Ktl-icon-tai-lieu

u phì đại tiền liệt tuyến

Được đăng lên bởi Bui Thuan
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§C Ngo¹i tiÕt niÖu

U x¬ tiÒn liÖt tuyÕn

U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT
(Bennign Prostatic Hyperplasia-BPH)
1. Giải phẫu tiền liệt tuyến
2. Biện luận chẩn đoán
3. Các pp cận lâm sàng chẩn doán BPH: Siêu âm, UIV
4. Chẩn đoán phân biệt?
5. Biến chứng của u xơ tuyến tiền liệt
6. Điều trị nội khoa
7. Điều trị ngoại khoa: các pp pháp?
8. Phẫu thuật nội soi BPH: chỉ định, điều kiện, chống chỉ định, các kỹ thuật?
9. Phẫu thuật mở BPH: chỉ định, các kỹ thuật?
10. Các tai biến và biến chứng sau mổ u xơ tiền liệt tuyến
11. Một số điểm về cơ chế bệnh sinh cảu UPĐLTTTL?
Câu 1. Giải phẫu tuyến tiền liệt
* Giải phẫu đại thể:
Tuyến tiền liệt ở dưới bàng quang và bọc xung quanh niệu đạo sau. Nó nằm
trên hoành chậu hông, giữa 2 cơ nâng hậu môn, ở dưới bàng quang, sau xương mu và
trước trực tràng. Hình nón nền ở ngang mức đường vạch ngang qua giữa khớp mu
đỉnh ở phía sau bờ dưới khớp mu 15mm.
Tuyến tiền liệt gồm có 2 thuỳ trước và sau và 1 thuỳ giữa vòng quanh các ống
phóng tinh từ dưới lên trên
Liên quan: Gồm 4 mặt, một nền và một đỉnh, nằm trong một ổ
Ổ tiền liệt ở dưới phúc mạc, trên tần giữa của đáy chậu trước. ổ được tạo nên:
- Ở phía trước bởi mảnh trươớctiền liệt. Mảnh này là một trẽ tách từ dây chằng
ngang chậu hông tới dây chằng mu bàng quang
- Ở sau bởi cân tiền liệt phúc mạc
- Ở 2 bên bởi mảnh cùng mu. Mảnh này ở phía sau rất rộng nhưng ở phía trước
lại hẹp nên chỉ che một phần tuyến
NG. QUANG TOÀN_DHY34

17

§C Ngo¹i tiÕt niÖu

U x¬ tiÒn liÖt tuyÕn

- Ở trên ổ thông với bàng quang ở phía sau còn 2 bên có một cân phân cánh giữa
tuyến và bàng quang
Giữa thành ổ và tuyến có tổ chức tế bào và các đám tĩnh mạch

NG. QUANG TOÀN_DHY34

18

§C Ngo¹i tiÕt niÖu

U x¬ tiÒn liÖt tuyÕn

Liên quan của tiền liệt tuyến:
1. Mặt trước: có các thớ của cơ thắt vân niệu đạo dàn mỏng và toả ra ở 2/3 dưới
của mặt tuyến. Giữa xương mu và mảnh trước tiền liệt có đám rối tĩnh mạch
Sanrotoni
2. Mặt sau: liên quan qua cân tiền liệt phúc mạc với trực tràng. Vì giữa tuyến và
trực tràng có một vách phúc mạc là cân tiền liệt phúc mạc nên ở đây có một
khoang bóc dễ.
3. Mặt bên: liên quan với ngách trước của hố ngồi trực tràng
4. Đỉnh: nhìn xuống dưới và ra trước ở trên tần giữa của đáy chậu, cánh hậu môn
3-4 cm ở ngang trên và ở phía trước chỗ gấp khuỷu của trực tràng
5. Nền: một rãnh ngang phân chia nền ra làm 2 phần:
- Phần trước liên quan với bàng quang. Liên quan chặt chẽ đến mức các thớ dọc
của bàng quang đều toả xuống tiền liệt
- Phần sau liên quan với túi tinh
* Cấu tạo mô học: T...
§C Ngo¹i tiÕt niÖu U x¬ tiÒn liÖt tuyÕn
U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TUYN TIN LIT
(Bennign Prostatic Hyperplasia-BPH)
1. Gii phu tin lit tuyến
2. Bin lun chn đoán
3. Các pp cn lâm sàng chn doán BPH: Siêu âm, UIV
4. Chn đoán phân bit?
5. Biến chng ca u xơ tuyến tin lit
6. Điu tr ni khoa
7. Điu tr ngoi khoa: các pp pháp?
8. Phu thut ni soi BPH: ch định, đ
iu kin, chng ch định, các k thut?
9. Phu thut m BPH: ch định, các k thut?
10. Các tai biến và biến chng sau m u xơ tin lit tuyến
11. Mt s đim v cơ chế bnh sinh cu UPĐLTTTL?
Câu 1. Gii phu tuyến tin lit
* Gii phu đại th:
Tuyến tin li
t dưới bàng quang và bc xung quanh niu đạo sau. Nó nm
trên hoành chu hông, gia 2 cơ nâng hu môn, dưới bàng quang, sau xương mu và
trước trc tràng. Hình nón nn ngang mc đường vch ngang qua gia khp mu
đỉnh phía sau b dưới khp mu 15mm.
Tuyến tin lit gm có 2 thu trước và sau và 1 thu gia vòng quanh các ng
phóng tinh t dưới lên trên
Liên quan: Gm 4 mt, mt nn và mt đỉnh, nm trong mt
tin lit dưới phúc mc, trên tn gia ca đáy chu trước. được to nên:
- phía trước bi mnh trươớctin lit. Mnh này là mt tr tách t dây chng
ngang chu hông ti dây chng mu bàng quang
- sau bi cân tin lit phúc mc
- 2 bên bi mnh cùng mu. Mnh này phía sau rt rng nhưng phía trước
li h
p nên ch che mt phn tuyến
NG. QUANG TOÀN_DHY34
17
u phì đại tiền liệt tuyến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
u phì đại tiền liệt tuyến - Người đăng: Bui Thuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
u phì đại tiền liệt tuyến 9 10 577