nồng độ các chất tham
gia nên nhiều phản ứng là thuận nghịch in vitro nhưng không hẳn là thuận nghịch in
vivo.
Đối với đa số các phản ứng in vivo thường tồn tại một “ trạng thái dừng”: ở
trạng thái đó tốc độ tiêu thụ các sản phẩm. Nếu trạng thái dừng thực hiện trong
các điều kiện gắn với điều kiện cân bằng thì biến thiên năng lượng tự do của một
phản ứng sẽ bé về giá trị tuyệt đối và phản ứng đó là phản ứng thuận nghịch.
Trong trường hợp ngược lại, biến thiên năng lượng tự do là cao về giá trị tuyệt đối
và phản ứng càng khó thuận nghịch khi biến thiên năng lượng tự do có giá trị càng
âm.
3. Sự vận chuyển năng lượng nội bào - ATP
ATP là hợp chất giữ vai trò quan trọng trong trao đổi năng lượng nội bào.
Trong những điều kiện chuẩn khi có dư ion Mg , biến thiên năng lượng tự do của
phản ứng tổng hợp ATP từ ADP và P bằng 7,3 kcal mol ở 37 C. Biến thiên năng
lượng tự do chuẩn của phản ứng thủy phân ATP thành ADP và P lại bằng -7,3
kcal mol ở 37 C. Quá trình tổng hợp ATP từ ADP và P phải được cặp đôi với
một phản ứng phát năng lượng là phản ứng oxy hóa. Còn phản ứng thu năng
 | Email: rosevn82@labthpt.com
lượng lại thường ghép đôi với phản ứng thủy phân ATP thành ADP + P .
3.1. Phản ứng oxy hóa- khử và tạo ATP
Các tế bào thường thu năng lượng từ các phản ứng oxy hóa, là những phản
ứng phát năng lượng. Một phần quan trọng của năng lượng đó không được sử
dụng ngay mà được dự trữ trong các phân tử ATP. Thông thường, cơ chất hiếm
khi bị oxy hóa trực tiếp bởi oxy phân tử. Sự oxy hóa nó thường được tiến hành
bằng bằng cách khử hydro nh...
www.labthpt.com | Email: rosevn82@labthpt.com
TRAO ĐỔI CHẤT Ở CƠ THỂ SỐNG
1.Các phương trình phản ứng tổng của các chuỗi trao đổi chất
Trong chương này các phương trình phản ứng tổng không bao gồm các
phản ứng tải oxy hóa của các coenzym khử. Khi có acid tham gia có thể dùng tên
acid hoặc tên base liên hợp với nó. Ví dụ gọi acid pyruvic hoặc là pyruvat vì có
sự cùng tồn tại ở môi trường CH
3
COCOOH và CH
3
COCOO
-
(+H
+
). Ở trường
hợp sau phải kể đến ion H
+
để cân bằng phản ứng. Ký hiệu ~ để chỉ một liên kết
mà khi thủy phân nó biến thiên năng lượng tự do chuẩn có độ âm tính rất cao (<-7
kcal mol
-1
).
2. Các điều kiện sinh lý và điều kiện chuẩn
Trong tế bào các phản ứng diễn ra trong những điều kiện nồng độ khác xa so
với các điều kiện chuẩn. Nồng độ của các chất phản ứng thường là thấp. Do đó,
biến thiên năng lượng tự do của phản ứng in vivo sẽ khác với điều kiện chuẩn về
giá trị tuyệt đối và đôi khi cả về dấu. Do các giới hạn về nồng độ các chất tham
gia nên nhiều phản ứng là thuận nghịch in vitro nhưng không hẳn là thuận nghịch in
vivo.
Đối với đa số các phản ứng in vivo thường tồn tại một “ trạng thái dừng”: ở
trạng thái đó tốc độ tiêu thụ các sản phẩm. Nếu trạng thái dừng thực hiện trong
các điều kiện gắn với điều kiện cân bằng thì biến thiên năng lượng tự do của một
phản ứng sẽ bé về giá trị tuyệt đối và phản ứng đó là phản ứng thuận nghịch.
Trong trường hợp ngược lại, biến thiên năng lượng tự do là cao về giá trị tuyệt đối
và phản ứng càng khó thuận nghịch khi biến thiên năng lượng tự do có giá trị càng
âm.
3. Sự vận chuyển năng lượng nội bào - ATP
ATP là hợp chất giữ vai trò quan trọng trong trao đổi năng lượng nội bào.
Trong những điều kiện chuẩn khi có dư ion Mg
2+
, biến thiên năng lượng tự do của
phản ứng tổng hợp ATP từ ADP và P
i
bằng 7,3 kcal mol
-1
ở 37
0
C. Biến thiên năng
lượng tự do chuẩn của phản ứng thủy phân ATP thành ADP và P
i
lại bằng -7,3
kcal mol
-1
ở 37
0
C. Quá trình tổng hợp ATP từ ADP và P
i
phải được cặp đôi với
một phản ứng phát năng lượng là phản ứng oxy hóa. Còn phản ứng thu năng
www.labthpt.com | Email: rosevn82@labthpt.com
lượng lại thường ghép đôi với phản ứng thủy phân ATP thành ADP + P
i
.
3.1. Phản ứng oxy hóa- khử và tạo ATP
Các tế bào thường thu năng lượng từ các phản ứng oxy hóa, là những phản
ứng phát năng lượng. Một phần quan trọng của năng lượng đó không được sử
dụng ngay mà được dự trữ trong các phân tử ATP. Thông thường, cơ chất hiếm
khi bị oxy hóa trực tiếp bởi oxy phân tử. Sự oxy hóa nó thường được tiến hành
bằng bằng cách khử hydro như trường hợp oxy hóa acid lactic thành acid pyruvic,
được xúc tác bởi L-lactatdehydrogenase:
CH
3
-
CHOH-COOH CH
3
COCOOH + 2H
+
Phản ứng này thường xảy ra ở trong tế bào chất. Hai nguyên tử hydro được
gắn vào một chất nhận, trường hợp này là NAD
+
:
CH
3
-
CHOH-COOH + NAD
+
CH
3
COCOOH + NADH + H
+
(1)
Trong các điều kiện sinh lý, phản ứng này có thể tiến hành theo chiều từ trái
sang phải, còn trong điều kiện chuẩn thì lại xảy ra theo chiều ngược lại nghĩa là
theo chiều acid pyruvic chuyển thành acid lactic. (ở bài tập số 5.22 phần thế oxy
hóa – khử, chương V). Chất NADH và H
+
được tạo nên từ phản ứng (1) lại trở
thành chất cho hydro và khử các cơ chất khác. Trong quá trình oxy hóa hiếu khí
vốn xảy ra ở ty thể, hai nguyên tử hydro được vận chuyển nhờ một dãy các hợp
Trao đổi chất ở cơ thể sống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trao đổi chất ở cơ thể sống - Người đăng: Đặng Hải Châu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Trao đổi chất ở cơ thể sống 9 10 531