Ktl-icon-tai-lieu

ung thư thưc quản

Được đăng lên bởi nguyenhuytien91
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGOẠI KHOA LÂM SÀNG-2007

UNG THƯ THỰC QUẢN
1-Đại cương:
Là một trong những loại ung thư khá phổ biến (đứng hàng thứ 9 trong các bệnh lý ác
tính) và có tiên lượng nghèo nàn bậc nhất (tỉ lệ sống 5 năm là 8% và thời gian sống trung
bình là 9 tháng).
Độ tuổi thường mắc bệnh: 60-70. Nam có tần suất mắc bệnh cao hơn nữ (5:1).
Vị trí: hầu hết ở thực quản 1/3 giữa và 1/3 dưới. Ung thư thực quản ngực trên và ung thư
thực quản cổ hiếm gặp.
95% tổn thương ác tính của thực quản là ung thư tế bào vảy. 60% ung thư tế bào vảy
phân bố thực quản 1/3 giữa và 30% ở thực quản 1/3 dưới. Ung thư tế bào vảy có 4 đại
thể chính: thể xùi, thể loét, thể thâm nhiễm và thể polyp. Thể polyp có tiên lượng tốt
nhất.
Ở châu Âu và Bắc Mỹ, phần lớn ung thư thực quản (hơn 50%) là ung thư tế bào tuyến.
Ung thư tế bào tuyến có thể xuất phát từ ống tuyến niêm mạc thực quản, nhưng phổ biến
nhất là hậu quả của sự chuyển sản ác tính của lớp biểu mô đơn tầng ở đoạn cuối thực
quản (thực quản Barrett).
Tổn thương thực quản Barrett là hậu quả của viêm thực quản do trào ngược kéo dài. Ở
vùng thực quản có tổn thương Barrett, lớp tế bào vảy nhiều tầng bình thường được thay
thế bằng lớp tế bào trụ đơn tầng có cấu trúc dạng nhung mao như niêm mạc dạ dày hay
ruột non. Các tế bào này khởi đầu bằng hiện tượng dị sản, sau đó chuyển sang loạn sản
và cuối cùng ung thư hoá. Nguy cơ ung thư hoá tỉ lệ thuận với mức độ loạn sản. BN có
thực quản Barrett sẽ có nguy cơ ung thư (tuyến) thực quản tăng 30-40 lần.
Thuốc lá được xem là yếu tố nguy cơ của ung thư tế bào vảy, trong khi viêm thực quản
trào ngược là yếu tố nguy cơ của ung thư tế bào tuyến (bảng 1).
Ung thư tế bào vảy
Ung thư tế bào tuyến
Bệnh viêm thực quản do trào ngược
Rượu, thuốc lá
Thực quản Barrett (được xem là tổn thương
Co thắt tâm vị
tiền ung thư)
Túi thừa thực quản
Béo phì
Tổn thương thực quản do bỏng
Chứng không tiêu sừng lòng bàn tay (tylosis)
Mức sống thấp, điều kiện vệ sinh ăn uống kém
Thiếu vitamin
Hội chứng Plummer-Vinson (thiếu máu thiếu
sắt, khó nuốt, màng ngăn thực quản)
Bảng 1- Các yếu tố nguy cơ của ung thư thực quản

Ung thư thực quản xâm lấn tại chỗ rất mạnh mẽ và cho di căn hạch sớm. Sự xâm lấn theo
đường bạch mạch ở lớp dưới niêm có thể lan rộng trong một khoảng cách khá xa so với
khối u nhìn trên đại thể.
Vào thời điểm được chẩn đoán: 75% BN đã có di căn hạch, 50% BN đã có di căn xa hay
khối u không thể cắt được.
Nắm vững phân đoạn, sự cung cấp máu và dẫn lưu bạch mạch của thực quản đóng vai trò
quan trọng để phẫu thuật BN bị ung thư t...
NGOI KHOA LÂM SÀNG-2007
UNG THƯ THC QUN
1-Đại cương:
Là mt trong nhng loi ung thư khá ph biến (đứng hàng th 9 trong các bnh lý ác
tính) và có tiên lượng nghèo nàn bc nht (t l sng 5 năm là 8% và thi gian sng trung
bình là 9 tháng).
Độ tui thường mc bnh: 60-70. Nam có tn sut mc bnh cao hơn n (5:1).
V trí: hu hết thc qun 1/3 gia và 1/3 dưới. Ung thư thc qun ngc trên và ung thư
thc qun c hiếm gp.
95% tn thương ác tính ca thc qun là ung thư tế bào vy. 60% ung thư tế bào vy
phân b thc qun 1/3 gia và 30% thc qun 1/3 dưới. Ung thư tế bào vy có 4 đại
th chính: th xùi, th loét, th thâm nhim và th polyp. Th polyp có tiên lượng tt
nht.
châu Âu và Bc M, phn ln ung thư thc qun (hơn 50%) là ung thư tế bào tuyến.
Ung thư tế bào tuyến có th xut phát t ng tuyến niêm mc thc qun, nhưng ph biến
nht là hu qu ca s chuyn sn ác tính ca lp biu mô đơn tng đon cui thc
qun (thc qun Barrett).
Tn thương thc qun Barrett là hu qu ca viêm thc qun do trào ngược kéo dài.
vùng thc qun có tn thương Barrett, lp tế bào vy nhiu tng bình thường được thay
thế bng lp tế bào tr đơn tng có cu trúc dng nhung mao như niêm mc d dày hay
rut non. Các tế bào này khi đầu bng hin tượng d sn, sau đó chuyn sang lon sn
và cui cùng ung thư hoá. Nguy cơ ung thư hoá t l thun vi mc độ lon sn. BN có
thc qun Barrett s có nguy cơ ung thư (tuyến) thc qun tăng 30-40 ln.
Thuc lá được xem là yếu t nguy cơ ca ung thư tế bào vy, trong khi viêm thc qun
trào ngược là yếu t nguy cơ ca ung thư tế bào tuyến (bng 1).
Ung thư tế bào vy Ung thư tế bào tuyến
Rượu, thuc lá
Co tht tâm v
Túi tha thc qun
Tn thương thc qun do bng
Chng không tiêu sng lòng bàn tay (tylosis)
Mc sng thp, điu kin v sinh ăn ung kém
Thiếu vitamin
Hi chng Plummer-Vinson (thiếu máu thiếu
st, khó nut, màng ngăn thc qun)
Bnh viêm thc qun do trào ngược
Thc qun Barrett (được xem là tn thương
tin ung thư)
Béo phì
Bng 1- Các yếu t nguy cơ ca ung thư thc qun
Ung thư thc qun xâm ln ti ch rt mnh m và cho di căn hch sm. S xâm ln theo
đường bch mch lp dưới niêm có th lan rng trong mt khong cách khá xa so vi
khi u nhìn trên đại th.
Vào thi đim được chn đoán: 75% BN đã có di căn hch, 50% BN đã có di căn xa hay
khi u không th ct được.
Nm vng phân đon, s cung cp máu và dn lưu bch mch ca thc qun đóng vai trò
quan trng để phu thut BN b ung thư thc qun (hình 1-4).
156
ung thư thưc quản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ung thư thưc quản - Người đăng: nguyenhuytien91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
ung thư thưc quản 9 10 492