Ktl-icon-tai-lieu

Triệu chứng ngoại khoa

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 593 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Choïn caâu ñuùng nhaát:
1/ Tö theá beänh nhaân khi ta sôø naén buïng :
a) Naèm ngöûa ñaàu hôi cao, hai chaân choáng leân
b) Naèm ngöûa ñaàu ngang thaân mình, hai chaân choáng leân
c) Naèm ngöûa ñaàu ngang thaân mình, hai chaân duoãi nheï
d) Nm ngöûa ñaàu hôi cao, hai chaân duoãi nheï
2/ Tö theá beänh nhaân khi khaùm vuøng hoá thaét löng :
a) Naèm nghieâng, hai chaân gaáp
b) Naèm nghieâng, hai chaân duoãi
c) Naèm ngöûa ñaàu ngang thaân mình, hai chaân choáng leân
d) Naèm ngöûa ñaàu hôi cao, hai chaân choáng leân
3/ Phaûn öùng thaønh buïng khi:
a) Aán buïng beänh nhaân ñau
b) Aán buïng sau ñoù boû tay ra ñoät ngoät beänh nhaân ñau
c) Ñaët nheï nhaøng baøn tay leân thaønh buïng thaáy meàm, aán saâu coù caûm giaùc choáng ñôõ döôùi baøn tay ñoàng thôøi keâu ñau
d) Ñaët nheï nhaøng baøn tay thaáy coù caûm giaùc choáng ñôõ, aán saâu söùc choáng ñôõ gia taêng
4/ Co cöùng thaønh buïng khaùc vôùi phaûn öùng thaønh buïng laø:
a) Thaønh buïng vaãn leân xuoáng theo nhòp thôû
b) Khi sôø noâng ñaõ thaáy caùc cô thaønh buïng co cöùng
c) Khi sôø saâu thaáy caùc cô thaønh buïng co cöùng
d) Khi sôø noâng buïng vaãn meàm,aán saâu hôn thaáy cô goàng cöùng hôn
5/ Co cöùng thaønh buïng bieåu hieän :
a) Vieâm phuùc maïc
b) Chaûy maùu trong xoang buïng
c) Nöôùc trong oå buïng
d) Cô quan trong xoang buïng bò thöông toån
6/ Khi khaùm buïng, aán tay saâu daàn leân thaønh buïng, beänh nhaân khoâng coù caûm giaùc ñau roõ reät, nhöng khi buoâng tay ra ñoät ngoät beänh
nhaân ñau nhoùi. Ñoù laø:
a) Daáu hieäu Blumberg döông tính
b) Phn öùng doäi
c) Daáu hieäu Rovsing
d) a vaø b ñeàu ñuùng
7/ Phaûn öùng doäi thöôøng bieåu hieän tình traïng :
a) Coù nöôùc trong xoang buïng
1
Triệu chứng ngoại khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triệu chứng ngoại khoa - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Triệu chứng ngoại khoa 9 10 998