Ktl-icon-tai-lieu

Trồng và sử dụng một số cây thuốc nam tại cộng đồng

Được đăng lên bởi Thi Viet Trinh Pham
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 499 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
-----------------
Bµi truyÒn th«ng
Chuyªn ®Ò: trång vµ sö dông mét sè lo¹i c©y thuèc Nam t¹i céng ®ång
KÝnh th a: Quý vÞ ®¹i biÓu, bµ con
§îc chØ ®¹o cña trêng §¹i häc Y Th¸i B×nh cho phÐp cña ban
l·nh ®¹o bÖnh viÖn §a khoa huyÖn §«ng Hng. Nay t«i xin ®îc híng dÉn
con mét sè t¸c dông cña c©y thuèc nam vµ c¸ch sö dông:
Nh chóng ta ®· biÕt, ngay tõ xa xa thuèc Nam ®· g¾n liÒn víi cuéc sèng
cña c¸c gia ®×nh ngêi d©n ViÖt Nam. HiÖn nay, phong trµo trång dông
c©y thuèc Nam kh«ng cßn hÑp trong ph¹m vi 60 c©y ch÷a 9 nhãm bÖnh nh
tríc mµ kÕt hîp hµi hßa gi÷a trång c©y thuèc Nam rau ¨n qu¶ nh: tÝa
t«, hµnh, hÑ, kinh giíi, s¶, b¹c hµ, diÕp c¸.... C¸c c©y ¨n qu¶ nh: cam, chanh,
quýt, bëi, m¬.....NghÜa ta ®· n©ng cao ®îc gi¸ trÞ ch÷a bÖnh gi¸ trÞ kinh
tÕ cña c©y thuèc Nam:
Nh÷ng c©y nh: H¬ng nhu, ho¾c h¬ng, hóng chanh, tam thÓ....
nh÷ng c©y rÊt hay mÆt trong vên nhµ vên thuèc nam cña tr¹m y tÕ,
nh÷ng c©y mang tÝnh ®Æc thï cña ®Þa ph¬ng nh Bëi bung, m¾m, cãc n,
l¸ hÑ, cµ gai leo..... hay ®îc bµ con ta sö dông lµm thuèc:
NhiÒu bÖnh th«ng thêng nh øng, c¶m m¹o, tiªu ch¶y, ®¸i d¾t.... nÕu
ta sö dông thuèc Nam sÏ cã kÕt qu¶ rÊt tèt. Cã thÓ nãi, trong xu thÕ x· héi hãa
y häc truyÒn, thuèc Nam ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc b¶o
søc kháe ban ®Çu ngêi d©n trong céng ®ång:
Sau ®©y t«i xin giíi thiÖu cho bµ con biÕt mét c©y mµ rÊt quen thuéc víi
chóng ta, nÕu kh«ng biÕt th× chØ mét c©y d¹i mäc hoang ven ®êng, nhng
ai biÕt ®îc Èn chøa trong nã l¹i cã mét sè t¸c dông ch÷a bÖnh rÊt kú diÖu ®ã lµ
c©y b« binh:
Trồng và sử dụng một số cây thuốc nam tại cộng đồng - Trang 2
Trồng và sử dụng một số cây thuốc nam tại cộng đồng - Người đăng: Thi Viet Trinh Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Trồng và sử dụng một số cây thuốc nam tại cộng đồng 9 10 148